Embo laMateus 4:1-25

  • Jesus ta hongaulwa kOndiaboli (1-11)

  • Jesus ta hovele okuudifa muGalilea (12-17)

  • Jesus ta ifana ovahongwa vaye votete (18-22)

  • Jesus ta udifa, ta hongo nokuvelula (23-25)

4  Jesus okwa twalwa mombuwa komhepo iyapuki, ndele ta hongaulwa kOndiaboli.  Okwa li a fya ondjala neenghono molwaashi okwa li e lidilika oikulya omafiku 40.  Ndele Ondiaboli oye uya kuye ndele tai mu hongaula tai ti: “Ove ngeenge omona waKalunga, lombwela omamanya aa a shituke omingome.”  Jesus okwa ti: “Omishangwa oda ti: ‘Omunhu ita kala nomwenyo komungome auke, ndele okondjovo keshe tai di mokanya kaJehova.’”  Opo nee Ondiaboli oye mu twala koshilando shiyapuki,* ndele tai mu londeke pombada yekuma lotembeli,  ndele tai ti: “Ove ngeenge omona waKalunga, nhukila pedu, molwaashi Omishangwa oda ti: ‘Ote ku tumine ovaengeli vaye, notave ke ku amena uha pume omhadi yoye kemanya.’”  Jesus okwa ti: “Natango Omishangwa oda ti: ‘Ino yeleka Jehova Kalunga koye.’”  Opo nee Ondiaboli oye mu twala vali komhunda ileile, ndele tai mu ulikile omauhamba aeshe omounyuni newapalo lao.  Oya ti kuye: “Oinima aishe ei ohandi i ku pe ngeenge owa twile nge eengolo nokulinyongamena nge.” 10  Jesus okwa tya kuyo: “Dja po Satana! Omishangwa oda ti: ‘Jehova Kalunga koye oye aeke u na okulinyongamena noye aeke u na okulongela oilonga iyapuki.’” 11  Opo nee Ondiaboli oya dja po puye, novaengeli ove uya kuye ndele tave mu kwafele. 12  Eshi Jesus a uda kutya Johannes okwa kwatwa po, okwa ya kuGalilea. 13  Konima eshi a dja muNasaret, okwa ya a ka kale kuKapernaum, osho shi li popepi nefuta moshitukulwa shOvasebulon nOvanaftali, 14  opo ku wanifwe osho sha popiwa komuprofeti Jesaja, oo a ti: 15  “Ovasebulon nOvanaftali ovo ve li popepi nefuta, ovo ve li kouninginino waJordan nosho yo Ovagalilea ovo va dja moiwana imwe; 16  ovanhu ovo ve li momilaulu ova mona ouyelele, naavo ve li moshitukulwa shomudidimbe wefyo, ouyelele owe va minikila.” 17  Okudja opo, Jesus okwa hovela okuudifa ta ti: “Lidilululeni, osheshi Ouhamba womeulu owa ehena popepi.” 18  Ofimbo a li ta ende komunghulo wefuta laGalilea, okwa mona ovamwainafana vavali, Simon, oo ha ifanwa Petrus, nosho yo Andreas, ovo va li ovayuli veeshi, tava umbile onete yavo mefuta. 19  Ndele ta ti kuvo: “Shikulei nge, opo ndi ke mu ninge ovayuli vovanhu.” 20  Ova fiya po diva eenete davo ndele tave mu shikula. 21  Fimbo tava ende, okwa mona vali ovamwainafana vavali, Jakob naJohannes, ve li mowato naxe Sebedeus tava hondjo eenete davo, ndele te va ifana. 22  Ova fiya po diva xe nowato, ndele tave mu shikula. 23  Opo nee okwa enda muGalilea ashishe, ta hongo meeshinagoga davo nokuudifa onghundana iwa yOuhamba nokuvelula omikifi di lili noku lili nosho yo ounghundi keshe. 24  Eshi ovanhu vomuSiria ashishe va uda kombinga yaye, ova eta kuye aveshe ovo va li ve na omikifi nomauyahame e lili noku lili, ovo ve na eendemoni, ovo ve na oshinhona notava vele ombada, nokwe va velula. 25  Opo nee eengudu dovanhu oda li de mu shikula da dja kuGalilea, kuDekapolis,* kuJerusalem, kuJudea nosho yo koushilo waJordan.

Eshangelo lopedu

Sha hala okutya, kuJerusalem.
Ile “kOilando Omulongo.”