Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Mbela Jakob okwa ninga xekulululwa yaMessias eshi a landa po oushiveli waEsau?

Omapulo a dja kovaleshi

Omapulo a dja kovaleshi

Mbela omusholondodo wepata omo mwa ka dja Messias owa li wa kanghamena kokukala oshiveli pefimbo laIsrael shonale?

Omafimbo amwe otwa li twa popya shi na sha noshinima osho. Osho osha li tashi monika sha fa tashi tu kumwe naasho twa lesha mOvaheberi 12:16. Ovelishe oyo oya ti kutya Esau okwa li “[e he na olupandu loinima iyapuki, NW] nokwa landifa po oushiveli waye [kuJakob] okulya kumwe akuke.” Osho otashi ulike kutya eshi Jakob a mona “oufemba woushiveli,” okwa ka ninga yo xekulululwa yaMessias. — Mat. 1:2, 16; Luk. 3:23, 34.

Ashike, eshi twa endulula omahokololo opaMbiibeli okwa ulika kutya omulumenhu ina pumbwa okukala oshiveli opo a ninge xekulululwa yaMessias. Natu ka taleni koumbangi umwe:

U na sha novanamati vaJakob (Israel). Oshiveli shaye osha li Ruben, oo a dalwa kuLea. Lwanima, omukulukadi waJakob, Rakel, oo a li e hole unene, okwe ke mu dalela okaana okamati, Josef. Eshi Ruben a li iha dulika vali, oushiveli waye owa li wa pewa Josef. (Gen. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Omaf. 5:1, 2) Ndele nande ongaho, Messias ina ka dja mepata laRuben ile laJosef. Okwa ka  dja mepata laJuda, omonamati waJakob omutine oo a dalwa kuLea. — Gen. 49:10.

Lwanima, Lukas 3:32 okwa ka tumbula omusholondodo womapata atano omo mwa ka dja Messias. Osha fa shi li ngaha kutya omulumenhu keshe okwa li oshiveli. Boas oye xe yaObed, naObed oye xe yaIsai. — Rut 4:17, 20-22; 1 Omaf. 2:10-12.

Ashike, omonamati waIsai, David, haye a li oshiveli. Oye a li waxuuninwa movanamati vahetatu. Ashike Messias okwa ka dja mepata laDavid. (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) Sha faafana, epata la shikula ko ola li laSalomo, nonande haye a li oshiveli shaDavid. — 2 Sam. 3:2-5.

Osho itashi ti kutya okukala oshiveli ka kwa li kwa fimana. Omonamati woshiveli okwa li ha pewa ondodo ya fimana naluhapu oye a li ha kala omutwe woukwaneumbo ngeenge xe ke po. Natango oye a li ha fyuulula oitukulwa ivali yomoinima yaxe. — Gen. 43:33; Deut. 21:17; Jos. 17:1.

Ashike oushiveli owa li hau dulu okuyandjwa po. Abraham okwa li a kufa Ismael oushiveli waye ndele te u yandje po kuIsak. Ngaashi sha tumbulwa metetekelo, oushiveli waRuben owa li wa pewa po Josef.

Paife natu ka taleni vali kOvaheberi 12:16, ovo va ti: “Ndelenee opo paha kale nande umwe omuhaeli ile [oo e he na olupandu loinima iyapuki, NW] ngaashi Esau, ou a landifa po oushiveli waye okulya kumwe akuke.” Oshitwa shilipi sha li sha yelifwa?

Omuyapostoli Paulus ka li ta kundafana ooxekulululwa vaMessias. Okwa li ta ladipike Ovakriste va ‘yukife omalila eemhadi davo.’ Kungaho ka va li tave ke ‘likufa mefilonghenda laKalunga,’ osho sha li tashi ka kala shinyikifa oluhodi ngeenge ova i moluhaelo. (Heb. 12:12-16) Ngeenge ova ningi ngaho, otava ka kala va fa Esau oo a li a dopa okukala ‘nolupandu loinima iyapuki,’ nokwa li e “linyateka.”

Pefimbo laEsau, otashi dulika a li ta dulu okukala e na oufembanghenda wokuyandja omaxwikiloyambo. (Gen. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5) Ndele molwaashi Esau okwa kala ashike ta diladila keemhumbwe daye dopalutu, okwa li a yandja po omaufembanghenda aeshe oo omolwokayaxa komakunde. Otashi dulika a li a hala okuhenuka okumona oixuna oko kwa xunganekwa kutya otaku ka hanga oludalo laAbraham. (Gen. 15:13) Esau okwa li yo a ulika kutya okwe linyateka noke na olupandu loinima iyapuki, eshi a hombola ovakainhu vavali ovapaani, ovo va li va etela ovadali vaye oudjuu. (Gen. 26:34, 35) Kape na tuu eyooloko pokati kaye naJakob oo a li a shilipaleka kutya ota ka hombola omukainhu oo ha longele Kalunga kashili! — Gen. 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Ohatu dulu okufika pexulifodiladilo lilipi li na sha nomusholondodo wepata omo mwa ka dja Jesus, oo e li Messias? Omafimbo amwe, omusholondodo oo wepata otau dulu okudja moiveli, ashike haalushe. Ovajuda ova li ve shi mona noku shi tambula ko, eshi va li va dimina kutya Kristus okwa dja mepata laDavid, omonamati waxuuninwa waIsai.