Embo laMateus 21:1-46

  • Jesus ta i muJerusalem e li omufindani (1-11)

  • Jesus ta wapaleke otembeli (12-17)

  • Omukwiyu wa fingwa (18-22)

  • Jesus ta pulwa kombinga yeenghonopangelo daye (23-27)

  • Efaneko li na sha novanamati vavali (28-32)

  • Efaneko li na sha novanailonga vomoshikunino ovadipai (33-46)

    • Emanya la fimanenena la ekelwashi (42)

21  Eshi va ehena popepi naJerusalem, ova tula muBetfage kOmhunda yEemono, ndele Jesus ta tumu ovahongwa vavali,  ta ti kuvo: “Indeni komukunda oo u li komesho yeni, notamu ka hanga ko ondongi ya mangwa nokandongi kayo. Di mangululeni ndele tamu di eta kwaame.  Ngeenge umwe okwe mu pula, tyeni, ‘Omwene okwe di pumbwa.’ Opo nee ote ke di va alulila diva.”  Osho osha ningwa opo ku wanifwe osho sha popiwa okupitila momuprofeti, oo a ti:  “Lombwela omonakadona waSion to ti: ‘Tala, ohamba yoye inambili otai uya ya londa kondongi, heeno, ya londa kokandongi.’”  Ndele ovahongwa ova ya nova ninga naanaa ngaashi Jesus e va lombwela.  Ova eta ondongi nokandongi kayo, nova yala ko oikutu yavo yokombada, ndele Jesus ta kala ko omutumba.  Vahapu vomongudu yovanhu ova li va yala oikutu yavo yokombada mondjila, ofimbo vamwe va li tava tete oitai komiti ndele tave i yale mondjila.  Ndele eengudu dovanhu ode mu tetekela komesho, naavo ve mu shikula ova kala tava ingida tava ti: “Ohatu ilikana opo Omona waDavid a xupifwe! Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova! Ohatu ku indile, ou u li pombadambada, mu xupifa!” 10  Eshi Jesus a fika muJerusalem, ovanhu aveshe moshilando ova li tava uyaana, tava ti: “Olyelye ou?” 11  Ongudu yovanhu oya nyamukula tai ti: “Ou omuprofeti Jesus, a dja kuNasaret shomuGalilea!” 12  Jesus okwa li a ya motembeli, ndele ta taataa mo aveshe ovo va li tava lande notava landifile mo. Ndele okwa undulila poshi oitaafula yovakumaani voimaliwa noipundi yaavo va li tava landifa eenghuti. 13  Okwa tya kuvo: “Opa shangwa, ‘Eumbo lange otali ka ifanwa eumbo lokwiilikanena,’ ndele nye omwe li ninga ekololo lovanyeki.” 14  Ndele fimbo a li motembeli, oilema novapofi ove uya kuye, ndele te va velula. 15  Eshi ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa va mona oikumwifilonga oyo a longa, nounona voumati ovo va li tava ingida motembeli, tava ti, “Ohatu ilikana opo Omona waDavid a xupifwe!” ova li va handuka, 16  ndele tava ti kuye: “Ou udite ko ngoo ounona ava eshi tava ti?” Jesus okwa tya kuvo: “Heeno, ondi udite ko. Hamba inamu lesha eendjovo odo tadi ti: ‘Ounona, nokuli nouhanana otave ku hambelele’?” 17  Opo nee okwe va fiya po, ta di mo moshilando, ndele ta i a ka nangale kuBetania. 18  Ndele fimbo a li ta shuna koshilando ongula inene, okwa li a fya ondjala. 19  Eshi a mona omukwiyu u li pondjila, okwa ya puo, nokwa hanga ko ashike omafo, ndele ta ti kuo: “Okudja paife fiyo alushe, ito ima vali oiimati.” Diva omukwiyu owa kukuta. 20  Ovahongwa eshi ve shi mona, ova li va kumwa, ndele tava ti: “Omolwashike omukwiyu wa kukuta diva?” 21  Jesus okwe va nyamukula ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, ngeenge omu na eitavelo nokamu na omalimbililo, itamu ka ninga ashike ngaashi nda ningila omukwiyu, ndele nande ngeno omwa lombwele omhunda ei, ‘Litumba po, ndele to liumbile mefuta,’ otashi ka ningwa. 22  Oinima aishe oyo tamu i indile mu na eitavelo, otamu ke i pewa.” 23  Konima eshi a ya motembeli, ovapristeri ovakulunhu novakulunhu voshiwana ove uya kuye fimbo a li ta hongo ovanhu, ndele tava ti: “Okeenghonopangelo dalyelye to longo oinima ei? Nolyelye e ku pa eenghonopangelo odo?” 24  Jesus okwe va nyamukula ta ti: “Naame onda hala oku mu pula oshinima shimwe. Ngeenge omwa lombwele nge, opo nee naame ohandi ke mu lombwela kutya okeenghonopangelo dalyelye handi longo oinima ei: 25  Eninginifo laJohannes ola dja peni? Omeulu ile omovanhu?” Opo nee ova hovela okukundafana tava ti: “Ngeenge otwa ti, ‘Omeulu,’ ota ka tya kufye, ‘Omolwashike hano inamu mu itavela?’ 26  Ndele ngeenge otwa ti, ‘Omovanhu,’ otwa tila kutya ongudu yovanhu otai ke linyenga ngahelipi, molwaashi aveshe ova tala ko Johannes e li omuprofeti.” 27  Onghee ova nyamukula Jesus tava ti: “Katu shi shii.” Okwa tya yo kuvo: “Naame itandi mu lombwele kutya okeenghonopangelo dalyelye handi longo oinima ei. 28  “Otamu ti ngahelipi? Diladila nee ngeno omulumenhu e na ovanamati vavali. Okwa ya kwaau wotete, ndele ta ti, ‘Inda u ka longe nena moshikunino shomandjebele mumati wange.’ 29  Omumati okwa nyamukula ta ti, ‘Itandi i ko,’ ashike lwanima okwe ke livela ombedi, ndele ta i. 30  Eshi e uya kumukwao, okwa popya sha faafana. Ou okwa tya kuxe, ‘Eewa.’ Ndele ina ya ko. 31  Elipi po womwaava vavali a longa ehalo laxe?” Ova ti: “Oyou wotete.” Jesus okwa tya kuvo: “Oshili ohandi mu lombwele kutya ovafendelifi neembwada otadi mu tetekele okuya mOuhamba waKalunga. 32  Osheshi Johannes okwa li e uya oku mu ulikila ondjila youyuki, ashike kamwa li mwe mu itavela. Ndele ovafendelifi neembwada ode mu itavela, nokonima eshi mwa mona oinima ei, inamu livela ombedi opo ngeno mu mu itavele. 33  “Pwilikineni kefaneko limwe vali li na sha nomulumenhu oo a li e na oshikunino shomandjebele nokwe shi umbila ongubu, ndele ta fe mo elambo loshikolelo shomaviinyu nokutunga mo oshungongulu. Opo nee okwa kongela mo ovanailonga, ndele ta i kondje yoshilongo. 34  Ndele eshi omandjebele a pya, okwa tuma ovapiya vaye kovanailonga vomoshikunino ve ke mu talele ko oiimati yaye. 35  Ashike ovanailonga vomoshikunino ova kwata ovapiya vaye, umwe ove mu denga, umwe ove mu dipaa, naumwe vali ove mu denga nomamanya fiyo ota fi. 36  Natango okwa tuma ko ovapiya vamwe ve dule ongudu inya yotete, ndele ove va ningila sha faafana. 37  Xuuninwa, okwa tuma ko omonamati waye, ta ti, ‘Omonamati wange otave ke mu fimaneka.’ 38  Eshi ovanailonga vomoshikunino va mona omonamati, ova kundafana tava ti, ‘Ou oye omufyuululi. Natu mu dipaeni, ndele hatu fyuulula po oinima yaye!’ 39  Onghee hano, ove mu kwata ndele tave mu kokolola mo moshikunino shomandjebele noku mu dipaa. 40  Ngeenge mwene woshikunino shomandjebele okwe uya, ota ka ningila shike ovanailonga ovo vomoshikunino?” 41  Ova tya kuye: “Ote ke va hanauna po filufilu molwaashi ovakolokoshi, ndele ta kongo ovanailonga vamwe vomoshikunino shomandjebele, ovo tave ke mu pa oiimati ngeenge oya pi.” 42  Jesus okwa tya kuvo: “Hamba inamu lesha mOmishangwa odo da ti, ‘Emanya olo ovatungi va ekelashi ola ninga emanya la fimanenena?* Emanya olo ola dja kuJehova, nolikumwifi momesho etu.’ 43  Onghee ohandi mu lombwele kutya Ouhamba waKalunga otau mu kufwa ndele tau pewa oshiwana osho tashi imike oiimati yao. 44  Natango, omunhu keshe ta wile kemanya eli ota ka teyauka. Nakeshe ou tali wile, otali mu nyanyaula.” 45  Eshi ovapristeri ovakulunhu nOvafarisai va uda omafaneko aye, ova li va didilika kutya ota popi kombinga yavo. 46  Nonande ova li va hala oku mu kwata po, ova li va tila eengudu dovanhu shaashi oda li de mu tala ko e li omuprofeti.

Eshangelo lopedu

Emanya olo ohali tulwa mohuke opo ekuma li kale la kola.