OSHUNGONANGELO — OSHIFO SHOKUKONAKONWA Januali 2016

Moshifo eshi omu na oitukulwa oyo tai konakonwa okudja mo 29 Februali fiyo 3 Aprili 2016.

Natu twikileni ‘okukala tu hole ovamwatate’

Omushangwa womudo 2016 otau dulu oku tu kwafela tu kale twe lilongekidila oiningwanima oyo tai ka ningwa mafiku.

Linyengifwa koshali yaKalunga ‘ihe fi kutumbulwa’

Ongahelipi ohole yaKalunga hai tu linyengifa tu shikule oshikoti shaJesus filufilu, tu ulikile ovamwatate ohole notu kale hatu dimine po vakwetu?

Omhepo yaKalunga otai hepaulula pamwe nomhepo yetu

Okukala omuvaekwa osha hala okutya ngahelipi? Ohashi ende ngahelipi opo omunhu a ninge omuvaekwa?

‘Otwa hala okweenda pamwe nanye’

What should we remember about the 144,000?

Okulonga pamwe naKalunga ohaku tu etele ehafo

Ongahelipi oku longa pamwe naKalunga haku tu etele ehafo noku tu amena pamhepo?