Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo

Etwalemo

MBELA KALUNGA OKU NA KO NGOO NASHA NAAVE?

Ovanhu ohava kala tave lipula ngeenge Kalunga oku na ko ngoo nasha navo ngeenge opa holoka oiponga ile okumona oixuna nefyo. Ombiibeli oya ti:

“Osheshi omesho Omwene ohaa pashukile ovayuki nomatwi aye ohaa endekele komailikano avo, ndelenee oshipala shOmwene sha twa ondubo naava hava longo owii”. — 1 Petrus 3:12.

Oshungonangelo ei oya yelifa nghee Kalunga he tu kwafele, naasho ta ka ninga po opo a xulife po okumona oixuna akushe.