OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Auguste 2016

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 26 Septemba fiyo 23 Oktoba 2016.

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Nghee nda mona ehafo olo hali di mokuyandja

Omulumenhu omunyasha wokoEngland a hovela onghalamwenyo yokuyandja oyo ye mu etela ehafo, eshi a ninga omutumwa koPuerto Rico.

Ohombo oya hovela ngahelipi, nelalakano layo olashike?

Mbela oshi li ngoo mondjila okupopya kutya ohombo oshali ya dja kuKalunga?

Konga oshinima osho shi dule oshingoli

Lihonga eenghedi 3 omo ovakonakonimbiibeli ovo va halelela okulihonga tava dulu okuyelekanifwa nomukongi woshingoli.

Mbela ou wete ngoo omhumbwe yokuninga exumokomesho lopamhepo?

Lihonga nghee to dulu okuninga exumokomesho.

Mbela ou wete ngoo omhumbwe yokudeula vamwe?

Oto dulu oku va kwafela ve litulile po omalalakano a fimana elipi?

Omapulo a dja kovaleshi

Omolwashike ovatondi vaJesus va li hava komangele onghedindjikilile yokulikosha keenyala?

OUYELELE WA FIMANENENA WONDJOKONONA YEENDOMBWEDI DAJEHOVA

“Onda mona oidjemo iwa mokufimanekifa Jehova”

Nonande Ovakonakoni vOmbiibeli kava li ve udite ko nawa efinamhango li na sha nokuhenombinga mOita yOtete yOunyuni, elihumbato lavo ola li la eta oidjemo iwa.