Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | NGHEE OMBIIBELI YA XUPA

Ombiibeli oya xupa nonande oinima oko ya li ya shangwa oya enda tai kulupa

Ombiibeli oya xupa nonande oinima oko ya li ya shangwa oya enda tai kulupa

ESHONGO: Ovashangi nosho yo ovashangululi vOmbiibeli vonale ova li hava shange komanenge nokoipa ya shikwa. * (2 Timoteus 4:13) Ongahelipi oinima oyo ya li ya longifwa ngaashi omanenge nosho yo opergamenti (oipa ya shikwa) ya li ya tula moshiponga okuxupa kwOmbiibeli?

Omanenge ohaa tauka, haa kanifa oluvala nokukanifa ongushu diva. Ovakonakoni vondjokonona yOvaegipti Richard Parkinson naStephen Quirke ova ti: “Ombapila ohai ende tai kulupa ndele tai ningi po ondwi. Ngeenge oya kala ya tuvikilwa nokukala monhele ya tuta ohai dulu okwoola, okulika po keemhuku nokoupuka, nongeenge oya fudikwa otai dulu okulika po keehedi.” Omanenge amwe eshi a monika okwa li a pya komutenya neenghono, a mona oututo nokwa kanifa ongushu meendelelo.

Oipa ya shikwa oya kola i dule omanenge, ashike nayo ohai kanifa ongushu diva ngeenge inai kwatwa nawa ile ngeenge oya dengwa keenhe detango ile ya mono oututo. * Oipa ya shikwa nayo ohai lika po koupuka. Onghee hano, embo limwe ola popya kutya “osha pumba omashangelo onale a kale ko fiyo okunena.” Ngeno Ombiibeli oya li ya xula po, ngeno netumwalaka layo ola xula po.

NGHEE OMBIIBELI YA XUPA: Omhango yOvajuda oya li ya lombwela ohamba keshe i ‘lishangele omushangululwamhango womomhango ei,’ omambo atano otete Ombiibeli. (Deuteronomion 17:18) Mefelemudo lotete, ovashangululi ovanawino ova li va shanga omashangelo makulu mahapu Ombiibeli , nOmishangwa odo oda li mOinagoga yomuIsrael ashishe nomuMakedonia. (Lukas 4:16, 17; Oilonga 17:11) Osha enda ngahelipi opo omashangelo amwe makulu a kale ko fiyo okunena?

Oule womido omafele, omashangelo makulu oo haa ifanwa Omishangwatonywa domEfuta La Fya okwa dula okuxupila moitoo oyo ya li hai tuvikilwa momakololo oo e li meenhele odo da kukuta

Omuhongwanhu wEtestamenti Lipe Philip W. Comfort okwa ti: “Ovajuda ova li ve na onghedindjikilile yokutuvikila omishangwatonywa moitoo ile moikwatelwa ikwao hai tuvikwa opo ve di kaleke po.” Ovakriste navo ova li va twikila okulongifa onghedi oyo. Onghee hano, omashangelo amwe makulu Ombiibeli okwa li a hangika moitoo, meenhele dokutuvikila oinima omo ihamu dengwa keenhe detango, momakololo nosho yo moitukulwa oyo ya kukuta.

OSHIDJEMO: Outukulwa omayovi vomashangelo makulu Ombiibeli vamwe ova kala ko oule womido di dule po 2000, va dula okuxupa fiyo okunena. Kape na vali embo limwe likulu li na omashangelo makulu mahapu oo a kala ko oule womido dihapu ngaashi Ombiibeli.

^ okat. 3 Omanenge oshinima osho hashi dulu okushangwa sha longwa moimeno yomomeva hai ifanwa omanenge. Ofimbo opergamenti oya longwa moipa yoinamwenyo ya shikwa.

^ okat. 5 Pashihopaenenwa, omukanda wopambelewa u na sha nemanguluko lOilongo ya Hangana owa li wa shangwa koshipa sha shikwa. Ndele omushangelo oo kakwa li vali tau dulu okuleshwa moule womido 250 lwaapo molwaashi owa li wa enda tau dimi.