Embo laMarkus 1:1-45

  • Johannes Omuninginifi ta udifa (1-8)

  • Jesus ta ninginifwa (9-11)

  • Jesus ta hongaulwa kuSatana (12, 13)

  • Jesus ta hovele okuudifa muGalilea (14, 15)

  • Jesus ta ifana ovahongwa vaye votete (16-20)

  • Omhepo ya nyata ya tewa mo (21-28)

  • Jesus ta velula ovanhu vahapu muKapernaum (29-34)

  • Ta ilikana monhele ye likalela (35-39)

  • Omunashilundu a velulwa (40-45)

1  Ehovelo longhundana iwa i na sha naJesus Kristus, Omona waKalunga.  Omishangwa oda ti: “Tala, ame ohandi tumu omutumwa wange e ku tetekele,* oo te ke ku longekidila ondjila.”* Ngaashi ashike sha shangwa komuprofeti Jesaja:  “Ondaka otai ingida mombuwa, tai ti: ‘Longekidileni Jehova ondjila! Lalakanifeni omalila aye.’”  Johannes Omuninginifi okwa ya mombuwa, ndele ta udifile ovanhu kutya ove na okuninginifwa va ulike kutya ove lidilulula opo va diminwe po omatimba avo.  Opo nee ovanhu vomuJudea ashishe novakalimo aveshe vomuJerusalem ova ya kuye, nova hepaulula moipafi omatimba avo nokuninginifwa momulonga waJordan.  Johannes okwa li ha djala oshikutu sholududi longamelo nekwamo loshipa moshiya shaye. Oikulya yaye oya li oshipaxu nomaadi eenyiki.  Okwa li ta udifa ta ti: “Otaku di umwe oo e na eenghono e dule nge, oo inandi wana nokuli okumangulula eemwiya deenghaku daye.  Ame ohandi mu ninginifa momeva, ndele ye ote ke mu ninginifa nomhepo iyapuki.”  Moule womafiku oo, Jesus okwa dja kuNasaret shomuGalilea ndele ta ninginifwa kuJohannes momulonga waJordan. 10  Ndele diva eshi a dja momeva, okwa mona eulu la yeuluka, nomhepo iyapuki ya fa onghuti oye uya kombada yaye. 11  Opo nee meulu omwa dja ondaka tai ti: “Ove Omona wange omuholike; onde ku hokwa.” 12  Ndele diva omhepo iyapuki oye mu twala mombuwa. 13  Onghee okwa kala mombuwa omafiku 40, ndele ta hongaulwa kuSatana. Mombuwa omwa li yo oifitukuti, ashike ovaengeli ova li tave mu kwafele. 14  Konima eshi Johannes a kwatwa po, Jesus okwa ya kuGalilea, ta udifa onghundana iwa ya dja kuKalunga, 15  ta ti: “Eufwafimbo ola wanifwa, nOuhamba waKalunga owa ehena popepi. Lidilululeni, nye mu itavele onghundana iwa.” 16  Ofimbo a li ta ende pomunghulo wefuta laGalilea, okwa mona Simon nomumwaina Andreas tava umbile eenete davo mefuta, osheshi ova li ovayuli veeshi. 17  Ndele Jesus okwa tya kuvo: “Shikulei nge, opo ndi ke mu ninge ovayuli vovanhu.” 18  Opo nee ova fiya po diva eenete davo, ndele tave mu shikula. 19  Eshi va ya komesho kanini, okwa mona vali Jakob naJohannes, ovana vaSebedeus, ve li mowato tava hondjo eenete davo, 20  ndele te va ifana diva. Onghee ova fiya xe mowato novanailonga vaye, ndele tave mu shikula. 21  Opo nee ova ya kuKapernaum. Ndele ye okwa ya moshinagoga mefiku lEshabata, nokwa hovela okuhonga. 22  Ovanhu ova li va kuminwa onghedi yaye yokuhonga, osheshi okwa li e va honga ngaashi ou e na eenghono, ndele hangaashi ovanongo vomishangwa. 23  Moshinagoga shavo omwa li omulumenhu e na omhepo ya nyata, tai ingida pombada tai ti: 24  “Owe tu halela shike Jesus Omunasaret? Owe uya oku tu hanauna po? Ondi shi shii lela kutya oove lyelye, oove Omuyapuki waKalunga!” 25  Jesus okwe i hanyena, ta ti: “Mwena, ndele to di mo muye!” 26  Opo nee omhepo ya nyata oya pundula omulumenhu oo noya ingida pombada, ndele tai di mo muye. 27  Ovanhu aveshe ova li va kumwa ndele tava hovele okupopya tava ti: “Oshike eshi? Ehongo eli kali kumwifi tuu! Oku na nokuli eenghono dokuta mo eemhepo da nyata ndele tadi dulika kuye.” 28  Ndele ehokololo li na sha naye ola tandavela diva moshitukulwa ashishe shaGalilea. 29  Opo nee ova dja mo moshinagoga, ndele tava i naJakob naJohannes keumbo looSimon naAndreas. 30  Ndele ova hanga inamweno yaSimon a nangala e kwetiwe koshidu, nova lombwela diva Jesus. 31  Opo nee okwa ya puye, te mu kwata keke noku mu yambula po. Ndele okwa veluka, nokwa hovela oku va yakula. 32  Efimbo lokonguloshi, eshi etango la ningina, ovanhu ova hovela okweeta kuye aveshe ovo va li tava vele naavo va li ve na eendemoni; 33  novanhu aveshe vomoshilando ova li va ongala poshivelo sheumbo. 34  Onghee okwa velula vahapu ovo va li tava vele omikifi di lili noku lili, nokwa ta mo eendemoni dihapu, ashike ina efa nande eendemoni di popye kombinga yaye, osheshi odi mu shii kutya oye Kristus.* 35  Ongula inene, fimbo eluwa inali tenda, okwa penduka nokwa ya pondje ndele ta i konhele ye likalela, opo nee okwa hovela okwiilikana. 36  Ndele Simon naavo va li pamwe naye ova konga Jesus 37  nove mu mona, opo nee ova tya kuye: “Ovanhu aveshe otave ku kongo.” 38  Ndele okwa tya kuvo: “Tu yeni pamwe pe lili, moitukulwa oyo i li popepi opo yo ndi ka udifile ko, osheshi osho nda endela.” 39  Opo nee okwa ya, ndele ta udifile meeshinagoga davo muGalilea ashishe nokwa ta mo eendemoni. 40  Kuye okwe uya vali omunashilundu, te mu indile a twa eengolo, ta ti kuye: “Ngeenge owa hala, oto dulu okuvelula nge.” 41  Onghee okwa li e mu uditile olukeno, nokwa yelula eke laye noku mu kwata, ndele ta ti kuye: “Onda hala! Veluka.” 42  Opo nee okwa veluka diva koudu waye woshilundu. 43  Ndele okwe mu kunghilila nokwe mu lekela diva, 44  a ti: “Tala, ino lombwela nande oumwe, ashike inda u ke liulike komupristeri nokuyandja omayambo oye eveluko ngaashi sha popiwa kuMoses, shi ninge oumbangi kuvo.” 45  Ndele omulumenhu oo eshi a ya, okwa hovela okutandavelifa ehokololo olo apeshe, onghee Jesus ka li vali a dula okuya moshilando osho moipafi, ndele okwa kala ashike kondje yasho, ta udifile moitukulwa oyo ye likalela. Ashike natango ovanhu ova kala tave uya kuye okudja keembinga adishe.

Eshangelo lopedu

Eln., “komesho yoye.”
Eendjovo da tetekela oda tofwa muMalakia 3:⁠1.
Ile tashi dulika, “da li di shii kutya oye lyelye.”