Embo laMarkus 15:1-47

  • Jesus koshipala shaPilatus (1-15)

  • Jesus ta shekwa moipafi (16-20)

  • Jesus a valelwa komuti muGolgata (21-32)

  • Efyo laJesus (33-41)

  • Epako laJesus (42-47)

15  Ndele diva eshi eluwa la tenda, ovapristeri ovakulunhu, ovakulunhu voshiwana novanongo vomishangwa, sha hala kutya oilyo aishe yOmhangu yoPombada yOvajuda, oya kundafana ndele tai mange Jesus komaoko noku mu twala kuPilatus.  Opo nee Pilatus okwe mu pula ta ti: “Oove Ohamba yOvajuda?” Jesus okwa ti: “Osho naanaa ngaashi wa popya.”  Ndele ovapristeri ovakulunhu ova li tave mu hokololifa oinima ihapu.  Pilatus okwe mu pula vali ta ti: “Ito nyamukula sha? Ku udite ko hano oinima ihapu oyo to hokololifwa?”  Ashike Jesus ine mu nyamukula sha, onghee Pilatus okwa li a kumwa neenghono.  Poshivilo keshe shopaasa, Pilatus okwa li ha mangululile ovanhu omunadolongo umwe oo va hala.  Pefimbo opo omulumenhu wedina Barabas navakwao ova li modolongo eshi va twa ondubo nepangelo nova dipaa ovanhu.  Opo nee ongudu yovanhu oye uya kuPilatus ndele tai mu indile e i mangululile omunadolongo umwe ngaashi ha ningi shito.  Okwa tya kuvo: “Inamu hala ndi mu mangululile Ohamba yOvajuda?” 10  Pilatus okwa li e shi shii kutya ovapristeri ovakulunhu ova yandja Jesus momake aye omolwondubo. 11  Ashike ovapristeri ovakulunhu ova xwaxwameka ongudu yovanhu i pule i mangululilwe Barabas ponhele yaJesus. 12  Opo nee Pilatus okwe va pula vali ta ti: “Oshike ndi na okuninga po shi na sha naau taku tiwa oye Ohamba yOvajuda?” 13  Ndele ova ingida mokule tava ti: “Na valelwe komuti!” 14  Pilatus okwa tya kuvo: “Omolwashike? Okwa longa owii washike?” Ova ingida vali mokule tava ti: “Na valelwe komuti!” 15  Ndele molwaashi Pilatus okwa li a hala okupandika kongudu yovanhu, okwe va mangululila Barabas, nokonima eshi a dengifa Jesus, okwe mu yandja a ka valelwe komuti. 16  Ovakwaita ova twala Jesus momukala weumbo langoloneya, ndele tava ifana etangakwaita alishe. 17  Opo nee ove mu kambeka elapi loluvala lopeepela nova tunga oshishani shomakiya noku shi tula komutwe waye, 18  ndele tava ti kuye: “Kundwa, oove Ohamba yOvajuda!” 19  Ova li yo ve mu denga komutwe nolumbungu noku mu fiila omate, ndele tave mu twile eengolo.* 20  Konima eshi ve mu sheka, ove mu dula elapi loluvala lopeepela, ndele tave mu dike oikutu yaye yokombada noku ke mu valela komuti. 21  Ndele ova shakeneka omulumenhu Omukireni wedina Simon, xe yaAleksander naRufus, ta di komikunda, nove mu fininika a humbate omuti womahepeko* waJesus. 22  Okudja opo ove mu twala konhele hai ifanwa Golgata, sha hala okutya, “Onhele yOmakolotwe.” 23  Opo nee ova li va kendabala oku mu pa omaviinyu a lumbakanifwa noimbodi ilula,* ashike ine a nwa. 24  Onghee ove mu valela komuti, ndele tave litukulile oikutu yaye yokombada ve i ningila oshihoololifo, kutya otai ningi yalye nalye. 25  Ndele ove mu valela komuti pomuwoi wongula lwaapo.* 26  Pomutwe waye ova tula po okapapa ka shangwa etomheno kutya omolwashike a dipawa, tali ti: “Ohamba yOvajuda.” 27  Ndele ova valela ovakolokoshi vavali pamwe naye, umwe okolulyo laye naumwe okolumosho laye. 28  —— 29  Ovo tava ende po ova li tave mu sheke nokupukapuka komitwe, tava ti: “Owa tile oto ngumauna po otembeli noku i tungulula moule womafiku atatu. 30  Lixupifa ove mwene ndele to di ko komuti womahepeko.”* 31  Ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa, navo ova li ve mu sheka, tava ti: “Vakwao okwa li he va kwafa, ndele ye mwene ite likwafa! 32  Kristus ngeenge Ohamba yaIsrael, na dje ko paife komuti womahepeko* opo tu shi mone noku mu itavela.” Nokuli naavo va li va valelwa pamwe naye ova li tave mu sheke. 33  Ndele lwopokati komutenya* fiyo oponhatu yomutenya,* okwa li kwa laula fokofoko. 34  Ponhatu, Jesus okwa ingida mokule, ta ti: “Eli, Eli, lama sabaktani?” sha hala okutya: “Kalunga kange, Kalunga kange, omolwashike wa ekela nge shi?” 35  Eshi vamwe ovo va li ofika popepi ve shi uda, ova ti: “Pwilikineni! Ota ifana Elia.” 36  Diva umwe okwa tondoka, ndele ta yaveke okayavo momaviinyu malula, te ka tula kolumbungu noku mu pa a nwe, ndele ta ti: “Mu efeni, tu tale ngeenge Elia ote uya e mu xupife.” 37  Opo nee Jesus okwa ingida pombada, ndele ta fi.* 38  Ndele elapi olo la tukula otembeli ola tauka pokati, okudja pombada fiyo opedu. 39  Eshi omukulunhu wetangakwaita oo a li ofika e mu taalela a mona oiningwanima aishe oyo ya ningwa po nanghee Jesus a fya, okwa ti: “Ou okwa li shili Omona waKalunga.” 40  Ndele opa li vali ovakainhu tava tale ve li kokule. Mokati kavo omwa li Maria Magdalena, Salome nosho yo Maria ina yaJakob* naJoses, 41  ovo va li hava ende pamwe naJesus noku mu yakula eshi a li muGalilea. Opa li yo ovakainhu vakwao vahapu ovo a li e uya navo kuJerusalem. 42  Ndele komatango, molwaashi osha li efiku lelilongekido, sha hala okutya efiku olo la tetekela Eshabata, 43  Josef wokuArimatia, oshilyo sha fimana shOmhangu yoPombada yOvajuda, oo a li yo a teelela Ouhamba waKalunga, okwe linyatipaleka nokuya kuPilatus ndele ta pula a pewe oshimhu shaJesus. 44  Molwaashi Pilatus okwa li a limbililwa ngeenge Jesus okwa fya nale, okwa ifana omukulunhu wetangakwaita ndele te mu pula kombinga yaasho. 45  Eshi Pilatus a uda komukulunhu wetangakwaita kutya Jesus okwa fya, okwa yandja oshimhu kuJosef. 46  Opo nee Josef okwa landa elapi londilo loliina, ndele ta kufa ko oshimhu, noku shi dingila melapi olo. Okwe shi tula mombila* oyo ya li ya hokwa memanya, ndele ta undulile emanya poshivelo shombila. 47  Ashike Maria Magdalena naMaria ina yaJoses ova kala tava tale opo pa li pa tulwa oshimhu shaJesus.

Eshangelo lopedu

Ile “linyongamene.”
Tala omafatululo oitya.
Ile “omirha.”
Eln., “potundi onhinhatu.”
Tala omafatululo oitya.
Tala omafatululo oitya.
Eln., “potundi onhihamano.”
Eln., “opotundi onhimuwoi.”
Ile “ta fuda mo omufudo waxuuninwa.”
Ile “yaJakob munini.” Oshitya “munini” otashi ulike kutya Jakob ka li a kula ile mule e dule omuyapostoli Jakob, omonamati waSebedeus.
Ile “mombiladimbuluko.”