OSHUNGONANGELO No. 3 2016 | Ngeenge umwe oo u hole a fya

Kape na oo a lya olusha loku ha hangwa kefyo. Oto ka ninga po shike ngeenge umwe womovapambele ile kaume koye kopofingo a fya?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Ngeenge umwe oo u hole a fya

Ongahelipi omunhu ta dulu okuungaunga nonghalo yoluhodi? Mbela oonakufya vetu ovaholike ove na ngoo eteelelo lasha?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Mbela osha puka okukala wa nyika oluhodi?

Ongahelipi ngeenge vamwe otave ku lombwele kutya owa nyika oluhodi sha pitilila?

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Okuungaunga nonghalo yoluhodi

Ombiibeli oi na omayele taa longo oo tae tu kwafele.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Nghee u na okuhekeleka ovo va nyika oluhodi

Nokuli nakaume kopofingo ota dulu okudimbwa kutya eemhumbwe da nakufilwa oda fimana.

OSHIPALANYOLE SHOKOMBADA

Oonakufya otava ka nyumunwa

Mbela osho Ombiibeli ya popya oshoshili ngoo?

Owe shi shiiva tuu?

Olyelye a li xe yaJosef? Oiyata nondomo ilipi ya li hai longifwa pefimbo lOmbiibeli?

OMBIIBELI OHAI LUNDULULA ONGHALAMWENYO YOVANHU

Onde lihonga okukala nde lifimaneka nokukala yo nda fimaneka ovakainhu

Joseph Ehrenbogen ta lesha mOmbiibeli osho she mu kwafela a efe po elongifo leenghono, oingangamifi nokushila omakaya.

NATU HOPAENENENI EITAVELO LAVO

‘Heeno, onda hala okuya’

Kakele keitavelo, Rebekka okwa ulika omaukwatya amwe vali.

Osho Ombiibeli tai ti?

Mbela osha puka okutumbula Edina laKalunga?