Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Yambidida Ouhamba waKalunga paife!

Yambidida Ouhamba waKalunga paife!

Natu tye nee ngeno ovakwanepangelo otava ningi eshiivifo moradio li na sha nefundja olo tali xweenene moshitukulwa sheni. Otava londwele ovanhu aveshe moshitukulwa tava ti: “DJENI MO MOSHITUKULWA! KA KONGENI EAMENO PAIFE!” Mbela oto ka ninga po shike? Kape na omalimbililo, oto ka ya konhele oko ku na eameno.

Paushili wo vene, atusheni otwa taalela efundja lopafaneko. Efundja olo lopafaneko otali ulike ‘koudjuu munene’ oo Jesus a popya. (Mateus 24:21) Itatu dulu nande okuhenuka oshiningwanima osho. Ashike ohatu dulu okuninga po sha opo tu liamene. Oshike hatu dulu okuninga po?

MEudifo laye lokOmhunda, Jesus Kristus okwa yandja elombwelo tali ti: “Hano kaleni tamu kongo tete Ouhamba nouyuki [waKalunga].” (Mateus 6:33) Ongahelipi hatu dulu oku shi ninga?

Konga tete Ouhamba waKalunga. Osho osha hala okutya otu na okutala ko Ouhamba waKalunga wa fimana komesho yaaishe. (Mateus 6:25, 32, 33) Omolwashike tu na okukala tu na etaleko la tya ngaho? Omolwaashi ovanhu itava dulu okukandula po omaupyakadi. Ouhamba waKalunga oo ashike tau dulu okukandula po filufilu omaupyakadi a tya ngaho.

Konga ouyuki waye. Kendabala okukala metwokumwe neemhango daKalunga douyuki nosho yo omafinamhango aye. Omolwashike? Omolwaashi ngeenge otwe e lipwililikile nokutokola kufye vene osho shi li mondjila naasho sha puka, ohatu ka mona oidjemo inyikifa oluhodi. (Omayeletumbulo 16:25) Ashike ngeenge otwa kala metwokumwe nomifikamhango daKalunga, ohatu ke mu hafifa notashi ke tu etela yo ouwa. — Jesaja 48:17, 18.

Kaleni tamu kongo tete Ouhamba waKalunga nouyuki waye. Jesus okwa londwela kutya vamwe otashi dulika va piyaanekwe nokudiladila kutya ngeenge ova kala ve na oimaliwa ihapu, otava ka  kala va amenwa. Vamwe otashi dulika va wililwe po koisho yonghalamwenyo fiyo oposhitwa shokukala vehe na efimbo lokukonga Ouhamba waKalunga. — Mateus 6:19-21, 25-32.

Jesus okwa udaneka kutya ovo tava yambidida Ouhamba waKalunga otava ka wanifilwa po eemhumbwe davo notava ka hafela omanangeko noupuna mahapu monakwiiwa. — Mateus 6:33.

Nonande ovahongwa vaJesus vopefimbo lonale ova li tava kongo tete Ouhamba waKalunga nosho yo ouyuki waye, kava li va mona exulilo louyahame nosho yo lokumona oixuna pefimbo lokukalamwenyo kwavo. Ashike ova li va amenwa. Ngahelipi mbela?

Ova li hava kala metwokumwe nomifikamhango daKalunga douyuki, nosha li she va amena komaupyakadi oo a li a hanga ovo va li have lipwililikile osho Kalunga a ti. Eteelelo lavo la twa mOuhamba ola li le va kwafela nonande ova li va taalela omaupyakadi a kwata moiti. Kalunga okwa li e va pa “eenghono di dule dopaushitwe” opo va dule okulididimikila omaupyakadi monghalamwenyo. — 2 Ovakorinto 4:7-9.

MBELA OTO KA KONGA NGOO OUHAMBA TETE?

Ovakriste vonale ova li va dulika koshipango shaJesus shokukonga tete Ouhamba. Ova li va udifa onghundana iwa yOuhamba moitukulwa yavo aishe. (Ovakolossi 1:23) Mbela ope na ovo tava ningi sha faafana kunena?

Heeno! Eendombwedi daJehova oda tomhwa kutya oku na ashike efimbo lixupi Ouhamba waKalunga u uye nokuhanauna po ounyuni ou. Onghee otadi ningi keshe osho tadi dulu opo di wanife po eendjovo daJesus odo tadi ti: “Onghundana ei iwa yOuhamba otai ka udifilwa ounyuni aushe opo ovanhu vomoiwana aishe ve i ude, opo nee exulilo tali uya.” — Mateus 24:14.

Oto ke linyenga ngahelipi konghundana iwa? Ohatu ku ladipike u hopaenene ovanhu ovo va li moshilando shaBerea shomuMakedonia. Eshi va udifilwa onghundana iwa yOuhamba kuPaulus, ova li va tambula ko etumwalaka olo “nomutima aushe.” Ova li ‘va konakona noukeka Omishangwa’ nokufaafanifa ngeenge osho va uda oshoshili tuu, ndele tava katuka eenghatu metwokumwe naasho ve lihonga. — Oilonga 17:11, 12.

Naave oto dulu okuninga sha faafana. Ngeenge owa kongo tete Ouhamba waKalunga nosho yo ouyuki waye, oto ka mona eameno paife noto ka hafela ombili tai kalele monakwiiwa.