OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Marsa 2017

Oshifo eshi oshi na oitukulwa yokukonakonwa yo 1-28 Mei 2017.

ONDJOKONONA YONGHALAMWENYO

Onda mona ouwa mokweendafana novanongo

Omido adishe odo William Samuelson a kala moilonga yefimbo liyadi okwa kala e na oinakuwanifwa i tunhula noina yo omashongo.

Yandja efimano kwaau a wana oku li pewa

Olyelye a wana okufimanekwa, nomolwashike? Ouwa ulipi to ka mona ngeenge owa kala to va fimaneke?

Kala u na eitavelo tali longo—Ninga omatokolo opandunge

Omatokolo amwe oo ho ningi otaa dulu okukala e na oilanduliko oyo tai dulu okulundulula onghalamwenyo. Oshike tashi dulu oku ku kwafela u ninge omatokolo e li mondjila?

Longela Jehova nomutima aushe!

Eehamba daJuda Asa, Josafat, Hiskia, naJosia adishe oda li da ninga omapuko. Ashike nande ongaho Kalunga okwa li e di tala ko kutya ode mu longela nomutima aushe. Omolwashike?

Mbela oto ka yandja ngoo elitulemo nomutima woye aushe koinima oyo ya shangwa?

Oto dulu okulihonga oilihongomwa ya fimanenena komapuko avamwe, mwa kwatelwa oo a shangwa mOmbiibeli.

Okukala kaume kashili ngeenge oukaume weni u li moshiponga

Otashi dulika pomhito imwe kaume koye ta ka kala a pumbwa okukwafelwa. Mbela oto ke mu kwafela ngahelipi?

Edina lomOmbiibeli la shangwa koshitoo shikulu

Oikangwa yoshitoo osho sha kala ko oule womido 3 000 osho sha kufwa medu mo 2012 nosha li sha kumwifa ovakonakoni voinima. Oshike sha li shi hokwifa kombinga yoshitoo osho?