Embo laMateus 14:1-36

  • Johannes Omuninginifi a tetwa omutwe (1-12)

  • Jesus ta palula ovalumenhu 5 000 (13-21)

  • Jesus ta ende kombada yomeva (22-33)

  • Jesus ta velula muGenesaret (34-36)

14  Pefimbo opo Herodes, omupangeli woshitukulwalongo* shaGalilea, okwa uda onghundana i na sha naJesus,  ndele ta lombwele ovapiya vaye ta ti: “Oo oJohannes Omuninginifi. Okwa nyumuka koufi, nomolwaasho ta dulu okulonga oikumwifilonga ya tya ngaho.”  Herodes* okwa li a kwatifa po Johannes noku mu tulifa modolongo omolwaHerodias, omukulukadi wamumwaina, Filippus.  Johannes okwa li ha lombwele Herodes ta ti: “Ohamba, kashi li pamhango u hombole omukainhu oo.”  Ndele nonande okwa li a hala okudipaa Johannes, okwa li a tila ongudu yovanhu, molwaashi ova li va tala ko Johannes e li omuprofeti.  Fimbo kwa li taku danwa edalo laHerodes, okamonakadona kaHerodias oka li ka dana oshidano ndele taka hafifa unene Herodes.  Opo nee okwa udaneka nokwaana kutya ote ke ka pa keshe osho taka pula.  Ndele oka popya osho ka lombwelwa kuina, ka ti: “Pe nge omutwe waJohannes Omuninginifi moshiyaxa.”  Ashike nonande ohamba oya li ya nyika oluhodi omolweano olo ya ninga moipafi yovaenda vayo, oya yandja elombwelo ke u pewe. 10  Opo nee oya tuma omukwaita a ka tete ko omutwe waJohannes modolongo. 11  Omutwe waye owa li wa etwa u li moshiyaxa, ndele tau pewa okakadona, opo nee oke u twaalela ina. 12  Konima yaasho, ovahongwa vaye ova ya ndele tava kufa po oshimhu shaye, noku shi paka. Opo nee ova ya ndele tave shi lombwele Jesus. 13  Eshi Jesus e shi uda, okwa londa mowato nokwa ya konhele ye likalela opo a ka kale oye aeke. Ndele eshi eengudu dovanhu de shi uda, ode mu shikula kolupadi da dja moilando i lili noku lili. 14  Eshi e uya komunghulofuta, okwa mona ongudu inene yovanhu, ndele okwa li e va uditile olukeno nokwa velula ovanaudu vavo. 15  Ndele eshi taku toko, ovahongwa vaye ove uya kuye ndele tava ti: “Onhele ei oye likalela, nokwa toka; lekela eengudu dovanhu, opo di ye momikunda di ke lilandele oikulya.” 16  Opo nee Jesus okwa tya kuvo: “Inava pumbwa okuya; va peni oikulya.” 17  Ova tya kuye: “Katu na po sha apa, kakele komingome nhano neeshi mbali.” 18  Okwa ti: “Di eteni kwaame.” 19  Okwa lombwela eengudu dovanhu di kale omutumba pomwiidi. Opo nee okwa kufa omingome odo nhano neeshi mbali, ta tale keulu, ndele ta ilikana, nokonima eshi e di pambula, okwe di pa ovahongwa, novahongwa ove di yandja keengudu dovanhu. 20  Ndele aveshe ova lya nova kuta, opo nee ova toola po oundjaumukile vomingome, va yadeka oimbale 12. 21  Ovo va lya ova li ovalumenhu 5 000 lwaapo nosho yo ovakainhu nounona. 22  Ndele okwa lombwela diva ovahongwa vaye va londe mowato opo ve mu tetekele kombinga ikwao yefuta, ofimbo ye ta lekele eengudu dovanhu. 23  Konima eshi a lekela eengudu dovanhu, okwa ya komhunda oye aeke a ka ilikane. Ndele okwa kala ko oye aeke fiyo osheshi kwa toka. 24  Ashike owato oya li kokule unene nomutunda, noya li tai monifwa oixuna komakufikufi omolwomhepo oyo ya li tai va dilile komesho. 25  Opo nee okwe uya kuvo ongula youfiku,* ta ende kombada yomeva. 26  Eshi ovahongwa ve mu mona ta ende kombada yomeva, ova li va tila unene, ndele tava ti: “Oshike osho tashi di oko?”* Ova ingida mokule omolwoumbada. 27  Opo nee Jesus okwe va lombwela, a ti: “Ngungumaneni, aame; inamu tila.” 28  Petrus okwe mu nyamukula ta ti: “Omwene, ngeenge oove, lombwele nge ndi uye kwoove handi ende kombada yomeva.” 29  Jesus okwa ti: “Ila!” Opo nee Petrus okwa dja mo mowato, ndele ta ende kombada yomeva a finda kuye. 30  Ndele eshi a tala koshikungulu shomhepo, okwa kwatwa koumbada. Naashi a hovela okuningina, okwa ingida ta ti: “Omwene, xupife nge!” 31  Jesus okwa nana diva eke laye, te mu kwata, ndele ta ti kuye: “Omunaitavelo linini ove, omolwashike wa limbililwa?” 32  Konima eshi va ya mowato, oshikungulu shomhepo osha lota. 33  Opo nee ovahongwa ovo va li mowato ove linyongamena kuye,* tava ti: “Ove Omona waKalunga shili.” 34  Ova taulula efuta ndele tava ka fika kuGenesaret. 35  Eshi ovanhu vomoshitukulwa osho ve mu dimbuluka, ova tuma etumwalaka moshitukulwa ashishe, novanhu ova li ve mu etela ovanaudu vavo aveshe. 36  Opo nee ove mu indila va kwate ashike nande okeenyemba doshikutu shaye shokombada, naaveshe ovo va kwata ko, ova li va veluka filufilu.

Eshangelo lopedu

Eln., “omupangeli woshitine shoshilongo.”
Sha hala okutya, Herodes Antipas. Tala omafatululo oitya.
Pefimbo laJesus, otashi ulike po 3:​00 yokeengula lwaapo fiyo osheshi eluwa la tenda.
Ile “Oshifalakanena osho!”
Ile “ove mu twila eengolo.”