Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

OSHUNGONANGELO No. 1 2018 | Ombiibeli otai dulu ngoo oku tu kwafela kunena?

OMBIIBELI OTAI DULU NGOO OKU TU KWAFELA KUNENA?

Okutala komauyelele aeshe oo e li mounyuni ou wa xuma komesho mouteknologi, mbela Ombiibeli otai dulu ngoo oku tu kwafela kunena? Ombiibeli oya ti:

“Omishangwa adishe da yandjwa keenghono dOmhepo yaKalunga odi shii kulonga.” — 2 Timoteus 3:16.

Oshungonangelo ei oya yelifa nawa kutya Ombiibeli otai dulu oku tu wilika monghalamwenyo yetu yakeshe efiku.

 

Omayele Ombiibeli otaa dulu ngoo oku tu kwafela kunena?

Ngeenge kunena oku na omauyelele aeshe oo e li pefimbo, omolwashike u na okukonga omayele mOmbiibeli oyo ya shangwa omido 2 000 lwaapo da pita?

Ombiibeli oi na ounongo u li pefimbo

Ponhele yokukala tai kondjifafana nouyelele mupe, omahongo Ombiibeli okwa kanghamena komifikamhango nokomafinamhango oo taa hongo noku li pefimbo.

Ombiibeli oya kwisha ile oi li pefimbo?

Ombiibeli kai fi embo lounongononi, ashike oya hangwa ya popya nale kombinga younongononi.

1 Okuhenuka omaupyakadi

Tala nghee ounongo wOmbiibeli wa kwafela ovanhu va henuke omaupyakadi a kwata moiti fimbo inaa naipala

2 Okukandula po omaupyakadi

Ombiibeli otai tu pe ngoo omayele e na sha nanghee hatu dulu okukandula po omaupyakadi oo taa twikile nokwe tu nyikifa oluhodi?

3 Okulididimikila omaupyakadi

Ongahelipi kombinga yomaupyakadi oo ito dulu okuhenuka ile okukandula po, ngaashi omukifi woshinamenena ile efyo?

Nghee Ombiibeli ya kuma onakwiiwa yoye

Eendjovo daKalunga otadi dulu oku tu kwafela tu ungaunge nomaupyakadi paife, sha hala okutya omaupyakadi akeshe efiku oo hatu shakeneke mounyuni ou woukolokoshi. Ashike Ombiibeli ohai dulu okukwafela moinima ihapu. Otai tu pe yo ouyelele u na sha nonakwiiwa.

Oto diladila ngahelipi?

Tala osho ovanhu vamwe va itavela naasho Ombiibeli tai hongo kombinga yepulo olo.