Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo

Etwalemo

OTO TI NGAHELIPI?

Ovaengeli oko ngoo ve li shili? Ombiibeli oya ti:

“Ovaengeli vaye nye, hambeleleni Omwene, ovaladi ovanaenghono nye, oonakuwanifa ondaka yaye, ava hamu dulika kelombwelo leendjovo daye!” Epsalme 103:20.

Oshifo eshi shOshungonangelo otashi yelifa shi na sha naasho Ombiibeli tai ti kombinga yovaengeli nonghee va kuma onghalamwenyo yetu kunena.