Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

“Omutokoli wedu alishe” oha ningi alushe osho sha yuka

“Omutokoli wedu alishe” oha ningi alushe osho sha yuka

Ye emanya; oilonga yaye oya wana ya pwa. Osheshi eendjila daye adishe oda yuka.DEUT. 32:4.

OMAIMBILO: 112, 89

1. Abraham okwa ulika ngahelipi kutya okwe lineekela muJehova shi na sha nouyuki waye? (Tala efano pehovelo loshitukulwa.)

“OMUTOKOLI wedu alishe ita tokola pauyuki?” (Gen. 18:25) Eshi Abraham a pula epulo olo, okwa li e na elineekelo kutya Jehova ota ka tokola pauyuki oshilando shaSodom naGomorra. Okwa li a tomhwa kutya Jehova ke na efiku a katuke shihe li pauyuki a “nyonaune ovayuki pamwe novahenakalunga.” Omadiladilo a tya ngaho okwa li “kokule” naye. Konima yomido 400, Jehova okwa li a popya a ti: ‘Ye emanya; oilonga yaye oya wana ya pwa. Osheshi eendjila daye adishe oda yuka. Oye Kalunga koudiinini, ndele ehe nowadi.’ — Deut. 31:19; 32:4.

2. Omolwashike taku dulu okutiwa kutya Jehova ita dulu okutokola shihe li pauyuki?

2 Omolwashike Abraham a li e na elineekelo kutya Jehova ota ka kala alushe ta tokola pauyuki? Omolwaashi Jehova oku li oshihopaenenwa sha denga mbada. Oshitya shOshiheberi “ouyuki” nosho yo outumbulilo ‘etokolo la yuka’ ohai holoka luhapu pamwe mOmishangwa dOshiheberi. Paulelalela, kape na eyooloko pokati kokulonga osho sha yuka nokutokola pauyuki. Molwaashi Jehova  oku li omuyuki a shiya ko, onghedi omo ha tale ko oinima alushe oya yuka. Shimwe vali, she likolelela kEendjovo daye, Jehova “oku hole ouyuki netokolo la yuka.” — Eps. 33:5.

3. Yandja oshihopaenenwa shokuhenouyuki oko taku ningwa mounyuni kunena.

3 Molwaashi ounyuni ouyadi okuhenouyuki, ovanamitimadiwa ohava hekelekwa eshi ve shii kutya Jehova alushe omuyuki. Oshidjemo, ovanhu vamwe ova ninga oihakanwa yominyonena. Pashihopaenenwa, vamwe ova mangwa po nokutulwa modolongo shihe li pauyuki. Vamwe ovo va kala omido modolongo omolwomanyono oo inava ninga, ova li ashike va dula okumangululwa omolwouyelele oo wa tuvikilwa mo-DNA. Nonande okutulwa modolongo shihe li pauyuki ohashi ningifa omunhu a kale a handuka, Ovakriste otashi dulika va shakeneke vali eenghalo dokuhenouyuki odo itava dulu okulididimikila.

MEONGALO

4. Ongahelipi eitavelo lOmukriste tali dulu okuyelekwa?

4 Oshoshili kutya Ovakriste ohava kala va teelela okuungaungiwa navo shihe li pauyuki kwaavo vehe li meongalo lopaKriste. Ashike eitavelo letu otali dulu okuyelekwa ngeenge otwa mono okuhenouyuki taku ningilwa vamwe meongalo ile twe lihange monghalo oyo. Oto ke linyenga ngahelipi ngeenge owa ungaungiwa naave shihe li pauyuki meongalo ile kOmukriste mukweni? Mbela oto ka efa u pundukifwe koshinima osho?

5. Omolwashike Ovakriste vehe na okukala va limbililwa ngeenge ova mono ile ova ningilwa okuhenouyuki meongalo?

5 Molwaashi atusheni inatu wanenena noinatu lya olusha lokunyona, ohatu lihange hatu ningilwa okuhenouyuki ile ofye tu ku ningile umwe meongalo. (1 Joh. 1:8) Nonande eenghalo odo haalushe hadi holoka po, Ovakriste ovadiinini ihava kala va kumwa ile va pundukifwe ngeenge opa holoka okuhenouyuki. Jehova oku na omatomheno mawa eshi e tu pa omayele taa hongo okupitila mEendjovo daye opo e tu kwafele tu kanyatele oudiinini wetu, nonande otwa ningilwa okuhenouyuki kovaitaveli vakwetu. — Eps. 55:12-14.

6, 7. Omumwatate umwe okwa li a ningilwa okuhenouyuki kulipi meongalo, nomaukwatya elipi a li e mu kwafela opo a dule okuungaunga nonghalo oyo pandunge?

6 Natu ka taleni koshimoniwa shaWilli Diehl. Okudja mo 1931, omumwatate Diehl okwa kala ta longo noudiinini meumbo laBetel moBern, shaSwitzerland. Mo 1946, okwa li a ya kofikola yaGilead yondodo onhihetatu koNew York, sha-U.S.A. Konima eshi va pewa eedjapo, okwa li a tuminwa koSwitzerland e li omupashukilishikandjo. Omumwatate Diehl, okwa shanga mondjokonona yaye yonghalamwenyo a ti: “MuMei 1949, onda li nda shiivifila eembelewa da kula domoBern kutya onda diladila okuhombola.” Ombelewa yaBern oya li ya nyamukula ya ti: “Oufembanghenda woukokolindjila wondjikilile owo ashike to dulu okukala u na.” Omumwatate Diehl okwa ti: “Kanda li nda pitikwa okukala handi yandje oipopiwa . . . Ovanhu vahapu kava li have tu popifa, nova li hava ungaunga nafye twa fa ovanhu va kondwa.”

7 Omumwatate Diehl okwa li a ungaunga ngahelipi nonghalo oyo? Okwa ti: “Otwa kala tu shii kutya ohombo oi li pamishangwa, onghee otwa kala nokwiilikana nokukala twe lineekela muJehova.” Lwanima, etaleko la puka li na sha nohombo olo la li la etifa po okuhenouyuki ola li la pukululwa, nomumwatate Diehl okwa li a alulilwa omaufembanghenda oo a li e na. Oudiinini waye kuJehova owa li we mu pefa ondjabi. * Otwa pumbwa okulipula kutya, ‘Ngeenge onda shakeneke  okuhenouyuki kwa tya ngaho, mbela ohandi ka ulika ngoo etaleko lopamhepo? Mbela ohandi ka teelela ngoo nelididimiko muJehova, ile ohandi ka kala nda hala okuyukifa oinima kwaame mwene? — Omayel. 11:2; lesha Mika 7:7.

8. Omolwashike tashi dulika u fike pexulifodiladilo kutya owa ningilwa okuhenouyuki ile umwe meongalo oye e ku ningilwa?

8 Otashi dulika u fike pexulifodiladilo kutya owa ningilwa okuhenouyuki ile umwe meongalo oye e ku ningilwa. Osho otashi dulu okuholoka po omolwetaleko letu la puka moshinima ile molwaasho tuhe na ouyelele we lixwa po. Kashi na nee mbudi kutya eudeko letu oli li mondjila ile ola puka, okukala twe lineekela muJehova okupitila meilikano nokukala tu li ovadiinini kuye, otaku ke tu kwafela tuha “handukile Omwene.” — Lesha Omayeletumbulo 19:3.

9. Oihopaenenwa ilipi hatu ka kundafana moshitukulwa eshi naashi tashi landula ko?

9 Natu ka konakoneni oihopaenenwa itatu yokuhenouyuki oko kwa li kwa ningwa mokati koshiwana shaJehova pefimbo lOmbiibeli. Moshitukulwa eshi, ohatu ka konakona kombinga yaJosef omutekulululwa waAbraham naasho a li a ningilwa kovamwaxe. Moshitukulwa tashi landula ohatu ka tala nghee Jehova a li a ungaunga nOhamba yaIsrael Ahab naasho omuyapostoli Petrus a li a ningilwa eshi a li muAntiokia shomuSiria. Eshi hatu konakona oihopaenenwa oyo, tala kutya oilihongomwa ilipi tai dulu oku ku kwafela u kaleke po oupamhepo woye nosho yo ekwatafano loye naJehova, unene tuu ngeenge oto diladila kutya owa ningilwa okuhenouyuki.

JOSEF OKWA LI A NINGILWA OKUHENOUYUKI

10, 11. (a) Josef okwa li a ningilwa okuhenouyuki kulipi? (b) Omhito ilipi ya li ya holoka po eshi Josef a li modolongo?

10 Josef, omupiya waJehova omudiinini, ka li ashike a ningilwa okuhenouyuki kovanhu vamwe ve lili, ndele osho shi yahameka unene osho sho kutya okwa li yo e ku ningilwa kovamwaxe. Eshi Josef a li e na omido omulongo nasha, ovamwaxe ova li ve mu kwata po noku mu landifa po e li omupika. Okwa li a twalwa kuEgipti shihe li pahalo laye. (Gen. 37:23-28; 42:21) Lwanima eshi a kala moshilongo osho, okwa li a lundilwa kutya okwa li a hala okukwata omunhu onghonga nokwa li a tulwa modolongo ina pangulwa. (Gen. 39:17-20) Okwa kala ta mono oixuna e li omupika nokwa li modolongo hanga oule womido 13. Oshike hatu lihongo moshimoniwa shaJosef, osho tashi dulu oku tu kwafela ngeenge otwa ningilwa okuhenouyuki kovaitaveli vakwetu?

11 Josef okwa li e na omhito yokulombwela omunadolongo mukwao kombinga yaasho a ningilwa. Omunadolongo oo okwa li omupindi omukulunhu wohamba. Pefimbo olo Josef nomupindi omukulunhu va li modolongo, omupindi omukulunhu okwa li a twa ondjodi oyo Josef a li a fatulula. Josef okwa li a fatulula kutya omupindi ota ka shunifilwa ondodo yaye mombala yaFarao. Eshi Josef e mu lombwela efatululo olo la nwefwa mo, okwa li a longifa omhito oyo opo a popye kombinga yonghalo yaye. Ohatu dulu okulihonga oilihongomwa ya fimana kwaasho Josef a li a popya naasho ina popya. — Gen. 40:5-13.

12, 13. (a) Eendjovo daJosef odo a lombwela omupindi omukulunhu oda ulika ngahelipi kutya ka li a tambula ko ashike ngahenya okuhenouyuki oko a li ta ningilwa? (b) Ouyelele ulipi Josef ina kwatela mo meenghundafana daye nomupindi?

12 Lesha Genesis 40:14, 15. Didilika kutya Josef okwa li a popya kutya okwa “vakwa po.” Melaka lopehovelo osho osha hala okutya okwa li a kwatwa po “ombabyona.” Osha yela kutya okwa li a ningilwa okuhenouyuki. Josef okwa li yo a popya kutya ka li e na ondjo omolwomunyonena oo wa li we mu tulifa modolongo.  Okwa li a pula omupindi e mu hepaulule kuFarao. Omolwashike? Okwa yelifa elalakano laye a ti: ‘Opo a dule okupitifa nge mo meumbo eli.’

13 Mbela eendjovo daJosef oda li tadi ulike kutya okwa tambula ko ashike onghalo yaye ngahenya? Hasho nandenande. Okwa li e shii kutya okwa ningilwa okuhenouyuki kuhapu. Okwa li a yelifila nawa omupindi omukulunhu oo a li ta dulu oku mu kwafela. Didilika kutya mOmishangwa kamu na ouyelele oo tau ulike kutya Josef okwa li a lombwela Farao ile ovanhu vamwe kutya okwa li a kwatwa po ombabyona kovamwaxe. Eshi ovamwaxe vaye va li ve uya kuEgipti ova li va hangana pamwe naJosef, Farao okwa li e va tambula ko ndele te va lombwele va tungile eumbo lavo muEgipti opo va hafele ashishe “shiwa shomoshilongo.” — Gen. 45:16-20.

Okupopila vamwe mowii otaku dulu okunaipika onghalo (Tala okatendo 14)

14. Oshike tashi dulu oku tu kwafela tu henuke okupopila vamwe mowii nonande otwa ningilwa okuhenouyuki meongalo?

14 Ngeenge Omukriste okwa mono kutya okwa ningilwa okuhenouyuki, okwa pumbwa okukala a lungama opo a henuke olwaambo. Oshoshili kutya inashi puka okukonga ekwafo kovakulunhuongalo noku va lombwela ngeenge oshilyo shimwe sheongalo osha nyono enyono la kwata moiti. (Lev. 5:1) Peemhito dihapu, ngeenge inashi kwatela mo enyono la kwata mo moiti, otashi dulika mu kandule po okuhaudafana pehe na okulombwela ovakulunhuongalo ile vamwe ve lili. (Lesha Mateus 5:23, 24; 18:15.) Natu kale alushe hatu ungaunga neenghalo da fa odo metwokumwe nomafinamhango Ombiibeli. Omafimbo amwe, otashi dulika tu ka mone kutya mboli inatu ningilwa okuhenouyuki. Ohatu ka kala twa hafa ngeenge inatu naipika onghalo mokwaamba Omukriste mukwetu. Dimbuluka kutya, kashi na nee mbudi kutya otu li mondjila ile otwa puka, natu dimbuluke alushe kutya okupopila vamwe mowii ihaku xwepopaleke onghalo. Okukala ovadiinini kuJehova nosho yo kovamwatate otashi ke tu kwafela tuha ninge epuko la tya ngaho. Omupsalme okwa  popya shi na sha naau “ha yukilile” a ti “ita popyaana nelaka laye noita ningile omukwao owii, nomushiinda waye ite mu fifa ohoni.” — Eps. 15:2, 3; Jak. 3:5.

DIMBULUKWA EKWATAFANO LOYE OLO LA FIMANA

15. Ekwatafano laJosef naJehova ola ulika ngahelipi kutya ola li enangekonoupuna kuye?

15 Ohatu lihongo oshilihongomwa sha fimana mekwatafano laJosef olo a li e na naJehova. Oule womido 13 odo Josef a kala ta mono oixuna, okwa li a ulika kutya oku na etaleko la fa laJehova. (Gen. 45:5-8) Josef ka li nande a pa Jehova oushima omolwonghalo omo a li. Nonande ka li a dimbwa oinima ii oyo a li a ningilwa, kasha li she mu ningifa a kale e na olungwenye. Osho sha fimana unene, ka li a efa okuhawanenena ile eenghatu davamwe da puka di mu efife po Jehova. Oudiinini waJosef owe mu pa omhito a mone eke laJehova nghee tali yukifa oinima nonghee te mu nangeke noupuna pamwe noukwaneumbo waye.

16. Omolwashike twa pumbwa okweehena popepi elela naJehova ngeenge ohatu ningilwa okuhenouyuki meongalo?

16 Sha faafana, otu na okukala twa lenga nokwaamena ekwatafano letu naJehova. Inatu efa nande okuhawanenena kwovamwatate ku tu ehenife kokule naKalunga oo tu hole nohatu longele. (Rom. 8:38, 39) Ponhele yaasho, ngeenge otwa ningilwa okuhenouyuki kovaitaveli vakwetu, natu kale ngaashi Josef nokweehena popepi elela naJehova, mokuninga eenghendabala tu kale tu na etaleko la fa laye. Ngeenge otwa ningi ashishe osho hatu dulu opo tu xwepopaleke onghalo metwokumwe nOmishangwa, otwa pumbwa okweefela oinima momake aJehova tu na elineekelo kutya ota ka yukifa oinima pefimbo laye la wapala.

LINEEKELA “OMUTOKOLI WEDU ALISHE”

17. Ongahelipi hatu dulu okuulika kutya otwe lineekela “mOmutokoli wedu alishe”?

17 Molwaashi otu li monghalelo ei yoinima, efimbo keshe otwa teelela okuningilwa okuhenouyuki. Omafimbo amwe otashi dulika ove ile umwe oo u shii mu ningilwe ile mu mone oshinima shonhumba tashi ningwa meongalo sha fa shihe li pauyuki. Ino efa u pundukifwe. (Eps. 119:165) Ponhele yaasho, tu li ovapiya vaJehova ovadiinini, otwa pumbwa okukala twe mu lineekela okupitila meilikano. Pefimbo opo tuu opo, natu kale twa dimina kutya haalushe hatu kala tu na ouyelele we lixwa po. Omolwokuhawanenena, natu kale tu shii kutya omafimbo amwe etaleko letu otali dulu okukala la puka. Ngaashi twe lihonga moshihopaenenwa shaJosef, otwa hala okuhenuka alushe okupopila vamwe mowii, molwaashi ohashi naipike ashike onghalo. Hauxuninwa, ponhele yokukandula po oupyakadi kufye vene, natu kale alushe twa tokola toko okukala ovadiinini nokuteelela nelididimiko Jehova a yukife oinima. Okuninga oinima monghedi oyo otaku ke tu ningifa tu kale twa hokiwa notu nangekwe noupuna kuJehova, ngaashi ashike Josef. Ohatu dulu okukala noushili kutya Jehova “Omutokoli wedu alishe,” ota ka ninga alushe osho sha yuka ‘osheshi eendjila daye adishe oda yuka.’ — Gen. 18:25; Deut. 32:4.

18. Oshike hatu ka kundafana moshitukulwa tashi landula ko?

18 Moshitukulwa tashi landula ko, ohatu ka konakona oihopaenenwa ivali i na sha nokuhenouyuki oko kwa li kwa holoka moshiwana shaJehova pefimbo lOmbiibeli. Oihopaenenwa oyo otai ka divilika nghee elininipiko nokudimina po vamwe nehalo liwa kwa pambafana netaleko laJehova li na sha nouyuki.

^ okat. 7 Tala ondjokonona yonghalamwenyo yaWilli Diehl, “Jehovah Is My God, in Whom I Will Trust,” mOshungonangelo yOshiingilisha ye 1 Novemba 1991.