Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

 OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA | NGEENGE UMWE OO U HOLE A FYA

Okuungaunga nonghalo yoluhodi

Okuungaunga nonghalo yoluhodi

Ope na omayele mahapu oo taa dulu okupewa ovanhu ovo va nyika oluhodi, nonande haaeshe taa kwafa. Pashihopaenenwa, vamwe otashi dulika ve ku ladipike uha lile ile uha ulike omaliudo oye, ofimbo vamwe tave ku ladipike u ninge ngaho. Ombiibeli oya yandja omayele e li pandunge oo ovanongononi vokunena navo va mona kutya oku li mondjila.

Momaputuko amwe, okwa itavelwa kutya ovalumenhu ihava lili. Ndele mbela osha pumbiwa ngoo okufitikinina omahodi omolwohoni? Ovashiivi nawa vouluvi ova mona kutya osha pumbiwa okulila ngeenge wa nyika oluhodi. Okuulika oluhodi wa manguluka, otashi ke ku kwafela u pule komesho nonande owa filwa. Okufitikinina oluhodi otashi dulu oku ku etela ouyahame ponhele yoku ku xwepopaleka. Ombiibeli itai yambidida nande ediladilo olo kutya osha puka ile kashi li paushitwe okulila ngeenge wa filwa. Pashihopaenenwa, diladila shi na sha naJesus. Nonande oku na eenghono dokunyumuna, okwa li a lila moipafi omolwefyo lakaume kaye Lasarus. — Johannes 11:33-35.

Omafimbo amwe ngeenge twa nyika oluhodi ohatu kwatwa yo kehandu, unene tuu ngeenge omunhu okwa fya efyo lombadilila. Ope na oinima ihapu oyo tashi dulika i handukife omunhu oo a filwa, ngaashi omayele a puka noinaa diladilwa oo tashi dulika a pewe kovanhu ovo e lineekela. Omulumenhu umwe wokoSouth Afrika wedina Mike okwa ti: “Tate okwa fya fimbo nda li ndi na omido 14.” Okwa weda ko vali a ti: “Omufita umwe waAngilikana okwa popya pefudiko latate a ti kutya Kalunga oha kufa po diva ovanhu ovo vawa molwaashi okwe va pumbwa. * Osho osha li sha handukifa nge molwaashi natango tate otwa li twe mu pumbwa neenghono. Paife opa pita omido 63, ashike natango oshinima osho ohashi vele nge.”

Ongahelipi shi na sha nokukala u udite ondjo? Ngeenge efyo ola holoka po ombadilila, omunhu oo a filwa otashi dulika a kale te lipula kutya ‘Ngeno onda ningile shonhumba ile shongadi pamwe ngeno omunhu oo ina fya.’ Ile tashi dulika pamwe oshikando shaxuuninwa wa popya nomunhu oo a fya omwa li tamu tanguna. Okulipula ngaho otashi ku ningifa u kale u udite ondjo neenghono.

Ngeenge owa wililwa po komaliudo a tya ngaho, osha fimanenena oku a holola. Oto dulu okulombwela kaume koye oo ta dulu oku ku pwilikina noku ku shilipaleka kutya omaliudo a tya ngaho ohaa hange ovanhu vahapu ovo va filwa. Ombiibeli oya ti: ‘Kaume oku hole alushe, nomumwaina omulumenhu ta dalwa, a kwafe moluhepo.’ — Omayeletumbulo 17:17.

Omunhu oo a filwa ota dulu okupanga oukaume wopofingo nOmushiti wetu, Jehova Kalunga. Mbubulila Jehova omutima woye aushe ‘osheshi Oye te ku file oshisho.’ (1 Petrus 5:7) Kakele kaasho, Jehova okwa udaneka kutya aveshe ovo tave mu ilikana va mana mo ote ke va hekeleka ‘nombili yaYe ei i dule eendunge adishe, otai ke va amena.’ (Ovafilippi 4:6, 7) Kala yo ho pitike Kalunga e ku hekeleke okupitila mEendjovo daye, Ombiibeli. Shanga omusholondodo womishangwa dehekeleko. (Tala  okamhungu komishangwa.) Oto dulu yo okukoneka dimwe domomishangwa odo. Okudilonga moule komishangwa odo  otashi ke ku kwafela unene tuu ngeenge u li oove auke noho mono shidjuu okukofa oufiku. — Jesaja 57:15.

Efimbo opo la di ko, omulumenhu wedina Jack, e na omido 40, okwa li a filwa omukulukadi waye, oo a li ta vele okankela. Jack okwa popya kutya oha kala e udite owike. Ashike eilikano ola li le mu kwafela. Okwa ti: “Ngeenge nda ilikana kuJehova ihandi kala vali ndi udite owike. Omafimbo amwe ohandi penduka oufiku nohandi kala nda londokwa keemhofi. Ngeenge nda lesha nokudilonga moule kOmishangwa dehekeleko ndele handi mbubulile Jehova omaliudo ange meilikano, ohandi kala nda pepelelwa nondi udite ombili yokomutima, nokonima yaasho ohandi dulu okukofa noupu.”

Omukainhu umwe omunyasha wedina Vanessa okwa filwa ina oo a li ta vele. Omunyasha oo naye okwa li a kwafelwa keilikano. Okwa ti: “Ngeenge nda taalela oupyakadi ohandi lili noku ifana edina laKalunga. Jehova oha udu omailikano ange noha pe nge alushe eenghono odo nda pumbwa.”

Ovaxungimwenyo vamwe ohava ladipike ovanhu ovo tava ungaunga nonghalo yoluhodi va kufe ombinga moikonga yokukwafela ovanhu moitukulwa yavo. Okuninga ngaho ohashi va etele ehafo noku va kwafela va ungaunge noupu nonghalo oyo. (Oilonga 20:35) Ovakriste vahapu ovo va pita monghalo yoluhodi ova mona kutya okukwafela vamwe ohashi va hekeleke neenghono. — 2 Ovakorinto 1:3, 4.

^ okat. 5 Osho hasho Ombiibeli tai hongo. Ombiibeli oya yandja omatomheno atatu kutya omolwashike ovanhu vaha fi. — Omuudifi 9:11; Johannes 8:44; Ovaroma 5:12.