Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHUNGONANGELO No. 3 2018 | Mbela Kalunga oku na ko ngoo nasha naave?

MBELA KALUNGA OKU NA KO NGOO NASHA NAAVE?

Ovanhu ohava kala tave lipula ngeenge Kalunga oku na ko ngoo nasha navo ngeenge opa holoka oiponga ile okumona oixuna nefyo. Ombiibeli oya ti:

“Osheshi omesho Omwene ohaa pashukile ovayuki nomatwi aye ohaa endekele komailikano avo, ndelenee oshipala shOmwene sha twa ondubo naava hava longo owii”. — 1 Petrus 3:12.

Oshungonangelo ei oya yelifa nghee Kalunga he tu kwafele, naasho ta ka ninga po opo a xulife po okumona oixuna akushe.

 

“Kalunga okwa li peni eshi pa holoka oshiponga?”

Mbela oiponga oyo ya holoka po oye ku ningifa u lipule ngeenge Kalunga oku na ko ngoo nasha naave?

Mbela Kalunga oku ku shii ngoo?

Oumbangi ulipi tau ulike kutya Kalunga oku na ko nasha nafye?

Mbela Kalunga okuudite ko omaliudo oye?

Ounongo waKalunga wa denga mbada woku tu shiiva nosho yo oufyuululwakwatya wetu otau yandje oumbangi wa yela kutya Kalunga oku tu shii filufilu.

Mbela Kalunga oha ulikile ngoo ovanhu olukeno?

Ombiibeli otai tu shilipaleke kutya Kalunga oku shii noku udite ko omaliudo etu.

Mbela eshi hatu mono oixuna ehandukilo la dja kuKalunga

Mbela Kalunga oha longifa omikifi ile oiponga opo a handukile ovanhu ngeenge va nyona?

Olye e na okupewa ombedi?

Eendjovo daKalunga oda popya oinima itatu oyo hai etifa unene okumona oixuna kwovanhu.

Mafiku Kalunga ota ka xulifa po okumona oixuna akushe

Otu shi shii ngahelipi kutya mafiku Kalunga ota ka xulifa po okumona oixuna akushe nosho yo okuhenouyuki?

Nghee hatu dulu okumona ouwa momafiloshisho aKalunga

Ombiibeli otai tu kwafele tu pameke eitavelo letu momaudaneko aJehova e na sha nonakwiiwa.

Kalunga oku uditile ngahelipi okumona oixuna kwoye?

Ombiibeli otai dulu oku tu kwafela tu shiive nghee Kalunga ha kala e uditile okumona oixuna.