Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Ekuliloyambo oli li ‘oshali ya wanenena’ ya dja kuJehova

Ekuliloyambo oli li ‘oshali ya wanenena’ ya dja kuJehova

“Keshe oshipewa shiwa, nokeshe oshali sha wanenena oya dja . . . kuXe.” JAK. 1:17.

OMAIMBILO: 148, 109

1. Omanangeko noupuna elipi hatu ka mona omolwelongekido lekuliloyambo?

EKULILOYAMBO laJesus Kristus ole shi ninga tashi shiiva opo tu ka mone omanangekonoupuna mahapu. Ola yeululila omhito oludalo laAdam alishe olo li hole ouyuki li ninge oshitukulwa shoukwaneumbo waKalunga. Ekuliloyambo ole shi ninga yo tashi shiiva opo tu dule oku ka kala nomwenyo fiyo alushe. Natango, ekuliloyambo laKristus ola ninga shihapu shihe fi ashike omanangekonoupuna oo a udanekelwa ovo hava dulika. Mondjokonona aishe Jesus okwa ulika kutya okwe liyandja nehalo liwa nokwa fya e li omudiinini kuJehova. — Heb. 1:8, 9.

2. (a) Oitwa ya fimana ilipi tai hangika meilikano laJesus? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.) (b) Oshike hatu ka kundafana moshitukulwa eshi?

2 Momukokomoko womido mbali fimbo Jesus ina fya a yandje ekuliloyambo, okwa li a honga ovashikuli vaye va ilikane tava ti: “Tate yetu ou u li meulu! Edina loye nali yapulwe; Ouhamba woye nau uye; ehalo loye nali wanifwe kombada yedu ngaashi yo  meulu.” (Mat. 6:9, 10) Opo tu ulike olupandu letu li na sha nekulilo, natu ka konakoneni kutya ola pambafana ngahelipi nokuyapulifwa kwedina laKalunga, nokupangela kwOuhamba waKalunga nosho yo okuwanifwa po kwelalakano laKalunga.

“EDINA LOYE NALI YAPULWE”

3. Edina laJehova ola kwatela mo shike, nongahelipi Satana a nyateka edina olo liyapuki?

3 Jesus okwa tumbula okuyapulifwa kwedina laKalunga tete moshihopaenenwa sheilikano laye. Edina laJehova ola kwatela mo ounamapangelo waye, efimano laye nosho yo ouyuki waye. Meilikano limwe vali, Jesus okwa tumbula Jehova e li “Tate omuyapuki.” (Joh. 17:11) Molwaashi Jehova omuyapuki, omafinamhango neemhango daye adishe odiyapuki. Kakele kaasho, moshikunino shaEden, Satana okwa li a tula momalimbililo ounamapangelo waKalunga. Satana okwa nyateka edina laJehova liyapuki eshi e mu lundila. — Gen. 3:1-5.

4. Omonghedi ilipi Jesus a li a yapulifa edina laKalunga?

4 Jesus okwa kala shili e hole edina laJehova. (Joh. 17:25, 26) Okwa li ha kufa ombinga mokutumbalekifa edina laKalunga. (Lesha Epsalme 40:8-10.) Momukokomoko womido adishe odo Jesus a kala kombada yedu e li omunhu a wanenena, okwa li a ulika kutya oshi li pauyuki Jehova a tulile po oishitwa yaye inaendunge omifikamhango. Nonande Satana okwa li a dipaifa Jesus efyo linyanyalifa, Jesus okwa kala a kanyatela oudiinini waye filufilu kuXe womeulu. Oudiinini waJesus owa ulika kutya omunhu a wanenena ota dulu okukala ha dulika komifikamhango daKalunga douyuki.

5. Ongahelipi hatu dulu okuyapulifa edina laJehova?

5 Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otu hole edina laJehova? Ohatu dulu oku shi ulika okupitila melihumbato letu. Jehova okwa teelela tu kale ovayapuki. (Lesha 1 Petrus 1:15, 16.) Osho osha hala kutya otu na okulongela Jehova oye aeke nokukala hatu dulika kuye nomutima wetu aushe. Nonande ohatu yelekwa, otu na okuninga eenghendabala da mana mo opo tu kale metwokumwe nomifikamhango daye diyapuki nosho yo eemhango daye. Ngeenge otwa kala hatu longo osho sha yuka, ohatu ka efa ouyelele wetu u minikile nokungaho ohatu ka tumbalekifa edina laJehova. (Mat. 5:14-16) Onghedi yetu yokukalamwenyo otai ka ulika kutya eemhango daJehova odiwa nonokutya Satana omunaipupulu. Ngeenge twa ninga epuko ohatu livele ombedi nokweefa po okulonga osho tashi shekifa Jehova. — Eps. 79:9.

6. Omolwashike Jehova he tu tale ko tu li ovayuki, nonande inatu wanenena?

6 Pakanghameno lekuliloyambo laKristus, Jehova oha dimine po ovo ve na eitavelo. Oha tambula ko yo ovapiya vaye ovo ve mu liyapulila. Jehova okwa tala ko Ovakriste ovavaekwa ve li ovana vaye naavo ve li ‘eedi dimwe’ onga ookaume kaye. (Joh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Nokunena, ekuliloyambo ole shi ninga tashi shiiva opo tu kale tu na ekwatafano naTate yetu notu yapulife edina laye.

“OUHAMBA WOYE NAU UYE”

7. Omolwekuliloyambo, ohatu ka mona omanangekonoupuna elipi koshi yepangelo lOuhamba waKalunga?

7 Moshihopaenenwa sheilikano, Jesus okwa indila Kalunga a ti: “Ouhamba woye nau uye.” Ekuliloyambo ola pambafana ngahelipi nOuhamba waKalunga? Ekuliloyambo ole shi ninga tashi shiiva opo ku ongelwe ovanhu 144 000 va ka kale eehamba novapristeli pamwe naKristus meulu. (Eh. 5:9, 10; 14:1) Omolwekuliloyambo, Jesus naavo tava ka  pangela pamwe naye, otava ka etela ovanhu ovaduliki omanangekonoupuna momukokomoko womido eyovi. Edu alishe otali ka ninga oparadisa, ovanhu aveshe ovadiinini otava kaya mewaneneno noshitukulwa shoukwaneumbo waKalunga shomeulu nosho kombada yedu otai ka hangana. (Eh. 5:13; 20:6) Jesus ota ka nyanyaula omutwe weyoka nokuxulifa po ounashibofa waSatana kombada yedu alishe. — Gen. 3:15.

8. (a) Ongahelipi Jesus a li a kwafela ovahongwa vaye va mone efimano lOuhamba waKalunga? (b) Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya ohatu yambidida Ouhamba kunena?

8 Eshi Jesus a li kombada yedu, okwa li a kwafela ovahongwa vaye va ude ko efimano lOuhamba waKalunga. Diva konima eshi a ninginifwa, okwa kala ta udifa ‘onghundana iwa yOuhamba waKalunga’ mounyuni aushe. (Luk. 4:43) Fimbo ina ya meulu, okwa li a lombwela ovahongwa vaye kutya nava udife kombinga yaye fiyo “okominghulo dounyuni.” (Oil. 1:6-8) Omolwoilonga yokuudifa Ouhamba, ovanhu aveshe ove na omhito yokulihonga kombinga yekuliloyambo nokukala ve li oshitukulwa shOuhamba waKalunga. Kunena, ohatu yambidida Ouhamba eshi hatu kwafele ovamwaxe vaKristus ovo ve li kombada yedu mokuudifa onghundana iwa yOuhamba mounyuni aushe. — Mat. 24:14; 25:40.

“EHALO LOYE NALI WANIFWE”

9. Omolwashike hatu dulu okukala nelineekelo kutya Jehova ota ka wanifa po elalakano laye li na sha novanhu?

9 Mbela Jesus okwa li a hala okutya ngahelipi eshi a ti: “Ehalo loye nali wanifwe”? Jehova oye Omushiti, nongeenge okwa yandje elombwelo kombinga yoshinima shonhumba shi ningwe, ohashi wanifwa po. (Jes. 55:11) Ita ka efa ounashibofa waSatana uye moshipala elalakano laye li na sha novanhu. Okudja pehovelo, Jehova okwa li a lalakanena edu li kale liyadi ovana vaAdam naEva va wanenena. (Gen. 1:28) Ngeno Adam naEva ova file vehe na ounona, ngeno elalakano laKalunga lokuyadifa edu noludalo lavo ngeno inali wanifwa. Nomolwaasho, konima eshi Adam naEva va nyona, Jehova okwa li e va efa va dale ounona. Okupitila mekuliloyambo, Kalunga okwa pa aveshe ovo ve na eitavelo omhito yoku ka mona omwenyo wa wanenena fiyo alushe. Jehova okuhole ovanhu, noshi li elalakano laye ovanhu ovaduliki va kale nonghalamwenyo ngaashi a li a lalakanena.

10. Oonakufya otava ka mona ouwa ulipi okupitila mekuliloyambo?

10 Ongahelipi kombinga yovanhu omabiliyona ovo va fya inava mona omhito yokushiiva nokulongela Jehova? Ekuliloyambo ole shi ninga tashi shiiva opo oonakufya va ka nyumunwe. Tate yetu omunahole ote ke va nyumuna note ke va pa omhito ve lihonge kombinga yelalakano laye nova ka mone omwenyo waalushe. (Oil. 24:15) Jehova okwa hala ovanhu va kale nomwenyo. E li odjo yomwenyo, ota ka ninga Xe yaaveshe ovo tava ka nyumuka. (Eps. 36:9) Nomolwaasho, osha yuka eshi Jesus e tu honga tu ilikane hatu ti: “Tate yetu ou u li meulu!” (Mat. 6:9) Jehova okwa pa Jesus oshinakuwanifwa sha fimana shokunyumuna ovafi. (Joh. 6:40, 44) Moparadisa, Jesus ota ka wanifa po oshinakuwanifwa shaye e li “enyumuko nomwenyo.” — Joh. 11:25.

11. Elalakano laKalunga olashike li na sha ‘nongudu inene’?

11 Ouwanghenda waJehova inau ngabekelwa ashike ovanhu vonhumba, nomolwaasho Jesus a popya a ti: “Ou ta wanifa ehalo laKalunga, oye omumwatate nomumwameme nameme.” (Mark. 3:35) Oshi li ehalo laKalunga  eshi “ongudu inene” ya nyengana okuvalwa ya dja moiwana, momaludi nomomalaka aeshe ya ninga ovalongeli vaye. Ovo ve na eitavelo mekuliloyambo laKristus naavo hava longo ehalo laKalunga otava ka dula okwiingida tava ti: “Exupifo olaKalunga ketu nolOdjona, ou e li omutumba kolukalwapangelo.” — Eh. 7:9, 10.

12. Elalakano laJehova li na sha novanhu ovaduliki ola hololwa ngahelipi moshihopaenenwa shaJesus sheilikano?

12 Elalakano laJehova li na sha novanhu ovaduliki oli li wetikile meindilo olo tali hangika moshihopaenenwa shaJesus sheilikano. Metwokumwe neilikano olo, otwa hala okuninga ngaashi hatu dulu opo tu yapulife ile tu kale twa tala ko edina laJehova liyapuki. (Jes. 8:13) Edina laJesus otali ti “Jehova oye exupifo,” nexupifo letu okupitila mekuliloyambo otali tumbalekifa nokufimanekifa edina laJehova. Omolwekuliloyambo, Ouhamba waKalunga otau ka etela ovanhu aveshe ovaduliki omanangekonoupuna. Onghee hano, oshihopaenenwa shaJesus sheilikano otashi tu shilipaleke kutya kape na osho tashi dulu okuya moshipala ehalo laKalunga liha wanifwe. — Eps. 135:6; Jes. 46:9, 10.

ULIKA OLUPANDU LOYE OMOLWEKULILOYAMBO

13. Ohatu ulike shike ngeenge hatu ninginifwa?

13 Onghedi imwe omo hatu dulu okuulika olupandu letu li na sha nekuliloyambo omokuliyapulila Jehova hatu shi ningi pakanghameno lekuliloyambo nokuninginifwa. Eninginifo letu olo hali ulike kutya ‘fye ovOmwene.’ (Rom. 14:8) Osha kwatela mo eindilo letu kuKalunga tu kale tu na eliudo liwa. (1 Pet. 3:21) Jehova okwa nyamukula eindilo olo eshi a yandja omona waye etu kulile. Otu na elineekelo kutya ote ke tu pa ashishe osho e tu udanekela. — Rom. 8:32.

Omeenghedi dilipi hatu dulu okuulika olupandu omolwekuliloyambo? (Tala okatendo 13, 14)

14. Omolwashike hatu ladipikwa tu kale tu hole ovanhu vakwetu?

 14 Onghedi imwe ilipi hatu dulu okuulika olupandu letu omolwekuliloyambo? Molwaashi Jehova oha ningi oinima aishe pahole, okwa hala ovalongeli vaye aveshe va kale hava ulike ohole oyo i li oukwatya wa fimana. (1 Joh. 4:8-11) Ohatu ulike kutya otwa hala ‘okuninga ovana vaTate yetu womeulu’ mokukala tu hole vakwetu. (Mat. 5:43-48) Oshipango shokukala tu hole vakwetu oshitivali ashike koshipango shokukala tu hole Jehova. (Mat. 22:37-40) Onghedi imwe hatu dulu okuulikila vakwetu ohole omokukala hatu dulika koshipango shokuudifa onghundana iwa yOuhamba waKalunga. Ohatu tumbalekifa Kalunga ngeenge hatu ulikile ovanhu vakwetu ohole. Oshoshili kutya ohole yaKalunga ‘oya wanenena mufye’ ngeenge ohatu dulika koshipango shaye shokuhola ovanhu vakwetu unene tuu ovamwatate. — 1 Joh. 4:12, 20.

EKULILOYAMBO OHALI E TA “OMAFIMBO OMAHEKELEKO” OKUDJA KUJEHOVA

15. (a) Paife Jehova ohe tu pe omanangekonoupuna elipi? (b) Omanangekonoupuna elipi hatu ka pewa monakwiiwa?

15 Ngeenge otu na eitavelo mekuliloyambo, ohatu ka diminwa po filufilu omatimba etu. Eendjovo daKalunga ode tu shilipaleka kutya ohatu dulu ‘okudimwa po.’ (Lesha Oilonga 3:19-21.) Ngaashi twa kundafana metetekelo, pakanghameno lekuliloyambo Jehova okwa hoolola ovapiya vaye ovo va vaekwa nomhepo iyapuki ve li ovana vaye. (Rom. 8:15-17) Shi na sha ‘needi dimwe,’ Jehova okwa fa omudali oo a kufa po okaana nelalakano loku ka ningila odjapo te ka shangifa kedina laye. Konima ngeenge twa fiki mewaneneno notwa pita meyeleko laxuuninwa, Jehova ota ka kala a hafa okushaina odjapo oyo oku shi popya pafaneko, nota ka kala e tu tala ko ngaashi ovana vaye ovaholike vokombada yedu. (Rom. 8:20, 21; Eh. 20:7-9) Jehova oku hole ovana vaye nohole yaalushe. Nomauwa oo hatu ka mona omolwekuliloyambo otaa kalelele. (Heb. 9:12) Oshali yekulilo kai na efiku i ka dje ongushu navali kape na ou ta dulu oku i tu kufa.

16. Ongahelipi ekulilo le shi ninga tashi shiiva opo tu kale twa manguluka shili?

16 Satana ita dulu nande okukelela aveshe ovo ve livela ombedi shili va ninge oshitukulwa shoukwaneumbo waJehova. Jesus okwa li e uya kombada yedu nokwa fya “lumwe aluke.” Nomolwaasho ekulilo oli li oshali tai kalelele. (Heb. 9:24-26) Ola tuvikila okuhawanenena akushe oko twa fyuulula kuAdam. Otu na okukala tu na olupandu omolwekulilo, molwaashi otwa mangululwa moupika wounyuni ou u li koshi yepangelo laSatana, nokatu na va li oumbada wokutila efyo. — Heb. 2:14, 15.

17. Ohole yaJehova otai tu linyengifa tu ninge shike?

17 Omaudaneko aKalunga oku shii okulineekelwa filufilu. Ngaashi ashike eemhango daye domeshito ihadi lunduluka, Jehova ke na efiku a ka lundulule omadiladilo aye molwaashi iha lunduluka. (Mal. 3:6) Kakele koshali yomwenyo, Jehova okwe tu pa oinima ihapu. Okwe tu ulikila ohole yaye. “Fye otwa longwa okushiiva nokwiitavela ohole ei Kalunga e i kwete noku tu hola. Kalunga Oye ohole.” (1 Joh. 4:16) Edu alishe otali ka ningwa oparadisa iwa, novanhu aveshe otava ka kala ve na ohole yaKalunga. Natu waimine oishitwa idiinini yaKalunga yomeulu eshi tai ti: “Ehambelelo nefimano nounongo nepandulo nefimaneko nepangelo neenghono odaKalunga ketu alushe fiyo alushe! Amen.” — Eh. 7:12.