Embo laMateus 20:1-34

  • Ovanailonga vomoshikunino va pewa ofuto i fike pamwe (1-16)

  • Efyo laJesus la xunganekwa vali (17-19)

  • Tava indile va pewe eendodo mOuhamba (20-28)

    • Jesus okwa kulila vahapu (28)

  • Ovalumenhu ovapofi vavali va twikululwa (29-34)

20  “Osheshi Ouhamba womeulu owa fa mwene weumbo, oo a pita ongula inene a ka konge ovanailonga vomoshikunino shaye shomandjebele.  Konima eshi a udafana novanailonga e va fute odenari imwe mefiku, okwe va tuma moshikunino shaye shomandjebele.  Okwa pita mo vali pomuwoi wongula lwaapo,* nokwa mona vamwe ve li ofika pomalandifilo vehe na oilonga,  ndele ta ti kuvo, ‘Nanye indeni mu ka longe moshikunino, nohandi ke mu pa ondjabi i li pauyuki.’  Opo nee ova ya mo. Natango okwa li a pita mo vali pomulongo nambali womutenya lwaapo* nosho yo ponhatu yomutenya,* ndele ta ningi sha faafana.  Xuuninwa, okwa pita mo vali ponhano yokomatango lwaapo,* ndele ta hange vamwe ve li ofika, nokwa tya kuvo, ‘Omolwashike mwa kala apa efiku alishe muhe na oilonga?’  Ova nyamukula va ti: ‘Osheshi kape na ou e tu pa oilonga.’ Okwa tya kuvo: ‘Nanye yo indeni moshikunino mu ka longe.’  “Eshi kwa toka, mwene woshikunino shomandjebele okwa lombwela elenga laye, ta ti: ‘Ifana ovanailonga ndele to va futu ondjabi yavo; hovela naava vaxuuninwa ndele to xuuninwa naava votete.’  Ndele eshi ovanailonga ovo va longa okudja ponhano yokomatango ve uya, keshe umwe okwa pewa odenari imwe. 10  Eshi votete ve uya, ova li ve shii otava pewa shihapu, ndele navo ova li va futwa ashike odenari imwe. 11  Opo nee eshi ve i tambula, ova hovela okungongotela mwene weumbo 12  tava ti: ‘Ovalumenhu ava vaxuuninwa ova longa ovili imwe, ndele owe va pa shi fike pamwe nafye ava twa longa noudiinini efiku alishe moshanga shomutenya.’ 13  Ndele okwa nyamukula umwe womuvo ta ti: ‘Kaume, inandi ungaunga naave shihe li pauyuki. Hamba inandi udafana nanye odenari imwe? 14  Tambula ondjabi yoye ndele to i. Onda hala okupa ou waxuuninwa ondjabi i fike pwaai yoye. 15  Nghi na hano oufemba wokuninga eshi nda hala noinima yange? Ile owa twa ondubo molwaashi nde va ningila ouwa?’* 16  Kungaho, ovo vaxuuninwa otava ka ninga votete, naavo votete otava ka ninga vaxuuninwa.” 17  Fimbo Jesus ve li mondjila tava i kuJerusalem, okwa ifana po ovahongwa 12 ovo aveke, ndele te va lombwele ta ti: 18  “Taleni, ohatu yeni kuJerusalem, ndele Omona womunhu ota ka yandjwa momake ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa. Ota ka tokolelwa efyo 19  nota ka yandjwa momake ovanhu vomoiwana imwe i lili opo a shekwe, a dengwe nokuvalelwa komuti; nomefiku etitatu ota ka nyumunwa.” 20  Opo nee omukulukadi waSebedeus okwe uya kuJesus pamwe novanamati vaye vavali, ndele te mu linyongamene,* a hala oku mu pula sha. 21  Jesus okwa tya kuye: “Owa hala shike?” Omukainhu okwa nyamukula ta ti: “Ohandi ku indile opo ovanamati vange vavali va ka kale pamwe naave mOuhamba woye, umwe okolulyo loye naumwe okolumosho loye.” 22  Jesus okwa ti: “Nye kamu shi shii osho tamu pula. Otamu dulu ngoo okunwa meholo olo ndi li pokunwa?” Ova tya kuye: “Ohatu dulu.” 23  Okwa tya kuvo: “Oshili otamu ka nwa meholo lange, ashike okukala kolulyo nokolumosho lange haame handi ku yandje, ndele okwaava ve ku longekidilwa kuTate.” 24  Eshi vakwao omulongo ve shi uda, ova li va handukila ovamwainafana ava vavali. 25  Opo nee Jesus okwe va ifana kuye, ndele ta ti: “Omu shi shii kutya ovapangeli voiwana ohave i pangele, novanaenghono ohava longifa eenghonopangelo davo oku i pangela. 26  Osho hasho shi na okukala ngaho mokati keni, ndele keshe ou a hala a kale munene mokati keni, na kale omuyakuli weni, 27  naau a hala okukala komesho mokati keni, na kale omupiya weni. 28  Ongaashi ashike Omona womunhu, ka li e uya okuyakulwa, ndele okuyakula nokuyandja omwenyo waye u ninge ekulilo lavahapu.” 29  Fimbo va li tava di mo muJeriko, ongudu inene yovanhu oye mu shikula. 30  Ndele tala, ovapofi vavali, ovo va li omutumba pomunghulo wondjila, eshi va uda kutya Jesus ota ende po, ova ingida mokule tava ti: “Omwene, Omona waDavid, tu fila onghenda!” 31  Ndele ongudu yovanhu oye va hanyena noku va lombwela va mwene, ashike ova ingida mokule tava ti: “Omwene, Omona waDavid, tu fila onghenda!” 32  Opo nee Jesus okwa kanghama, te va ifana, ndele ta ti: “Omwa hala ndi mu ningile shike?” 33  Ova tya kuye: “Omwene, otwa hala omesho etu a mone ko.” 34  Jesus okwe va kenukila, ta kumu omesho avo, opo nee ova twikuluka diva, ndele tave mu shikula.

Eshangelo lopedu

Eln., “potundi onhinhatu lwaapo.” [Konima eshi etango la pita]
Eln., “potundi onhihamano lwaapo.”
Eln., “potundi onhimuwoi lwaapo.”
Eln., “potundi onhimulongo naimwe lwaapo.”
Ile “molwaashi handi yandje?”
Ile “twile eengolo.”