Embo laMarkus 13:1-37

 • EXULILO LOUNYUNI (1-37)

  • Oita, omakakamo edu nondjala (8)

  • Onghundana iwa otai udifwa (10)

  • Oudjuu munene (19)

  • Okuuya kwOmona womunhu (26)

  • Efaneko li na sha nomukwiyu (28-31)

  • Kaleni oupafi (32-37)

13  Fimbo Jesus a li ta di motembeli, umwe womovahongwa vaye okwa tya kuye: “Omuhongi, tala omamanya nomatungo oo mawa.”  Opo nee Jesus okwa tya kuye: “Omatungo oo manene ou a wete? Kape na nande emanya tali ka fiwa la londa kulikwao inali ngumaunwa po.”  Ndele fimbo a li omutumba kOmhunda yEemono, a taalela kotembeli, Petrus, Jakob, Johannes naAndreas ove mu pula ve li po ovo aveke, tava ti:  “Tu lombwela, oinima oyo otai ka ningwa naini, noshike tashi ka kala edidiliko olo tali ulike kutya exulilo layo aishe oli li popepi?”  Jesus okwe va lombwela ta ti: “Taleni, inamu pukifwa nande okomunhu.  Vahapu otave ke uya medina lange, tava ti, ‘Aame Kristus,’ notava ka pukifa vahapu.  Onghee hano, ngeenge omwa mono oita nokuuda eenghundana di na sha noita, inamu mbadapala, osheshi oinima oyo oi na okuningwa, ashike olo halo exulilo.  “Osheshi oiwana otai ka lwifafana, omauhamba otaa ka kondjifafana, notaku ka kala omakakamo edu keembinga neembinga nosho yo ondjala. Oinima aishe oyo oi li ngaashi ehovelo loshifeta shokudala.  “Ndele lungameni, osheshi ovanhu otave ke mu twala keemhangu ndele tave mu dengele meeshinagoga, notamu ka twalwa yo komesho yovapangeli noyeehamba omolwange, opo shi va pe oumbangi. 10  Onghundana iwa oi na yo okuudifilwa tete oiwana aishe. 11  Ngeenge ove mu twala keemhangu, inamu kala mu na oshisho kutya otamu ka popya shike. Ndele popyeni osho omhepo iyapuki tai ke mu pa pefimbo opo, osheshi hanye vene tamu ka popya, ndele oyo tai ka popya munye. 12  Shikwao vali, omumwainamati ota ka dipaifa omumwainamati, naxe ota ka dipaifa omona, nounona otava ka kala ve li omhinge novadali vavo noku va dipaifa. 13  Ndele otamu ka tondwa kovanhu aveshe omolwedina lange. Ashike ou te lididimike fiyo okexulilo ota ka xupifwa. 14  “Onghee hano, ngeenge omwa mono oixuna oyo tai etifa ehanauno i li ofika opo ihe na okukala (omuleshi na longife eendunge dokuyoolola), opo nee ovo ve li muJudea nava ye onhapo keemhunda. 15  Ou ta hangika kombada yeumbo ina londoloka ko a ka pitule oinima yaye meumbo, 16  naau ta hangika mepya ina shuna meumbo a ka pitule mo oshikutu shaye shokombada. 17  Woo ovo tava ka hangika ovafimba novamwali pefimbo olo! 18  Kaleni tamu ilikana opo efimbo olo lokuya onhapo lihe uye pokufu. 19  Osheshi pefimbo olo otaku ke uya oudjuu oo inau kala ko nale okudja eshi Kalunga a hovela okushita ounyuni, noitau ka kala ko vali. 20  Ngeno Jehova ka li a xupipika omafiku oo, ngeno kape na ou ta ka xupifwa. Ndele omolwovahoololwa vaye, omafiku oo ote ke a xupipika. 21  “Ndele ngeenge umwe okwa ti kunye, ‘Tala, Kristus oye ou,’ ile, ‘Tala, oye winya!’ inamu shi itavela. 22  Osheshi otaku ka holoka ookristus novaprofeti ovanaipupulu notava ka longa oikumwifilonga opo va pukife nokuli novahoololwa. 23  Onghee hano, kaleni oupafi, osheshi onde mu londwela kombinga yoinima aishe oyo fimbo inai holoka. 24  “Ndele pefimbo olo, konima youdjuu oo, etango otali ka laula, omwedi itau ka minikila vali, 25  neenyofi otadi ka wa ko keulu, noikwaulu otai ka kakama. 26  Opo nee otava ka mona Omona womunhu te uya moilemo e na eenghono dinene noshinge. 27  Ndele ota ka tuma ovaengeli notava ka ongela ovahoololwa vaye okudja keembinga nhee domhepo, okudja komunghulo wedu fiyo okomunghulo weulu. 28  “Lihongeni kefaneko eli li na sha nomukwiyu: Diva shimha oitai yao ya tende, ndele tai twiyuka omafo, omu shii kutya okwenye oku li popepi. 29  Sha faafana, nanye ngeenge omwa mono oinima oyo tai ningwa, shiiveni kutya Omona womunhu oku li popepi, poshivelo. 30  Oshili ohandi mu lombwele kutya epupi eli itali xulu po nandenande fiyo oinima aishe oyo ya ningwa. 31  Eulu nedu otali ka xula po, ashike eendjovo dange kadi na nande efiku di xule po. 32  “Ndele shi na sha nefiku olo novili, kape na nande oumwe e i shii, kutya nee ovaengeli vomeulu ile Omona, ndele oTate aeke. 33  Onghee hano, kaleni oupafi osheshi kamu shii efimbo olo oinima oyo tai ka ningwa. 34  Osho otashi dulu okufaafanifwa nomulumenhu ta i kondje yoshilongo, ndele eumbo laye te li fiile ovapiya vaye. Opo nee okwa pa keshe umwe oshinakuwanifwa shaye, nokwa lombwela omupashukili weumbo a kale oupafi. 35  Onghee hano, kaleni oupafi osheshi kamu shii efimbo olo mwene weumbo te uya. Kamu shii ngeenge ote uya omutenya ile omokati koufiku ile ofimbo inaku sha* ile ongula inene, 36  opo ehe mu hange mwa kofa ngeenge okwe uya ombadilila. 37  Osho handi mu lombwele, ohandi shi lombwele yo aveshe kutya: Kaleni oupafi.”

Eshangelo lopedu

Eln., “pekweno lekondobolo.”