Embo laMateus 2:1-23

  • Etalelepo lovanyanekeli veenyofi (1-12)

  • Okuya onhapo kuEgipiti (13-15)

  • Herodes ta dipaifa ounona voumati (16-18)

  • Tava shuna kuNasaret (19-23)

2  Eshi Jesus a dalelwa muBetlehem shomuJudea pefimbo lohamba Herodes,* ovanyanekeli veenyofi va dja koushilo ova li ve uya kuJerusalem,  tava ti: “Ohamba yOvajuda ei opo ya dalwa oi li peni? Osheshi otwa mona onyofi yayo eshi twa li koushilo, notwe uya okulinyongamena* ohamba oyo.”  Eshi ohamba Herodes ye shi uda, oya haluka unene pamwe novanhu vomuJerusalem aveshe.  Opo nee oya ongela ovapristeri ovakulunhu aveshe novanongo vomishangwa, ndele tai va pula kutya Kristus* okwa li ta ka dalelwa peni.  Ove i nyamukula tava ti: “OmuBetlehem shomuJudea, ngaashi sha shangwa komuprofeti, oo a ti:  ‘Ndele oove Betlehem shomuJuda, oove kamwe komoudoolopa ovo inava tumbala mokati kovapangeli vaJuda, mwoove otamu ka dja omupangeli oo ta ka wilika oshiwana shange shaIsrael.’”  Opo nee Herodes okwa ifana meholeko ovanyanekeli veenyofi, ndele te va pula kutya onyofi oya holoka efimbo peni kondadalunde.  Eshi e va tuma kuBetlehem, okwe va lombwela ta ti: “Indeni ko hano mu ka konge okaana, ndele ngeenge mwe ka mono, alukilei nge mu lombwele nge opo naame yo ndi ke ke linyongamene.”  Konima eshi va lombwelwa kohamba, ove lidenga ondjila, opo nee onyofi inya va monene eshi va li koushilo oye va kwatela komesho fiyo otai kanghama pombada yeumbo omo mwa li okaana. 10  Eshi va mona onyofi ya kanghama, ova li va hafa neenghono. 11  Ndele eshi va ya meumbo, ova mona okaana ke li naina, Maria, ndele tave ka twile eengolo nokulinyongamena kuko. Opo nee ova tuula omilongelo davo ndele tave ka pe eeshali ngaashi oshingoli, oidimba iwa noimbodi ilula.* 12  Ndele molwaashi Kalunga okwa li e va londwela mondjodi vaha shune kuHerodes, ova shuna koshilongo shavo nondjila imwe i lili. 13  Eshi va ya, omweengeli waJehova okwa holokela Josef mondjodi, ta ti: “Fikama, kufa okaana naina ndele tamu i onhapo kuEgipiti, ndele tamu kala oko fiyo handi ku pe elombwelo, osheshi Herodes okwa hala okukonga okaana e ka dipae.” 14  Opo nee Josef okwa penduka oufiku ndele ta kufa okaana naina nokuya kuEgipiti. 15  Okwa kala oko fiyo osheshi Herodes a fya. Kungaho, osho Jehova a popya okupitila momuprofeti waye osha li sha wanifwa po, eshi a ti: “Omona wange onde mu ifana mo muEgipiti.” 16  Eshi Herodes a mona kutya ovanyanekeli veenyofi ove mu kengelela, okwa li a handuka neenghono. Opo nee okwa tuma ovanhu kuBetlehem nomoitukulwalongo yasho aishe va dipae ounona aveshe voumati okudja pomido mbali okuyuka pedu, metwokumwe nefimbo lokondadalunde olo a li a lombwelwa kovanyanekeli veenyofi. 17  Kungaho, osho osha li sha wanifa po osho Kalunga a popya okupitila momuprofeti Jeremia, oo a ti: 18  “Ondaka oya li ya udika muRama, okukwena nokulila kuhapu. Rakel ta lili ovana vaye noka li a hala okuhekelekwa molwaashi kave po vali.” 19  Eshi Herodes a fya, omweengeli waJehova okwa holokela Josef mondjodi muEgipiti, 20  ndele ta ti: “Fikama, kufa okaana naina mu ye kedu laIsrael, molwaashi ovo va li va hala oku ka dipaa* ova fya.” 21  Opo nee okwa fikama, ndele ta kufa okaana naina, nova ya kedu laIsrael. 22  Ndele eshi a uda kutya Arkelaus oye ta pangele Judea ponhele yaxe Herodes, okwa li a tila okuya ko. Ashike molwaashi Kalunga okwa li a popya naye mondjodi, okwa li a ya kuGalilea. 23  Okwa ya a ka kale moshilando shedina Nasaret, opo ku wanifwe eendjovo dovaprofeti ovo va ti: “Ota ka ifanwa Omunasaret.”*

Eshangelo lopedu

Tala omafatululo oitya.
Ile “okutwila eengolo.”
Ile “Messias; Omuvaekwa.”
Ile “nomirha.”
Eln., “ovo va li tava kongo omwenyo wokaana.”
Tashi dulika sha dja koshitya shOshiheberi “okutwiyuka.”