Embo laMarkus 2:1-28

  • Jesus ta velula oshingudu (1-12)

  • Jesus ta ifana Levi (13-17)

  • Epulo li na sha nokulidilika oikulya (18-22)

  • Jesus, “Omwene wEshabata” (23-28)

2  Ndele konima yomafiku onhumba, Jesus okwa li vali a ya kuKapernaum, novanhu ova li va uda kutya oku li meumbo limwe.  Opo nee meumbo olo omwa li mwa ongala ovanhu vahapu neenghono fiyo oposhivelo, nokwa li a hovela oku va lombwela onghundana iwa.  Ndele ova eta kuye oshingudu sha humbatwa kovalumenhu vane.  Ashike molwaashi kava li va dula okuya opo pa li Jesus omolwouhapu wovanhu, ova twa ombululu pombada yeumbo ndele tava kulukifa olutala oko kwa li kwa nangala oshingudu.  Eshi Jesus a mona kutya ove na eitavelo, okwa lombwela oshingudu ta ti: “Omumwange, omatimba oye okwa dimwa po.”  Ovanongo vomishangwa vamwe ovo va li po, ve li omutumba, ove lipopila momitima davo, tava ti:  “Omolwashike omulumenhu ou ta popile ngaha? Ota sheke Kalunga. Olyelye vali ta dulu okudima po omatimba ehe fi ashike Kalunga?”  Eshi Jesus a didilika diva kutya osho tava diladila ngaho, okwa tya kuvo: “Omolwashike tamu diladila ngaho momitima deni?  Shilipi po shipu; okutya koshingudu, ‘Omatimba oye okwa dimwa po,’ ile okutya, ‘Fikama, kufa olutala loye ndele to ende’? 10  Ndele opo mu shiive kutya Omona womunhu oku na eenghono dokudima po omatimba kombada yedu . . . ” okwa tya koshingudu: 11  “Ohandi ku lombwele, fikama, kufa olutala loye, ndele to i keumbo leni.” 12  Opo nee omulumenhu oo okwa fikama nokwa kufa diva olutala laye, ndele ta ende komesho yavo aveshe. Onghee aveshe ova li va kumwa, ndele tava hambelele Kalunga, tava ti: “Inatu mona nande onale oshinima sha tya ngaha.” 13  Natango Jesus okwa ya komunghulofuta, ndele ongudu yovanhu aishe oye uya kuye, nokwa li a hovela oku va honga. 14  Ndele fimbo a li ta ende pombelewa yomafutilo oifendela, okwa mona Levi, omonamati waAlfeus, e li po omutumba, nokwa tya kuye: “Ninga omushikuli wange.” Opo nee okwa fikama diva ndele te mu shikula. 15  Lwanima, Jesus okwa li ta li* meumbo laLevi, pamwe novahongwa vaye nosho yo ovafendelifi novalunde vahapu, osheshi opa li vahapu vomuvo ovo va li tave mu shikula. 16  Ndele eshi ovanongo vomishangwa vomOvafarisai va mona kutya ota li pamwe novalunde nosho yo novafendelifi, ova tya kovahongwa vaye: “Omolwashike ta li pamwe novafendelifi nosho yo ovalunde?” 17  Eshi Jesus e shi uda, okwa tya kuvo: “Ovanhu ovo ve na oukolele inava pumbwa omuhakuli, ndele ovovo ashike tava vele. Ame inandi endela ovayuki, ndele ovalunde.” 18  Pefimbo olo ovahongwa vaJohannes nOvafarisai ova li have lidilike oikulya. Onghee ove uya kuye ndele tava ti: “Omolwashike ovahongwa vaJohannes novahongwa vOvafarisai have lidilike oikulya, ndele ovahongwa voye ihave lidilike?” 19  Opo nee Jesus okwa tya kuvo: “Ookaume komuhomboli mbela ova pumbwa ngoo okulidilika fimbo omuhomboli e li navo? Kave na okulidilika fimbo omuhomboli e li pamwe navo. 20  Ndele omafiku otae uya eshi omuhomboli te ke va kufwa, opo nee otave ke lidilika mefiku olo. 21  Kape na omunhu ta vandeke oshikutu shikulu noshivando shipe. Ngeenge okwa ningi ngaho, oshivando shipe otashi pombola oshikutu shikulu, nombululu otai ningi inene. 22  Natango, kape na omunhu ha tula omaviinyu mape momakutu makulu. Ngeenge okwa ningi ngaho, omakutu otaa pomboka ndele omaviinyu taa tika mo, nomakutu otaa nyonauka. Ndele omaviinyu mape ohaa tulwa momakutu mape.” 23  Fimbo ye novahongwa vaye va li tava tavakana momapya mefiku lEshabata, ovahongwa vaye ova enda tava pweya oilya, ndele tava li. 24  Opo nee Ovafarisai ova tya kuye: “Tala, omolwashike tava ningi osho inashi pitikwa pamhango okuningwa mefiku lEshabata?” 25  Ndele okwa tya kuvo: “Hamba inamu lesha osho David a li a ninga eshi ye novalumenhu ovo va li pamwe naye va li va fya ondjala? 26  Inamu lesha hamba mehokololo li na sha nomupristeri omukulunhu Abjatar, nghee David a ya meumbo laKalunga ndele ta li omingome detaliko, nokwa pa yo ovalumenhu ovo a li navo nonande oda li ashike di na okuliwa kovapristeri?” 27  Opo nee okwa tya kuvo: “Kalunga okwa tula po Eshabata omolwouwa wovanhu ndele ina shita omunhu a kale ta diinine Eshabata. 28  Onghee hano, Omona womunhu oye Omwene wEshabata.”

Eshangelo lopedu

Ile “e li omutumba poshitaafula.”