Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oilonga yOvayapostoli

Omatukulwa

Oshikalimo

 • 1

  • Ta shangele Teofilus (1-5)

  • Okuyandja oundombwedi kombada yedu alishe (6-8)

  • Jesus ta i meulu (9-11)

  • Ovahongwa va ongala ve na ediladilo limwe (12-14)

  • Matias a hoololwa a pingene po Judas (15-26)

 • 2

  • Ovahongwa tava tililwa omhepo iyapuki pOpentekoste (1-13)

  • Petrus ta popi (14-36)

  • Eendjovo daPetrus ode linyengifa eengudu dovanhu (37-41)

   • Ovanhu 3 000 va ninginifwa (41)

  • Eendafano lOvakriste (42-47)

 • 3

  • Petrus ta velula omweeheli oshingudu (1-10)

  • Petrus ta popi mOmukala waSalomo (11-26)

   • “Oinima aishe ya ningwa ipe” (21)

   • Omuprofeti ngaashi Moses (22)

 • 4

  • Petrus naJohannes va kwatwa po (1-4)

   • Omuvalu wovaitaveli wa ninga 5 000 (4)

  • Tava hokololifwa mOmhangu yoPombada yOvajuda (5-22)

   • “Itatu efa okupopya” (20)

  • Tava ilikana va pewe ouladi (23-31)

  • Ovahongwa tava tukulilafana oinima (32-37)

 • 5

  • Ananias naSafira (1-11)

  • Ovayapostoli tava longo oikumwifilonga ihapu (12-16)

  • Va tulwa modolongo nokumangululwa mo (17-21a)

  • Va etwa mOmhangu yoPombada yOvajuda (21b-32)

   • ‘Otu na okudulika kuKalunga ponhele yokudulika kovanhu’ (29)

  • Omayele aGamaliel (33-40)

  • Okuudifa eumbo neumbo (41, 42)

 • 6

  • Ovalumenhu vaheyali va hoololwa va yakule (1-7)

  • Stefanus ta lundilwa kutya okwa sheka (8-15)

 • 7

  • Stefanus ta popi komesho yOmhangu yoPombada yOvajuda (1-53)

   • Efimbo lootatekulululwa (2-16)

   • Moses e li omuwiliki; Ovaisrael tava longele oikalunga (17-43)

   • Kalunga iha kala meetembeli da tungwa nomake (44-50)

  • Stefanus ta dengwa nomamanya (54-60)

 • 8

  • Saul omuhepeki (1-3)

  • Oidjemo iwa youkalele waFilippus muSamaria (4-13)

  • Petrus naJohannes tava tumwa kuSamaria (14-17)

  • Simon a hala okulanda omhepo iyapuki (18-25)

  • Elenga lokuEtiopia (26-40)

 • 9

  • Saul e li mondjila a finda kuDamaskus (1-9)

  • Ananias a tumwa a ka kwafele Saul (10-19a)

  • Saul ta udifa kombinga yaJesus muDamaskus (19b-25)

  • Saul ta i kuJerusalem (26-31)

  • Petrus ta velula Eneas (32-35)

  • Dorkas oo a li ha yandje a nyumunwa (36-43)

 • 10

  • Emoniko laKornelius (1-8)

  • Emoniko laPetrus li na sha noinamwenyo ya koshoka (9-16)

  • Petrus ta i kuKornelius (17-33)

  • Petrus ta udifile ovanhu vomoiwana imwe onghundana iwa (34-43)

   • “Kalunga ke na okatongo” (34, 35)

  • Ovanhu vomoiwana imwe va tililwa omhepo iyapuki nokuninginifwa (44-48)

 • 11

  • Petrus ta yelifile ovayapostoli (1-18)

  • Barnabas naSaul muAntiokia shomuSiria (19-26)

   • Ovahongwa va ifanwa tete edina Ovakriste (26)

  • Agabus ta xunganeke ondjala (27-30)

 • 12

  • Jakob a dipawa; Petrus a tulwa modolongo (1-5)

  • Petrus a mangululwa pashikumwifilonga (6-19)

  • Herodes ta handukilwa komweengeli (20-25)

 • 13

  • Barnabas naSaul va tumwa ve li ovatumwa (1-3)

  • Oilonga yokuudifa muKipro (4-12)

  • Paulus ta popi muAntiokia muPisidia (13-41)

  • Elombwelo lopaxunganeko li na sha nokuudifila oiwana (42-52)

 • 14

  • Ehapupalo nomapataneko muIkonium (1-7)

  • Va lukwa ookalunga muListra (8-18)

  • Paulus a dengwa nomamanya, ashike ina fya (19, 20)

  • Omaongalo a pamekwa (21-23)

  • Tava shuna kuAntiokia shomuSiria (24-28)

 • 15

  • Eenhamanana di na sha nepitotanda muAntiokia (1, 2)

  • Oshikumhungu sha twalwa kuJerusalem (3-5)

  • Ovakulunhu novayapostoli va ongala (6-21)

  • Onhumwafo ya dja kolutuwiliki (22-29)

   • Okulikaleka kokule nohonde (28, 29)

  • Onhumwafo ya pameka omaongalo (30-35)

  • Paulus naBarnabas va tukauka (36-41)

 • 16

  • Paulus ta hoolola Timoteus (1-5)

  • Emoniko li na sha nomulumenhu Omumakedonia (6-10)

  • Lidia wokuFilippi a ninga omwiitaveli (11-15)

  • Paulus naSilas va tulwa modolongo (16-24)

  • Omukeleli wodolongo novaneumbo laye va ninginifwa (25-34)

  • Paulus ta pula va pewe ombili kovapangeli (35-40)

 • 17

  • Paulus naSilas muTessalonika (1-9)

  • Paulus naSilas muBerea (10-15)

  • Paulus muAtena (16-22a)

  • Paulus ta popi moAreopagi (22b-34)

 • 18

  • Paulus ta udifile muKorinto (1-17)

  • Paulus ta shuna kuAntiokia shomuSiria (18-22)

  • Paulus ta i kuGalatia nokuFrigia (23)

  • Apollos omunongo mokupopya ta kwafelwa (24-28)

 • 19

  • Paulus muEfeso; vamwe va ninginifwa vali (1-7)

  • Oilonga yaPaulus yokuhonga (8-10)

  • Ova pondola nonande opa li eendemoni (11-20)

  • Omapiyaano muEfeso (21-41)

 • 20

  • Paulus muMakedonia nomuGreka (1-6)

  • Eutikus a nyumunwa muTroas (7-12)

  • Paulus ta di muTroas a finda kuMileto (13-16)

  • Paulus a shakena novakulunhuongalo vomuEfeso (17-38)

   • Paulus ta hongo eumbo neumbo (20)

   • “Okuyandja ohaku eta ehafo” (35)

 • 21

  • Olweendo lokuya kuJerusalem (1-14)

  • Va fika muJerusalem (15-19)

  • Paulus a tula moilonga omayele ovakulunhu voshiwana (20-26)

  • Omapiyaano motembeli; Paulus ta kwatwa po (27-36)

  • Paulus a pitikwa a popye nongudu yovanhu (37-40)

 • 22

  • Paulus te lipopile moipafi yongudu yovanhu (1-21)

  • Paulus ta longifa oukwashiwana waye waRoma (22-29)

  • Oilyo yOmhangu yoPombada yOvajuda ya ongala (30)

 • 23

  • Paulus ta popi moipafi yOmhangu yoPombada yOvajuda (1-10)

  • Paulus ta pamekwa kOmwene (11)

  • Omhangela yokudipaa Paulus (12-22)

  • Paulus ta twalwa kuKesarea (23-35)

 • 24

  • Paulus ta hokololifwa (1-9)

  • Paulus te lipopile koshipala shaFeliks (10-21)

  • Oshikoya shaPaulus sha kanghekwa oule womido mbali (22-27)

 • 25

  • Paulus ta pangulwa moipafi yaFestus (1-12)

   • “Ohandi indile ndi ka pangulwe kOmukesari” (11)

  • Festus ta hepaululile ohamba Agrippa (13-22)

  • Paulus koshipala shaAgrippa (23-27)

 • 26

  • Paulus te lipopile koshipala shaAgrippa (1-11)

  • Paulus ta hepaulula nghee a ninga Omukriste (12-23)

  • Nghee Festus naAgrippa ve linyenga keendjovo daPaulus (24-32)

 • 27

  • Paulus ta i noshikepa kuRoma (1-12)

  • Oshikepa ya hangika koshikungulu shomhepo (13-38)

  • Oshikepa ya teka (39-44)

 • 28

  • Komunghulofuta waMalta (1-6)

  • Xe yaPublius a velulwa (7-10)

  • Va finda kuRoma (11-16)

  • Paulus ta popi nOvajuda muRoma (17-29)

  • Paulus ta udifa nouladi oule womido mbali (30, 31)