Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Onghundana iwa membo laMateus

Omatukulwa

Oshikalimo

 • 1

  • Ondjokonona yaJesus Kristus (1-17)

  • Okudalwa kwaJesus (18-25)

 • 2

  • Etalelepo lovanyanekeli veenyofi (1-12)

  • Okuya onhapo kuEgipiti (13-15)

  • Herodes ta dipaifa ounona voumati (16-18)

  • Tava shuna kuNasaret (19-23)

 • 3

  • Johannes Omuninginifi ta udifa (1-12)

  • Okuninginifwa kwaJesus (13-17)

 • 4

  • Jesus ta hongaulwa kOndiaboli (1-11)

  • Jesus ta hovele okuudifa muGalilea (12-17)

  • Jesus ta ifana ovahongwa vaye votete (18-22)

  • Jesus ta udifa, ta hongo nokuvelula (23-25)

 • 5

  • EUDIFO LOKOMHUNDA (1-48)

   • Jesus ta hongo ovanhu komhunda (1, 2)

   • Oinima omuwoi oyo tai eta ehafo (3-12)

   • Omongwa nouyelele (13-16)

   • Jesus ta wanifa po Omhango (17-20)

   • Omayele e na sha nehandu (21-26), oluhaelo (27-30), eteyohombo (31, 32), eano (33-37), okwaalulila umwe owii (38-42), okuhola ovatondi (43-48)

 • 6

  • EUDIFO LOKOMHUNDA (1-34)

   • Okuhenuka okulimonikifa ouyuki (1-4)

   • Nghee tu na okwiilikana (5-15)

    • Oshihopaenenwa sheilikano (9-13)

   • Okulidilika oikulya (16-18)

   • Okuliongelela omamona kombada yedu nomeulu (19-24)

   • Okuhakala noshisho (25-34)

    • Okukonga tete Ouhamba (33)

 • 7

  • EUDIFO LOKOMHUNDA (1-27)

   • Inamu tokola (1-6)

   • Kaleni hamu indile, hamu kongo nohamu konghola (7-11)

   • Efinamhango li na sha nokuungaunga navamwe (12)

   • Oshivelo sha finana (13, 14)

   • Otamu va koneke koiimati yavo (15-23)

   • Eumbo la tungilwa kemanya, neumbo la tungilwa pehenge (24-27)

  • Eengudu dovanhu da kuminwa ehongo laJesus (28, 29)

 • 8

  • Omunashilundu a velulwa (1-4)

  • Eitavelo lomukulunhu wetangakwaita (5-13)

  • Jesus ta velula ovanhu vahapu muKapernaum (14-17)

  • Nghee ovanhu ve na okushikula Jesus (18-22)

  • Jesus ta lotifa oshikungulu (23-27)

  • Jesus ta tumine eendemoni moingulu (28-34)

 • 9

  • Jesus ta velula oshingudu (1-8)

  • Jesus ta ifana Mateus (9-13)

  • Epulo li na sha nokulidilika oikulya (14-17)

  • Okamonakadona kaJairus; omukainhu a kwata koshikutu shaJesus (18-26)

  • Jesus ta velula ovapofi nosho yo omufitandaka (27-34)

  • Oilonga yokuteya oihapu, ndele ovateyi ovanini (35-38)

 • 10

  • Ovayapostoli 12 (1-4)

  • Omalombwelo e na sha noilonga yokuudifa (5-15)

  • Ovahongwa otava ka hepekwa (16-25)

  • Okutila Kalunga, ndele havanhu (26-31)

  • Hambili, ndele eongamukonda (32-39)

  • Okutambula ko ovahongwa vaJesus (40-42)

 • 11

  • Johannes Omuninginifi ta tangwa (1-15)

  • Epupi lihe na eitavelo tali tokolwa (16-24)

  • Jesus ta tange Xe eshi e hole ovalininipiki (25-27)

  • Ondjoko yaJesus otai tulumukifa (28-30)

 • 12

  • Jesus oye “Omwene wEshabata” (1-8)

  • Omulumenhu weke la fya a velulwa (9-14)

  • Omupiya omuholike waKalunga (15-21)

  • Eendemoni tadi tewa mo nomhepo iyapuki (22-30)

  • Enyono itali dimwa po (31, 32)

  • Omuti ohau limonikila koiimati yao (33-37)

  • Edidiliko laJona (38-42)

  • Ngeenge omhepo ya nyata ya alukile momunhu (43-45)

  • Ina novamwainamati vaJesus (46-50)

 • 13

  • OMAFANEKO E NA SHA NOUHAMBA (1-52)

   • Omukuni (1-9)

   • Etomheno molwaashi Jesus a li a longifa omafaneko (10-17)

   • Efaneko li na sha nomukuni la yelifwa (18-23)

   • Oilya neu (24-30)

   • Ombuto yoshinapi nefulika (31-33)

   • Omaxunganeko e na sha nokulongifa omafaneko taa wanifwa (34, 35)

   • Efaneko li na sha noilya neu la yelifwa (36-43)

   • Emona la holekwa nosho yo okawe kondilo (44-46)

   • Onete yokukwata eeshi (47-50)

   • Emona lipe naali likulu (51, 52)

  • Jesus ka li a itavelwa moshitukulwa shavo (53-58)

 • 14

  • Johannes Omuninginifi a tetwa omutwe (1-12)

  • Jesus ta palula ovalumenhu 5 000 (13-21)

  • Jesus ta ende kombada yomeva (22-33)

  • Jesus ta velula muGenesaret (34-36)

 • 15

  • Jesus a nyaneka pomutenya eenghulunghedi dovanhu (1-9)

  • Omunhu oha nyatekwa kwaasho hashi di momutima (10-20)

  • Omukainhu Omufoinikia a ulika eitavelo linene (21-28)

  • Jesus ta velula omauyahame e lili noku lili (29-31)

  • Jesus ta palula ovalumenhu 4 000 (32-39)

 • 16

  • Tava pula va ulikilwe edidiliko (1-4)

  • Efulika lOvafarisai nolOvasadukai (5-12)

  • Eeshapi dOuhamba (13-20)

   • Eongalo la tungilwa kemanya (18)

  • Efyo laJesus la xunganekwa (21-23)

  • Omuhongwa washili (24-28)

 • 17

  • Jesus ta shituluka (1-13)

  • Eitavelo la fa ombuto yoshinapi (14-21)

  • Efyo laJesus la xunganekwa vali (22, 23)

  • Oifendela ya futwa noshimaliwa sha dja mokanya koshi (24-27)

 • 18

  • Ou munenenene mOuhamba (1-6)

  • Omahongaulo (7-11)

  • Efaneko li na sha nodi ya kana (12-14)

  • Okukwafela omumwaxo a longe osho sha yuka (15-20)

  • Efaneko li na sha nomupiya iha dimine po (21-35)

 • 19

  • Ohombo nosho yo eteyohombo (1-9)

  • Oshali yokukala ino hombola ile ino hombolwa (10-12)

  • Jesus ta nangeke noupuna ounona (13-15)

  • Epulo lomulumenhu omunyasha oshipuna (16-24)

  • Omaliyambo e na sha nOuhamba (25-30)

 • 20

  • Ovanailonga vomoshikunino va pewa ofuto i fike pamwe (1-16)

  • Efyo laJesus la xunganekwa vali (17-19)

  • Tava indile va pewe eendodo mOuhamba (20-28)

   • Jesus okwa kulila vahapu (28)

  • Ovalumenhu ovapofi vavali va twikululwa (29-34)

 • 21

  • Jesus ta i muJerusalem e li omufindani (1-11)

  • Jesus ta wapaleke otembeli (12-17)

  • Omukwiyu wa fingwa (18-22)

  • Jesus ta pulwa kombinga yeenghonopangelo daye (23-27)

  • Efaneko li na sha novanamati vavali (28-32)

  • Efaneko li na sha novanailonga vomoshikunino ovadipai (33-46)

   • Emanya la fimanenena la ekelwashi (42)

 • 22

  • Efaneko li na sha noshivilohombolo (1-14)

  • Kalunga nOmukesari (15-22)

  • Epulo kombinga yenyumuko (23-33)

  • Oipango ivali ya fimanenena (34-40)

  • Mbela Kristus omona waDavid? (41-46)

 • 23

  • Inamu hopaenena ovanongo vomishangwa nOvafarisai (1-12)

  • Woo ovanongo vomishangwa nOvafarisai (13-36)

  • Jesus a nyika oluhodi omolwaJerusalem (37-39)

 • 24

  • EDIDILIKO LOKUKALA PO KWAKRISTUS (1-51)

   • Oita, ondjala nomakakamo edu (7)

   • Onghundana iwa otai udifwa (14)

   • Oudjuu munene (21, 22)

   • Edidiliko lOmona womunhu (30)

   • Omukwiyu (32-34)

   • Ngaashi sha li pefimbo laNoa (37-39)

   • Kaleni oupafi (42-44)

   • Omupiya omudiinini nomupiya omukolokoshi (45-51)

 • 25

  • EDIDILIKO LOKUKALA PO KWAKRISTUS (1-46)

   • Efaneko loukadona omulongo (1-13)

   • Efaneko li na sha noitalenti (14-30)

   • Eedi noikombo (31-46)

 • 26

  • Ovapristeri tava kundafana va dipae Jesus (1-5)

  • Omaadi edimba liwa a tilwa momutwe waJesus (6-13)

  • Opaasa yaxuuninwa nokukengelelwa (14-25)

  • Okudikwa po kwOuvalelo wOmwene (26-30)

  • Petrus ta xunganekwa kutya ote ke lidimbika Jesus (31-35)

  • Jesus ta ilikana muGetsemane (36-46)

  • Jesus ta kwatwa po (47-56)

  • Jesus ta pangulwa mOmhangu yoPombada yOvajuda (57-68)

  • Petrus te lidimbike Jesus (69-75)

 • 27

  • Jesus ta yandjwa momake aPilatus (1, 2)

  • Judas te limangeleke (3-10)

  • Jesus koshipala shaPilatus (11-26)

  • Jesus ta shekwa moipafi (27-31)

  • Jesus a valelwa komuti muGolgata (32-44)

  • Efyo laJesus (45-56)

  • Epako laJesus (57-61)

  • Ombila ya nangelwa (62-66)

 • 28

  • Okunyumunwa kwaJesus (1-10)

  • Ovakwaita va pewa ombubo va popye oipupulu (11-15)

  • Oshilonga shokuninga ovanhu ovahongwa (16-20)