Embo laMarkus 11:1-33

  • Jesus ta i muJerusalem e li omufindani (1-11)

  • Omukwiyu wa fingwa (12-14)

  • Jesus ta wapaleke otembeli (15-18)

  • Oshilihongomwa komukwiyu wa fya (19-26)

  • Jesus ta pulwa kombinga yeenghonopangelo daye (27-33)

11  Eshi Jesus novahongwa vaye va ehena popepi naJerusalem, Betfage naBetania, ove uya pOmhunda yEemono, na Jesus okwa tuma ovahongwa vaye vavali,  ndele te va lombwele ta ti: “Indeni komukunda oo u li komesho yeni. Shimha mwa i mo, otamu ka hanga mo okandongi ka mangwa, oko inaka londwa nande onale komunhu. Ka mangululeni ndele tamu ka eta kwaame.  Ngeenge umwe okwe mu pula ta ti, ‘Omolwashike tamu mangulula okandongi?’ tyeni, ‘Omwene okwe ka pumbwa, note ke ka alula diva.’”  Eshi va ya, ova hanga okandongi ka mangwa ke li poshivelo sheumbo shi li popepi nondjila, ndele tave ka mangulula.  Ndele vamwe ovo va li po ofika ova tya kuvo: “Omolwashike tamu mangulula okandongi?”  Opo nee ova popya osho Jesus e va lombwela, novanhu ovo ove va efa va ye.  Ova eta okandongi kuJesus, nova yala ko oikutu yavo yokombada, ndele ta kala ko omutumba.  Vahapu ova li yo va yala oikutu yavo yokombada mondjila, ofimbo vamwe va teta oitai komiti.  Ndele ovo va li komesho yaye, naavo ve mu shikula ova kala tava ingida tava ti: “Ohatu ilikana a xupifwe! Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova! 10  Na nangekwe noupuna ou te uya okupangela mOuhamba watate David! Ohatu ku indile, ou u li pombadambada, mu xupifa!” 11  Ndele eshi Jesus a fika muJerusalem, okwa ya motembeli nokwa tala oinima aishe, ndele molwaashi okwa li kwa toka, okwa ya novayapostoli vaye 12 kuBetania. 12  Efiku la landula ko, fimbo va li tava di muBetania, okwa li a fya ondjala. 13  Opo nee okwa mona omukwiyu u na omafo u li kokule, ndele ta i ko a tale ngeenge ota hange ko sha. Ndele eshi e uya puo, okwa hanga ko ashike omafo, molwaashi kasha li efimbo leenghwiyu. 14  Onghee okwa tya kuo: “Ito ima vali oiimati.” Ndele ovahongwa vaye ova uda osho a ti. 15  Okudja opo ove uya kuJerusalem. Opo nee Jesus okwa ya motembeli, ndele ta taataa mo ovo va li tava lande notava landifile mo. Ndele okwa undulila poshi oitaafula yovakumaani voimaliwa noipundi yaavo va li tava landifa eenghuti, 16  noka li a efa nande oumwe a pitile motembeli a humbata sha. 17  Okwa honga yo ovanhu ta ti: “Inapa shangwa hano kutya, ‘Eumbo lange otali ka ifanwa eumbo lokwiilikanena oiwana aishe?’ Ndele nye omwe li ninga ekololo lovanyeki.” 18  Eshi ovapristeri ovakulunhu novanongo vomishangwa ve shi uda, ova hovela okupangela omhangela ve mu dipae, molwaashi ova li ve mu tila, osheshi ongudu yovanhu oya li ya kuminwa ehongo laye. 19  Eshi kwa toka, Jesus novahongwa vaye ova li va dja mo moshilando. 20  Ndele fimbo va li molweendo ongula inene, ova mona omukwiyu wa fya fiyo okomidi. 21  Eshi Petrus e u dimbuluka, okwa tya kuye: “Omuhongi,* tala, omukwiyu winya wa finga owa fya.” 22  Jesus okwa tya kuvo: “Kaleni mu na eitavelo muKalunga. 23  Oshili ohandi mu lombwele kutya keshe ou ta lombwele omhunda ei, ‘Litumba po, ndele to liumbile mefuta,’ ndele ita limbililwa momutima waye noku na eitavelo kutya osho ta popi otashi ka ningwa, oshi na okuningwa shili. 24  Onghee ohandi mu lombwele kutya oinima aishe oyo tamu i indile, kaleni mu na eitavelo kutya omwe i pewa, notamu ka kala mu i na. 25  Ngeenge tamu ilikana, diminei po keshe oo e mu ninga nai opo Xo womeulu naye e mu dimine po omanyono eni.” 26  —— 27  Opo nee ove uya vali kuJerusalem. Ndele fimbo Jesus a li ta ende a yuka motembeli, ovapristeri ovakulunhu, ovanongo vomishangwa novakulunhu voshiwana ove uya kuye, 28  ndele tave mu pula tava ti: “Okeenghonopangelo dalyelye to longo oinima ei? Nolyelye e ku pa eenghonopangelo odo?” 29  Jesus okwa tya kuvo: “Naame onda hala oku mu pula, ndele ngeenge omwa nyamukula nge, naame ohandi ke mu lombwela kutya okeenghonopangelo dalyelye handi longo oinima ei. 30  Eninginifo laJohannes ola dja meulu ile omovanhu?* Nyamukulei nge.” 31  Ndele ova hovela okukundafana tava ti: “Ngeenge otwa ti, ‘Omeulu,’ ota ka tya, ‘Omolwashike hano inamu mu itavela?’ 32  Ongahelipi ngeenge otwa ti, ‘Omovanhu’?” Ova li va tila ongudu yovanhu, molwaashi ongudu aishe oya li ya tala ko Johannes e li omuprofeti washili. 33  Onghee ova nyamukula Jesus tava ti: “Katu shi shii.” Jesus okwa tya kuvo: “Naame itandi mu lombwele kutya okeenghonopangelo dalyelye handi longo oinima ei.”

Eshangelo lopedu

Ile “Rabbi.”
Ile “ola totwa po kovanhu?”