Embo laMateus 13:1-58

 • OMAFANEKO E NA SHA NOUHAMBA (1-52)

  • Omukuni (1-9)

  • Etomheno molwaashi Jesus a li a longifa omafaneko (10-17)

  • Efaneko li na sha nomukuni la yelifwa (18-23)

  • Oilya neu (24-30)

  • Ombuto yoshinapi nefulika (31-33)

  • Omaxunganeko e na sha nokulongifa omafaneko taa wanifwa (34, 35)

  • Efaneko li na sha noilya neu la yelifwa (36-43)

  • Emona la holekwa nosho yo okawe kondilo (44-46)

  • Onete yokukwata eeshi (47-50)

  • Emona lipe naali likulu (51, 52)

 • Jesus ka li a itavelwa moshitukulwa shavo (53-58)

13  Ndele mefiku olo Jesus okwa dja mo meumbo olo, ndele ta ka kala omutumba pefuta.  Opo nee eengudu dinene dovanhu oda ongala puye, ndele ta londo nokukala omutumba mowato, nongudu aishe oya li ofika komunghulofuta.  Ndele okwe va lombwela oinima ihapu ta longifa omafaneko, ta ti: “Taleni, omukuni okwa ya a ka kune.  Eshi a li ta kunu, eembuto dimwe oda wila mondjila, noudila ove uya, ndele tave di li po.  Dimwe oda wila momamanya, ndele tadi mene diva molwaashi kapa li edu lihapu.  Eshi etango la pita, oda lemba, noda kukuta molwaashi kada li di na omidi da ya moule.  Dimwe oda wila meeshosholo, neeshosholo eshi da kula ode di fininika.  Dikwao vali oda wila medu liwa, ndele tadi hovele okudala, dimwe 100, dimwe 60, nadikwao 30.  Ou e na omatwi, na ude ko.” 10  Opo nee ovahongwa ove uya, ndele tava ti kuye: “Omolwashike to popi navo to longifa omafaneko?” 11  Okwa nyamukula a ti: “Nye omwa pitikilwa okushiiva oiholekwa iyapuki yOuhamba womeulu, ndele vo inave shi pitikilwa. 12  Osheshi keshe ou e na, ota ka pewa shihapu, ndele ta ka kala e na sha wana; ashike ou ehe na sha, ota ka kufwa nokuli naashi e shi kwete. 13  Onghee ohandi popi navo handi longifa omafaneko; molwaashi ohava tale, ndele ihava mono ko, nohava pwilikine, ndele kave udite ko eityo laasho tashi popiwa. 14  Kungaho, exunganeko laJesaja ole va wanifilwa, olo la ti: ‘Otamu ka uda, ndele itamu ka uda ko nandenande eityo laasho tashi popiwa, notamu ka tala, ndele itamu ka mona ko. 15  Osheshi ovanhu ava ove na omitima dikukutu, nomatwi avo ove a fitika,* nomesho avo ove a fifikinifa opo vaha mone ko nomesho avo novaha ude ko nomatwi avo, opo vaha koneke nomitima davo, ndele tave lidilulula opo ndi va velule.’ 16  “Ndele nye otamu kala mwa hafa molwaashi omesho eni oku wete ko, nomatwi eni oku udite ko. 17  Oshili ohandi mu lombwele, ovaprofeti novayuki vahapu ova li va halelela okumona oinima oyo hamu mono, ndele inave i mona, nokuuda oinima oyo hamu udu, ashike inave i uda. 18  “Paife pwilikineni keyelifo lefaneko lomukuni. 19  Odo da kunwa mondjila, oye ou ta udu etumwalaka* lOuhamba, ndele ke li udite ko, osho sha kunwa momutima waye omunawii okwe uya, ndele te shi kufa mo. 20  Ndele odo da kunwa momamanya, oye ou ta udu etumwalaka olo, ndele te li tambula ko nehafo. 21  Molwaashi ke na omidi, ota twikile ashike oule wokafimbo, ndele shimha pa holoka oudjuu ile ehepeko omolwetumwalaka olo, ota sholola. 22  Ndele odo da wila meeshosholo, oye ou ta udu etumwalaka olo, ashike oshisho shounyuni ou* neheka loupuna otali fininike etumwalaka, ndele itali imike sha muye. 23  Odo da kunwa medu liwa, oye ou ta udu etumwalaka, ndele ta udu ko eityo lalo; ou oye lela ta imike nokulikola oiimati, umwe 100, umwe 60 namukwao 30.” 24  Okwe va pa vali efaneko limwe, a ti: “Ouhamba womeulu otau dulu okufaafanifwa nomulumenhu oo a kuna ombuto iwa mepya laye. 25  Fimbo ovanhu va kofa, omutondi waye okwe uya nokwa kuna eu mokati koilya, ndele ta i. 26  Opo nee oilya eshi ya mena, ndele tai dala, eu nalo ola holoka. 27  Ndele ovapiya vamwene weumbo ove uya, ndele tava ti kuye, ‘Omwene, hamba ino kuna ombuto iwa mepya loye? Hano osha enda ngahelipi opo mu kale eu?’ 28  Opo nee okwa tya kuvo, ‘Omutondi oye e shi ninga.’ Ovapiya ova tya kuye, ‘Owa hala tu ye tu ke li dude mo?’ 29  Okwa ti, ‘Ahowe, onda tila kutya pamwe otamu duda mo oilya pamwe neu. 30  Efeni aishe i kulile mumwe fiyo efimbo leteyo, nopefimbo leteyo, ohandi ka lombwela ovateyi: Ongeleni tete eu, ndele tamu li mange moipandi opo li xwikwe po; ndele tamu tuvikile oilya momaanda ange.’” 31  Okwe va pa vali efaneko limwe, a ti: “Ouhamba womeulu owa fa ombuto yoshinapi oyo omulumenhu a kufa, ndele te i kunu mepya laye. 32  Nonande oinininini keembuto adishe, ngeenge ya kulu, ohai ningi oshimeno sha kula osho hashi ka ninga omuti, opo nee eedila dokeulu ohadi uya nokutungila oihadi moitai yao.” 33  Okwe va lombwela vali efaneko likwao: “Ouhamba womeulu owa fa efulika olo omukainhu a kufa, ndele te li lumbakanifa mumwe noufila tau yada oiyelekifo itatu ya kula* fiyo osheshi olumbololo alishe la fula.” 34  Jesus okwa lombwela eengudu dovanhu oinima aishe oyo ta longifa omafaneko. Okwa kala alushe ha popi navo ta longifa omafaneko, 35  opo ku wanifwe osho sha popiwa okupitila momuprofeti oo a ti: “Ohandi popi handi longifa omafaneko; ohandi shiivifa oinima oyo ya kala ya holekwa okudja nale.”* 36  Konima eshi a lekela eengudu dovanhu, okwa ya meumbo. Ovahongwa vaye ove uya kuye, ndele tava ti: “Tu fatululila efaneko li na sha neu.” 37  Okwa nyamukula a ti: “Omukuni oo a kuna ombuto iwa oye Omona womunhu; 38  epya olo ounyuni. Ombuto iwa, oyo ovana vOuhamba, ndele eu olo ovana vomunawii, 39  nomutondi oo e li kuna oye Ondiaboli. Eteyo otali ulike komafiku axuuninwa ounyuni ou,* novateyi ovaengeli. 40  Onghee hano, ngaashi ashike eu la ongelwa, ndele tali xwikwa po momundilo, osho tashi ka kala yo pomafiku axuuninwa ounyuni ou.* 41  Omona womunhu ota ka tuma ovaengeli vaye, notava ka kufa mo mOuhamba waye ovanhu aveshe ovo hava nyonifa* vakwao naavo hava longo oukolokoshi, 42  notave ke va ekela mediko lomundilo. Omo tava ka kala tava lilaana nokulikwesha komayoo. 43  Pefimbo olo ovayuki otava ka vilima ngaashi etango mOuhamba waXe. Ou e na omatwi, na ude ko. 44  “Ouhamba womeulu owa fa emona la holekwa mepya, olo omulumenhu e li mona, ndele te li holeke; ndele molwaashi okwa tunhukwa, okwa ya nokwa landifa po oinima aishe oyo a li e na, ndele ta lande po epya olo. 45  “Natango Ouhamba womeulu owa fa omushingifi omweendi ta kongo okawe kondilo. 46  Eshi a mona ko okawe kamwe kondilo, okwa ya, ndele ta landifa po diva oinima aishe oyo a li e na, ndele te ka lande po. 47  “Ouhamba womeulu owa fa vali onete yokukwata eeshi ya umbilwa mefuta, ndele tai ongele eeshi domaludi aeshe. 48  Eshi ya yada, ove i nanena komunghulofuta, ndele tava kala omutumba, opo nee odo diwa ove di tula moikwatelwa, ashike odo dii ove di ekelashi. 49  Osho osho tashi ka ningwa pomafiku axuuninwa ounyuni ou.* Ovaengeli otava ka ya, ndele tava ka yoolola mo ovakolokoshi mokati kovayuki 50  noku va ekela mediko lomundilo. Omo tava ka kala tava lilaana nokulikwesha komayoo. 51  “Omwa uda ko tuu eityo loinima aishe oyo?” Ova tya kuye: “Heeno.” 52  Opo nee okwa tya kuvo: “Molwaashi omwa uda ko eityo, omuhongi keshe oo ha hongo moipafi kombinga yOuhamba womeulu okwa fa mwene weumbo, oo ta holola melimba laye emona lipe naali likulu.” 53  Eshi Jesus a mana okupopya omafaneko oo, okwa dja po ponhele oyo. 54  Eshi e uya moshitukulwa shavo, okwa hovela oku va honga moshinagoga shavo, ndele molwaashi ova li va kumwa, ova ti: “Omulumenhu ou openi a hanga ounongo oo neenghono dokulonga oikumwifilonga oyo? 55  Ou hano ke fi omona womuhongi womiti? Ina ke fi hano Maria, novamwainamati kave fi ooJakob, Josef, Simon naJudas? 56  Novamwainakadona aveshe kave li pamwe nafye? Openi hano a hanga oinima aishe oyo?” 57  Onghee kava li ve mu itavela. Ndele Jesus okwa tya kuvo: “Omuprofeti oha fimanekwa keshe pamwe, kakele moshitukulwa shavo nosho yo meumbo lavo.” 58  Ndele omolwokuheneitavelo kwavo, ina longa mo oikumwifilonga ihapu.

Eshangelo lopedu

Ile “nomatwi avo ohaa udu ko, ndele kave udite ko.”
Eln., “ondjovo.”
Ile “shonghalelo ei yoinima.” Tala omafatululo oitya.
Ile “tau yada olata.”
Ile tashi dulika, “pehovelo lounyuni.”
Ile “onghalelo yoinima.” Tala omafatululo oitya.
Ile “onghalelo yoinima.” Tala omafatululo oitya.
Ile “pundukifa.”
Ile “onghalelo yoinima.” Tala omafatululo oitya.