Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Etwalemo

Etwalemo

OMBIIBELI OTAI DULU NGOO OKU TU KWAFELA KUNENA?

Okutala komauyelele aeshe oo e li mounyuni ou wa xuma komesho mouteknologi, mbela Ombiibeli otai dulu ngoo oku tu kwafela kunena? Ombiibeli oya ti:

“Omishangwa adishe da yandjwa keenghono dOmhepo yaKalunga odi shii kulonga.” — 2 Timoteus 3:16.

Oshungonangelo ei oya yelifa nawa kutya Ombiibeli otai dulu oku tu wilika monghalamwenyo yetu yakeshe efiku.