Embo laMateus 15:1-39

  • Jesus a nyaneka pomutenya eenghulunghedi dovanhu (1-9)

  • Omunhu oha nyatekwa kwaasho hashi di momutima (10-20)

  • Omukainhu Omufoinikia a ulika eitavelo linene (21-28)

  • Jesus ta velula omauyahame e lili noku lili (29-31)

  • Jesus ta palula ovalumenhu 4 000 (32-39)

15  Opo nee kuJerusalem okwa dja Ovafarisai novanongo vomishangwa vamwe, ndele tave uya kuJesus, tava ti:  “Omolwashike ovahongwa voye hava tauluka eenghulunghedi dovakulu vonale? Pashihopaenenwa, ngeenge tava li ihave likosho keenyala.”*  Okwe va nyamukula ta ti: “Omolwashike hamu tauluka oipango yaKalunga omolweenghulunghedi deni?  Pashihopaenenwa, Kalunga okwa ti, ‘Fimaneka xo nanyoko,’ nosho yo kutya, ‘Keshe ou ta tuku* xe ile ina na dipawe.’  Ndele nye otamu ti, ‘Ou ta ti kuxe ile kuina: “Ashishe osho ndi na, handi dulu ngeno oku ku yambidida nasho, oshi li oshali ya yapulilwa Kalunga,”  ita pumbwa okufimaneka xe nandenande.’ Onghee hano, omwa hekula eendjovo daKalunga omolweenghulunghedi deni.  Ovanaihelele nye, Jesaja okwa xunganeka sha yuka shi na sha nanye eshi a ti:  ‘Ovanhu ava ohava fimaneke nge nomilungu davo, ndele omitima davo odi li kokule naame.  Ohava longele nge oshimha, molwaashi omahongo avo okwa kanghamena koipango yovanhu.’” 10  Diva konima yaasho, okwa lombwela ongudu yovanhu i ehene popepi, ndele ta ti kuyo: “Pwilikineni nokuuda ko eendjovo edi: 11  Osho hashi i mokanya komunhu hasho hashi mu nyateke, ndele oha nyatekwa kwaasho hashi di mokanya kaye.” 12  Opo nee ovahongwa vaye ove uya kuye, ndele tava ti: “Owa didilika ngoo kutya Ovafarisai ova uda nai kwaasho wa popya?” 13  Okwe va nyamukula a ti: “Omuti keshe oo inau twikwa kuTate womeulu otau ka dudwa mo. 14  Va efeni, ovo ovakwatiketi ovapofi. Ngeenge omupofi oku kwete omupofi mukwao komhango, aveshe otava ka wila melambo.” 15  Petrus okwa ti: “Tu fatululila efaneko olo wa popya metetekelo.” 16  Opo nee Jesus okwa ti: “Tashi ti mboli nanye kamu udite ko natango? 17  Hamba kamu shi shii kutya keshe osho hashi i mokanya ohashi i medimo ndele tashi piti mo vali? 18  Ndele keshe osho hashi di mokanya ohashi di komutima, naasho osho hashi nyateke omunhu. 19  Pashihopaenenwa, momutima omo hamu di omadiladilo mai, omadipao, omanyonohombo, oluhaelo,* oulunga, omalundilafano nomasheko. 20  Oinima oyo oyo hai nyateke omunhu, ndele okulya neenyala inadi koshwa* ihaku nyateke omunhu.” 21  Eshi Jesus a dja opo, okwa ya koshitukulwa shaTirus naSidon. 22  Ndele tala, omukainhu Omufoinikia womoshitukulwa osho okwe uya, ndele ta ingida ta ti: “Omwene, Omona waDavid, file nge onghenda! Omonakadona wange ota monifwa oixuna neenghono kondemoni.” 23  Ndele Jesus ine mu nyamukula sha. Onghee ovahongwa vaye ove uya ndele tave mu indile, tava ti: “Mu lombwela a ye, shaashi ota ingida ashike e tu shikula.” 24  Jesus okwa nyamukula, a ti: “Inandi tumwa ndi ye kovanhu vamwe, kakele keedi odo da kana domeumbo laIsrael.” 25  Ndele omukainhu okwe uya nokulinyongamena* puye, ta ti: “Omwene, kwafele nge!” 26  Okwa nyamukula, a ti: “Inashi yuka okukufa omungome wounona ndele to u ekele koumbwena.” 27  Omukainhu okwa ti: “Ou li mondjila Omwene, ashike oumbwena ohava li oundjaumukile ovo hava u koshitaafula shoovene vavo.” 28  Opo nee Jesus okwe mu nyamukula ta ti: “Eitavelo loye olinene; ningilwa ngaashi wa hala.” Nopefimbo opo tuu opo, okamonakadona kaye oka veluka. 29  Eshi Jesus a dja oko, okwe uya popepi nEfuta laGalilea, nokonima okwa londa komhunda, ndele ta kala ko omutumba. 30  Opo nee eengudu dinene dovanhu ode uya kuye, de mu etela oingudu, oilema, ovapofi, ovafitandaka navakwao vahapu, node va tula peemhadi daye, ndele te va velula. 31  Onghee hano, ongudu yovanhu oya li ya kumwa, ndele tai hambelele Kalunga kaIsrael, eshi ya mona ovafitandaka tava popi, oingudu ya velulwa, oilema tai ende novapofi ve wete ko. 32  Jesus okwa ifana ovahongwa vaye, ndele ta ti: “Ondi uditile olukeno ongudu ei yovanhu, molwaashi ova kala pwaame omafiku atatu, nokave na sha vali oikulya. Inandi hala oku va lekela va fya ondjala opo vaha pundile mondjila.” 33  Ndele ovahongwa ova tya kuye: “Openi hatu ka hanga omingome da wana okukutifa ongudu yovanhu i fike apa monhele ei ye likalela?” 34  Jesus okwa tya kuvo: “Omu na po omingome ngapi?” Ova ti: “Heyali neeshi dinini.” 35  Konima eshi a lombwela ongudu yovanhu i kale omutumba pedu, 36  okwa kufa omingome heyali neeshi, nokonima eshi a pandula Kalunga, okwe di pambula, ndele ta hovele oku di pa ovahongwa, novahongwa ove di yandja keengudu dovanhu. 37  Aveshe ova lya nova kuta, opo nee ovahongwa ova toola po oundjaumukile va yadeka oimbale ya kula iheyali. 38  Ovo va lya ova li ovalumenhu 4 000 nosho yo ovakainhu nounona. 39  Xuuninwa, eshi a lekela eengudu dovanhu, okwa londa mowato ndele ta i koshitukulwa shaMagadan.

Eshangelo lopedu

Sha hala okutya, ihave di kosho metwokumwe nomhango.
Ile “ta sheke.”
Oshitya shOshigreka porneia shi li pauhapu. Tala omafatululo oitya.
Sha hala okutya, inadi koshwa metwokumwe nomhango.
Ile “nokutwa eengolo.”