Embo laMateus 12:1-50

  • Jesus oye “Omwene wEshabata” (1-8)

  • Omulumenhu weke la fya a velulwa (9-14)

  • Omupiya omuholike waKalunga (15-21)

  • Eendemoni tadi tewa mo nomhepo iyapuki (22-30)

  • Enyono itali dimwa po (31, 32)

  • Omuti ohau limonikila koiimati yao (33-37)

  • Edidiliko laJona (38-42)

  • Ngeenge omhepo ya nyata ya alukile momunhu (43-45)

  • Ina novamwainamati vaJesus (46-50)

12  Pomhito imwe Jesus novahongwa vaye ova li tava tavakana momapya mefiku lEshabata. Ovahongwa vaye ova li va fya ondjala nova hovela okupweya oilya, ndele tava li.  Ovafarisai eshi ve shi mona, ova tya kuye: “Tala, ovahongwa voye otava ningi osho inashi pitikwa pamhango okuningwa mefiku lEshabata.”  Okwa tya kuvo: “Hamba inamu lesha osho David a li a ninga eshi ye novalumenhu ovo a li navo va li va fya ondjala?  Mbela ina ya meumbo laKalunga ndele tava li omingome detaliko, odo ye naavo a li navo va li inava pitikwa pamhango oku di lya, ndele oda li ashike da pitikilwa ovapristeri?  Ile inamu lesha mOmhango kutya mOmashabata ovapristeri ova li hava longo motembeli,* ndele kava li hava kala ve na etimba?  Ndele ohandi mu lombwele, ou e li apa okwa fimanenena e dule otembeli.  Kakele kaasho, ngeenge omu udite ko eityo lomushangwa ou tau ti, ‘Onda hala efilonghenda, ndele hayambo,’ itamu dulu okutokola ovo vehe na etimba.  Osheshi Omona womunhu oye Omwene wEshabata.”  Konima eshi a dja po ponhele oyo, okwa ya moshinagoga shavo, 10  ndele tala, omwa li omulumenhu e na eke la fya. Onghee Ovafarisai ova pula Jesus opo ngeno ve mu tokole, tava ti: “Oshi li ngoo pamhango okuvelula mEshabata?” 11  Okwa tya kuvo: “Ngeenge umwe mokati keni oku na odi imwe aike ndele tai wile melambo mefiku lEshabata, mbela ita i ndele te ke i kufa mo? 12  Omunhu ina fimanenena tuu e dule odi! Onghee hano, osha pitikwa pamhango okulonga osho shiwa mEshabata.” 13  Ndele okwa tya komulumenhu oo: “Yukililifa eke loye.” Opo nee omulumenhu okwa yukililifa eke laye, nola veluka ndele tali kala ngaashi likwao. 14  Ndele Ovafarisai ova ya pondje nova pangela omhangela va dipae Jesus. 15  Eshi Jesus e shi didilika mo, okwa fiya po onhele oyo. Ovanhu vahapu ove mu shikula yo ndele te va velula aveshe, 16  ashike okwe va kunghilila vaha lombwele vamwe kombinga yaye, 17  opo ku wanifwe osho sha popiwa okupitila momuprofeti Jesaja, oo a ti: 18  “Omupiya wange ou nda hoolola, omuholike wange, onde* mu hokwa. Ohandi tula omhepo yange kombada yaye, nota ka shiivifila oiwana osho sha yuka. 19  Ita ka tanguna ile a ingide mokule, nokape na oo ta ka uda ondaka yaye momapandavanda. 20  Olumbungu la tenda ite li nyanyaula, nolamba i li pokudima ite i dimi, fiyo osheshi a wanifa ouyuki. 21  Onghee hano, oiwana otai ke lineekela edina laye.” 22  Ndele ova eta kuye omulumenhu e na ondemoni, oo a li omupofi nomufitandaka, ndele okwe mu velula, opo nee omulumenhu oo omufitandaka okwa dula okupopya nokumona ko. 23  Eengudu adishe dovanhu oda li da kumwa, ndele tadi ti: “Pamwe ou oye Omona waDavid?” 24  Eshi Ovafarisai ve shi uda, ova ti: “Omulumenhu ou eendemoni ote di te mo naBelsebul,* omupangeli weendemoni.” 25  Eshi Jesus a shiiva omadiladilo avo, okwa ti: “Ouhamba keshe tau lipilukile po otau teka po, noshilando ile eumbo keshe tali lipilukile po itali kala po. 26  Sha faafana, ngeenge Satana ota te mo Satana, okwe lipilukila po; hano ongahelipi ouhamba waye tau dulu okukala po? 27  Kakele kaasho, ngeenge eendemoni ohandi di te mo naBelsebul, ovana veni otave di te mo nalyelye? Onghee otave ke mu tokola. 28  Ndele ngeenge eendemoni ohandi di te mo nomhepo yaKalunga, osha hala okutya Ouhamba waKalunga owe uya ndele inamu shi didilika. 29  Ile ongahelipi umwe ta dulu okupumina meumbo lomulumenhu omunaenghono ndele ta kufa mo oinima yaye? Tete oku na okumanga omulumenhu oo, opo nee ta dulu okukufa mo oinima meumbo laye. 30  Keshe oo ina ama kombinga yange, oku li omhinge naame, naau ita ongele ovanhu pamwe naame, ota halakanifa. 31  “Onghee ohandi mu lombwele, omunhu ota diminwa po enyono nesheko keshe, ndele ou ta sheke omhepo iyapuki ita diminwa po. 32  Pashihopaenenwa, keshe ou ta popile mowii Omona womunhu, ota diminwa po; ndele ou ta popile mowii omhepo iyapuki, ita diminwa po, kutya nee omounyuni ou* ile omwaao tau uya. 33  “Ngeenge omuti owe u file oshisho, otau ka ima oiimati iwa, nongeenge ino u fila oshisho, otau ka ima oiimati ii, osheshi omuti ohau limonikila koiimati yao. 34  Oludalo lomayoka omauta nye, ongahelipi tamu dulu okupopya oinima iwa ngeenge nye ovakolokoshi? Osheshi osho shi yadi momutima okanya osho taka popi. 35  Omunhu muwa oha pitifa mo oinima iwa memona laye liwa, ofimbo omunhu omukolokoshi ha pitifa mo oinima ii memona laye lii. 36  Ohandi mu lombwele kutya ovanhu va tya ngaho otave ke lihokolola mEfiku lEtokolo omolwoinima ii oyo va popya; 37  osheshi eendjovo doye odo tadi ka ufa kutya Kalunga ote ke ku tala ko omuyuki ile ote ke ku handukila.” 38  Opo nee ovanongo vomishangwa nOvafarisai ova tya kuye: “Omuhongi, otwa hala okumona edidiliko la dja kwoove.” 39  Okwe va nyamukula a ti: “Epupi likolokoshi nohali nyono ohombo* otali kongo edidiliko, ndele itali pewa edidiliko lasha, kakele kedidiliko lomuprofeti Jona. 40  Osheshi ngaashi ashike Jona a li medimo loshi inene omafiku atatu,* Omona womunhu naye ota ka kala koshi yedu omafiku atatu. 41  Ovaninive otava ka nyumunwa pamwe nepupi eli mEfiku lEtokolo, ndele tave li tokola, molwaashi ova li ve lidilulula keudifo laJona. Ndele tala, ou e li apa okwa fimanenena e dule Jona. 42  Ohambakainhu yokolukadi otai ka nyumuka pamwe nepupi eli mEfiku lEtokolo, ndele tai li tokola molwaashi oya dile kokule opo i ka pwilikine ounongo waSalomo. Ndele tala, ou e li apa okwa fimanenena e dule Salomo. 43  “Ngeenge omhepo ya nyata ya dja momunhu, ohai tavakana mombuwa tai kongo onhele yetulumuko, ndele itai i mono. 44  Opo nee tai ti, ‘Ohandi shuna keumbo lange oku nda dile,’ ndele eshi ya aluka, oya hanga eumbo lihe na sha, ashike ola kombwa nawa nola fewekwa. 45  Opo nee ohai i ndele tai ka tala eemhepo dikwao heyali da yoolokafana nodikolokoshi neenghono di i dule; shimha da i momunhu oo, ihadi di mo vali; nonghalo yaye yaxuuninwa ohai kala ii neenghono i dule yotete. Osho osho tashi ka ningilwa yo epupi eli likolokoshi.” 46  Fimbo a li ta popi neengudu dovanhu, ina novamwainamati ova li pondje, va hala okupopya naye. 47  Onghee umwe okwa tya kuye: “Tala, nyoko novamwanyoko ove li pondje va hala okupopya naave.” 48  Okwa nyamukula ou e shi mu lombwela, ta ti: “Meme olyelye, novamwamememati ovo oolyelye?” 49  Opo nee okwa ulika kovahongwa vaye, ndele ta ti: “Meme novamwamememati ovava. 50  Osheshi keshe tuu ou ta longo ehalo laTate womeulu, oye omumwamememati, omumwamemekadona nameme.”

Eshangelo lopedu

Eln., “ova li hava nyono Eshabata.”
Ile “omwenyo wange owe.”
Edina limwe laSatana.
Ile “omonghalelo ei yoinima.” Tala omafatululo oitya.
Ile “nolihe fi lidiinini.”
Eln., “omafiku atatu nomaufiku atatu.”