Inda koshikalimo

Jehova oha xupifa oshiwana shaye

Ehokololo lOmbiibeli laExodus etukulwa 3 fiyo 15 otali yandje oumbangi kutya Kalunga oo a li a tukula pokati Efuta Litilyana ota dulu yo oku ku xupifa ngeenge ou na eitavelo nelididimiko.

Sha kanghamena kuExodus 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21.