Embo laMarkus 4:1-41

 • OMAFANEKO E NA SHA NOUHAMBA (1-34)

  • Omukuni (1-9)

  • Etomheno molwaashi Jesus a li a longifa omafaneko (10-12)

  • Efaneko li na sha nomukuni la yelifwa (13-20)

  • Olamba ihai tulwa koshi yoshimbale (21-23)

  • Oshiyelekifo osho to yelekifa (24, 25)

  • Omukuni oo a ka kofa (26-29)

  • Ombuto yoshinapi (30-32)

  • Okulongifa omafaneko (33, 34)

 • Jesus ta lotifa oshikungulu (35-41)

4  Okwa hovela natango okuhonga ovanhu pomunghulofuta, opo nee ongudu inene oye uya ndele tai ongala puye. Opo a dule okuhonga ongudu oyo, okwa londa mowato nokwa ehena kanini mefuta, ndele ongudu aishe oya kala i li komunghulofuta.  Ndele okwa hovela oku va honga oinima ihapu ta longifa omafaneko. Fimbo a li te va hongo, okwa tya kuvo:  “Pwilikineni nawa! Taleni, omukuni okwa ya a ka kune.  Eshi a li ta kunu, eembuto dimwe oda wila mondjila, noudila ove uya, ndele tave di li po.  Dimwe oda wila momamanya, ndele tadi mene diva molwaashi kapa li edu lihapu.  Eshi etango la pita, oda lemba, noda kukuta molwaashi kada li di na omidi da ya moule.  Eembuto dimwe oda wila meeshosholo, neeshosholo eshi da kula ode di fininika, onghee inadi dala.  Dikwao vali oda wila medu liwa noda mena, ndele tadi kulu noda hovela okudala, dimwe 30, dimwe 60, nadikwao 100.”  Opo nee okwa weda ko a ti: “Ou e na omatwi, na ude ko.” 10  Ndele fimbo a li oye aeke, ovahongwa vaye mwa kwatelwa ovayapostoli omulongo navavali ove uya kuye, ndele tava hovele oku mu pula kombinga yomafaneko oo a popya. 11  Okwa tya kuvo: “Nye omwa pitikilwa okushiiva oiholekwa iyapuki yOuhamba waKalunga, ndele kwaavo vehe fi ovahongwa, oinima aishe oi li momafaneko, 12  opo nonande ova kale va fa tava tale, kave wete ko, nonande ova kale va fa tava pwilikine, kave udite ko eityo laasho tashi popiwa; nokave na efiku ve lialuluke opo va diminwe po.” 13  Okwa tya vali kuvo: “Ngeenge kamu udite ko efaneko eli, ongahelipi tamu ka uda ko omafaneko makwao aeshe? 14  “Omukuni okwa kuna eendjovo. 15  Odo da kunwa mondjila ovovo va uda eendjovo, ndele diva eshi ve di uda, Satana okwe uya ndele ta duda mo eendjovo odo da kunwa muvo. 16  Sha faafana, odo da kunwa momamanya otadi ulike kwaavo va uda eendjovo, ndele tave di tambula ko diva nehafo. 17  Ndele molwaashi inadi mena omidi momitima davo, ova twikila okafimbo kanini, ndele diva eshi va hangwa komaudjuu nomahepeko, ova sholola. 18  Dimwe vali oda wila mokati keeshosholo. Odo otadi ulike kwaavo va uda eendjovo, 19  ndele oisho younyuni ou* neheka loupuna nouhalu u lili naku lili oya fininika nokufifa oshuunguungu eendjovo, onghee inadi imika sha muvo. 20  Naado da kunwa medu liwa otadi ulike kwaavo va uda eendjovo ndele tave di tambula ko nehalo liwa nova imika oiimati, vamwe 30, vamwe 60 navamwe 100.” 21  Okwa tya vali kuvo: “Mbela olamba ohai temwa ndele tai tulwa koshi yoshimbale* ile koshi yombete? Mbela ihai temwa ndele tai tulwa koshikwatelwalamba? 22  Osheshi kaku na osho sha holekwa itashi ka shiivika, nokaku na osho sha tuvikilwa itashi ka tuvikululwa. 23  Ou e na omatwi, na ude ko.” 24  Ndele okwa tya vali kuvo: “Pwilikineni nawa kwaasho handi mu lombwele. Oshiyelekifo osho tamu yeleke nasho, osho tamu ka yelekifilwa yo, notamu ka wedelwa ko shihapu. 25  Osheshi keshe ou e na ota ka pewa shihapu, ndele ou ehe na sha, nokuli nakanini oko e na ote ke ka kufwa.” 26  Ndele okwa popya ta ti: “Ouhamba waKalunga otau faafanifwa nomulumenhu a kuna eembuto medu. 27  Opo nee okwa ka nangala konguloshi. Eshi a penduka ongula, eembuto daye oda mena noda kula, ashike ke shii kutya osha enda ngahelipi. 28  Edu olo vene la menifa eembuto odo kanini nakanini, tete omino, lwanima oilya, oilya tai dala omitwe, opo nee omitwe tadi tula ko eemuma. 29  Ndele diva eshi oilya ya pya, okwa hovela okuteya osheshi efimbo leteyo ola fika.” 30  Okwa weda ko vali a ti: “Ouhamba waKalunga ohatu dulu oku u faafanifa nashike, ile oku u yelifa hatu longifa efaneko lilipi? 31  Otau faafanifwa nombuto yoshinapi, oyo eshi ya kunwa ya li inininini keembuto adishe kombada yedu. 32  Ngeenge ya kunwa, ohai kulu ndele tai ningi omuti u dule oimeno ikwao aishe, nohau kala noitai inene omo eedila dokeulu hadi tungile oihadi yado.” 33  Okwe va honga ta longifa omafaneko mahapu a yukila oko, she likolelela keudeko lavo. 34  Okwa kala alushe ha popi navo ta longifa omafaneko, nokwa li ha yelifile ovahongwa vaye oinima aishe ngeenge ve li ovo aveke. 35  Efiku olo eshi etango la ningina, okwa tya kovahongwa vaye: “Natu yeni kombinga ikwao yefuta.” 36  Konima eshi va lekela ongudu yovanhu, ova ya pamwe naye mowato, ashike opa li yo eewato dimwe molweendo olo. 37  Opo nee opa tukuluka oshikungulu shinenenene, nomakufikufi okwa li tae lidenge mowato, nowato oya li tai hale okutenguka. 38  Ndele ye okwa li a kofela mowato konima, a wila koshiwilo. Onghee ove mu pendula ndele tava ti kuye: “Omuhongi, ino tila tu fye omeva?” 39  Opo nee okwa fikama nokwa hanyena omhepo, ndele ta lombwele efuta ta ti: “Shii! Mwena!” Nomhepo oya dulika kuye, nefuta ola lotela filufilu. 40  Opo nee okwa tya kuvo: “Omolwashike mwa tila?* Kamu na eitavelo hano?” 41  Ndele ova li va tila neenghono, nova pulafana tava ti: “Omunhu ou okwa tya naanaa ngahelipi? Nokuli nomhepo nefuta otai dulika kuye.”

Eshangelo lopedu

Ile “yonghalelo yoinima.” Tala omafatululo oitya.
Ile “yoshimbale shokuyelekifa.”
Ile “mbadapala?”