Embo laMateus 22:1-46

  • Efaneko li na sha noshivilohombolo (1-14)

  • Kalunga nOmukesari (15-22)

  • Epulo kombinga yenyumuko (23-33)

  • Oipango ivali ya fimanenena (34-40)

  • Mbela Kristus omona waDavid? (41-46)

22  Jesus okwa popya vali navo ta longifa omafaneko, ta ti:  “Ouhamba womeulu otau dulu okufaafanifwa nohamba oyo ya longekida oshivilohombolo shomonamati.  Opo nee oya tuma ovapiya vayo va ka ifane ovo va shivwa koshivilohombolo, ashike kava li va hala okuuya.  Oya tuma vali ovapiya vamwe, ya ti, ‘Lombweleni ovo va shivwa, tamu ti: “Taleni, onda mana okulongekida oikulya, onda toma eehove da ondoka, noinima aishe oi li peenhele. Ileni koshivilohombolo.”’  Ashike ove lipwililikila eshivo olo ndele tava i neendjila davo; umwe okwa ya kepya laye, naumwe okongeshefa yaye;  navamwe ova kwata po ovapiya vayo ndele tave va denge noku va dipaa.  “Ohamba oya li ya handuka neenghono ndele tai tumu ovakwaita vayo va ka dipae ovadipai ovo nokuxwika po oshilando shavo.  Opo nee oya tya kovapiya vayo, ‘Oshivilohombolo osha pwa okulongekidwa, ashike ovo va shivwa inava wana okukala poshivilo.  Onghee hano, indeni neendjila odo da finda kondje yoshilando, ndele keshe oo tamu mono mu shiveni koshivilohombolo.’ 10  Ovapiya ovo ova ya komashakeneno eendjila ngaashi va lombwelwa, ndele tava shivi aveshe ovo va shakeneka, ovakolokoshi naavo hava longo ouwa; nonhele yoshivilohombolo oya li iyadi ovanhu tava li.* 11  “Eshi ohamba ye uya mo i tale ovaenda, oya mona mo omulumenhu ina djala oshikutu shoshivilohombolo. 12  Opo nee oya tya kuye, ‘Kaume, owe uya mo ngahelipi omu uhe na oshikutu shoshivilohombolo?’ Omulumenhu oo ka li a nyamukula sha. 13  Ndele ohamba oya tya kovapiya vayo, ‘Mu mangeni komaoko nokomaulu ndele tamu mu ekele momilaulu pondje. Opo ta ka kala ta lilaana nokulikwesha komayoo.’ 14  “Osheshi vahapu ova shivwa, ndele ovanini ashike va hoololwa.” 15  Opo nee Ovafarisai ova ya ndele tava udafana opo va dule okuyula Jesus meendjovo daye. 16  Onghee ova tuma ovahongwa vavo kuye pamwe novayambididi vaHerodes, tava ti: “Omuhongi, otu shi shii kutya ove omunashili noho hongo oshili kombinga yaKalunga, noiho lalakanene okupandika kovanhu, osheshi iho tale eholokepo lokombada lovanhu. 17  Tu lombwela, oto ti ngahelipi? Osha yuka tuu* okufuta oifendela kOmukesari?” 18  Ndele molwaashi Jesus okwa li e shii omalinyengotomheno avo mai, okwa ti: “Omolwashike tamu yeleke nge, ovanaihelele nye? 19  Ulikilei nge oshimaliwa shefendelo.” Opo nee ove mu pa odenari. 20  Ndele ta ti kuvo: “Efano neshangelo eli olalyelye?” 21  Ova ti: “Olomukesari.” Opo nee okwa tya kuvo: “Hano eshi shOmukesari shi peni Omukesari, naasho shaKalunga shi peni Kalunga.” 22  Eshi ve shi uda, ova li va kumwa, ndele tava di po puye. 23  Mefiku olo tuu olo Ovasadukai ovo hava ti kaku na enyumuko, ove uya kuye, ndele tave mu pula tava ti: 24  “Omuhongi, Moses okwa ti: ‘Ngeenge omulumenhu a fi ehe na ounona, mumwaina oku na okuhombola po omukulukadi waye, ndele ta dalele mumwaina ounona.’ 25  Ndele opa li ovamwainafana ovalumenhu vaheyali. Wotete okwa li a hombola ndele ta fi ehe na oludalo, nokwa fiila mumwaina umwe omukulukadi waye. 26  Oshinima sha faafana osha ningilwa yo omutivali nomutitatu, fiyo aveshe vaheyali va pwa ko. 27  Xuuninwa, omukainhu naye okwa ka fya. 28  Mbela ngeenge va nyumunwa, omukulukadi oo ota ka ninga walyelye pwaavo vaheyali? Osheshi okwa li omukulukadi wavo aveshe.” 29  Jesus okwe va nyamukula a ti: “Nye omwa puka, shaashi kamu shii Omishangwa nanghee eenghono daKalunga hadi longo; 30  osheshi menyumuko ovalumenhu itava ka hombola, novakainhu itava ka hombolwa, ashike otava ka kala ngaashi ovaengeli vomeulu. 31  Hamba inamu lesha osho Kalunga e mu lombwela shi na sha nenyumuko lovafi, eshi a ti: 32  ‘Aame Kalunga kaAbraham naKalunga kaIsak naKalunga kaJakob’? Oye Kalunga kovanamwenyo, ndele ke fi Kalunga kovafi.” 33  Eshi eengudu dovanhu de shi uda, oda li da kuminwa ehongo laye. 34  Konima eshi Ovafarisai va uda nghee Jesus a mweneka Ovasadukai, ove uya kuye ve li ongudu. 35  Ndele umwe womuvo, omunongo wOmhango, okwe mu pula opo e mu yeleke, ta ti: 36  “Omuhongi, oshipango shinenenene shomOmhango oshilipi po?” 37  Okwa tya kuye: “‘Hola Jehova Kalunga koye nomutima woye aushe, nomwenyo* woye aushe nomadiladilo oye aeshe.’ 38  Eshi osho oshipango shinenenene noshotete. 39  Oshitivali sha fa shikwao, osheshi: ‘Kala u hole mukweni ngaashi u lihole mwene.’ 40  Eendjovo dOvaprofeti nOmhango aishe oko ya kanghamena koipango oyo ivali.” 41  Ndele fimbo Ovafarisai va li va ongala, Jesus okwe va pula ta ti: 42  “Otamu diladila ngahelipi shi na sha naKristus? Omona walyelye?” Ova tya kuye: “OwaDavid.” 43  Ndele Jesus okwe va pula a ti: “Omolwashike hano David a li a nwefwa mo kuKalunga e mu ifane Omwene? Eshi a ti, 44  ‘Jehova okwa lombwela Omwene wange, a ti: “Kala omutumba kolulyo lange fiyo ohandi tula ovatondi voye koshi yeemhadi doye.”’ 45  Hano ngeenge David okwe mu ifana Omwene, ongahelipi e li omona waye?” 46  Ndele kapa li nande oumwe a dula oku mu nyamukula nande ondjovo imwe, nokudja mefiku olo kapa li nande oumwe a kendabala oku mu pula sha vali.

Eshangelo lopedu

Ile “ve li omutumba poshitaafula.”
Ile “oshi li ngoo pamhango.”
Tala omafatululo oitya.