Embo laLukas 9:1-62

 • Ovayapostoli 12 tava pewa omalombwelo e na sha nokuudifa (1-6)

 • Herodes a limbililwa Jesus (7-9)

 • Jesus ta kutifa ovalumenhu 5 000 (10-17)

 • Petrus ta holola Kristus (18-20)

 • Efyo laJesus tali xunganekwa (21, 22)

 • Okukala omuhongwa washili (23-27)

 • Jesus ta shituluka (28-36)

 • Omumati a li e na ondemoni a velulwa (37-43a)

 • Efyo laJesus tali xunganekwa vali (43b-45)

 • Ovahongwa tava tu eemhata kutya olyelye munene (46-48)

 • Keshe oo ehe li omhinge nafye oku li kombinga yetu (49, 50)

 • Jesus ina tambulwa ko momukunda wOvasamaria (51-56)

 • Nghee ovanhu ve na okushikula Jesus (57-62)

9  Jesus okwa ifana ovayapostoli 12, ndele te va pe eenghono nosho yo eenghonopangelo dokuta mo eendemoni nokuvelula omikifi.  Opo nee okwe va tuma va ka udife kombinga yOuhamba waKalunga nokuvelula ovanaudu.  Ndele okwa tya kuvo: “Inamu ya nasha mondjila, kutya nee odibo, ondjato yoikulya, omungome, oimaliwa* ile oikutu ivali.*  Shimha mwa tambulwa meumbo lonhumba, kalei mo fiyo osheshi mwa dja mo moshilando osho.  Ndele ngeenge ovanhu inave mu tambula, djei mo moshilando osho nokupupula ondwi keemhadi deni shi va ningile oumbangi.”  Opo nee ova ya momikunda tava udifa onghundana iwa keshe pamwe nokuvelula ovanaudu.  Ndele Herodes,* omupangeli woshitukulwalongo,* eshi a uda ashishe osho sha ningwa po, okwa li a limbililwa unene molwaashi vamwe ova li tava ti kutya Johannes oye a nyumuka koufi,  vamwe ova li tava ti kutya oElia a aluka, ofimbo vamwe va li tava ti kutya oumwe womovaprofeti vonale a nyumuka.  Herodes okwa ti: “Johannes onde mu tetifa omutwe. Hano olyelye ndi udite ta popiwa ta ningi oinima ya tya ngaha?” Onghee okwa li a hala oku mu mona. 10  Eshi ovayapostoli va aluka, ova hokololela Jesus ashishe osho va longa. Opo nee okwa dja po navo ndele tava i ve ke likalele koshilando shedina Betsaida. 11  Eengudu dovanhu eshi de shi uda, ode mu shikula. Opo nee okwe di tambula ko nohamu, ndele ta hovele oku di lombwela kombinga yOuhamba waKalunga, nokuvelula ovo va li tava vele. 12  Eshi taku toko, ovayapostoli 12 ove uya kuJesus ndele tava ti kuye: “Lekela ongudu yovanhu opo i ye momikunda i ke likongele oikulya naapa tai ka nangala, molwaashi otu li ponhele ye likalela.” 13  Okwa tya kuvo: “Va peni oikulya.” Opo nee ova tya: “Otu na po ashike omingome nhano neeshi mbali, okuninga shapo hatu i tu ka landele ovanhu aveshe ovo oikulya.” 14  Ndele opa li ovalumenhu 5 000 lwaapo. Opo nee okwa tya kovahongwa vaye: “Va lombweleni va kale omutumba paengudu; keshe ongudu ovanhu 50 lwaapo.” 15  Ova ninga ngaashi va lombwelwa, novanhu aveshe ova kala omutumba. 16  Jesus okwa kufa omingome nhano neeshi mbali, nokwa tala keulu ndele ta ilikana. Opo nee okwe di pambula, ndele te di pe ovahongwa ve di yandje kongudu yovanhu. 17  Ndele aveshe ova lya nova kuta, opo nee ova toola po oundjaumukile vomingome, oimbale 12. 18  Lwanima, fimbo Jesus a li oye aeke ta ilikana, ovahongwa ove uya kuye, ndele te va pula ta ti: “Eengudu dovanhu ohadi ti aame lyelye?” 19  Ova tya kuye: “Vamwe ohava ti oJohannes Omuninginifi, vamwe ohava ti oElia, navakwao ohava ti oumwe womovaprofeti vonale a nyumuka.” 20  Opo nee okwa tya kuvo: “Nye ohamu ti aame lyelye?” Petrus okwa nyamukula ta ti: “Oove Omuvaekwa waKalunga.” 21  Ndele Jesus okwe va kunghilila vehe shi lombwele nande omunhu. 22  Okwe va lombwela ta ti: “Omona womunhu ota ka hepekwa nonyanya noita ka tambulwa ko kovakulunhu voshiwana, kovapristeri ovakulunhu nokovanongo vomishangwa; ota ka dipawa, nota ka nyumuka mefiku etitatu.” 23  Ndele okwa tya kwaaveshe: “Ngeenge oku na ou a hala okushikula nge, ne lixupule ye mwene nokuhumbata omuti waye womahepeko* efiku keshe, ndele ta kala nokushikula nge. 24  Keshe ou a hala okuxupifa omwenyo waye ote u kanifa, ndele keshe ou ta kanifa omwenyo waye omolwange ote u xupifa. 25  Otashi kwafa shike omunhu ngeenge okwe lilikolele ounyuni aushe, ndele ta kanifa omwenyo waye ile a nyone po onghalamwenyo yaye? 26  Keshe ou ta fi nge ohoni nosho yo eendjovo dange, Omona womunhu naye ote ke mu lidimbika eshi te uya moshinge shaye, shaXe noshovaengeli vayapuki. 27  Oshili ohandi mu lombwele, ope na vamwe vomwaava ve li ofika apa itava ka makela nandenande efyo fiyo osheshi tava mono tete Ouhamba waKalunga.” 28  Konima yomafiku ahetatu okudja eshi a popya eendjovo odo, okwa ya pamwe naPetrus, Johannes naJakob ndele tava londo komhunda va ka ilikane. 29  Fimbo a li ta ilikana, oshipala shaye osha shituluka noikutu yaye oya li tai vilima. 30  Ndele tala, opa li ovalumenhu vavali, Moses naElia, tava kundafana naye. 31  Ovalumenhu ovo ova li va holoka moshinge nova li va hovela okupopya kombinga yokuya kwaJesus, osho sha li tashi ka ningilwa kuJerusalem. 32  Ndele Petrus naavo va li pamwe naye ova li va kwatwa keemhofi didjuu, eshi va penduka ova mona oshinge shaJesus novalumenhu vavali ve li ofika naye. 33  Eshi ovalumenhu ovo va li pokudja po puJesus, Petrus okwa tya kuye: “Omuhongi, osha wapala kufye okukala apa. Natu dikeni omatwali atatu apa, limwe oloye, limwe olaMoses nalikwao olaElia.” Petrus ka li e shii kutya ota popi shike. 34  Ofimbo Petrus a li ta popi eendjovo odo, opa holoka oshilemo ndele tashi va tuvike, nova li va tila unene. 35  Opo nee moshilemo omwa dja ondaka tai ti: “Ou Omona wange, omuhoololwa. Mu udeni.” 36  Eshi va uda ondaka oyo, ova ka mona ashike Jesus e li po oye aeke. Ndele ova kala ve shi mwenena noinava lombwela nande oumwe kombinga yaasho va mona pefimbo olo. 37  Mefiku la landula ko, fimbo va li tava di komhunda, ova shakenekwa kongudu inene yovanhu. 38  Ndele tala, omulumenhu umwe womongudu oyo okwa ingida ta ti: “Muhongi, ohandi ku indile u kwafele* omonamati wange, molwaashi oye aeke ndi na. 39  Tala, omhepo ya nyata ohai mu kame, noha hovele okukwena; ohai mu denge pedu ndele ta tutumike onhutu kokanya, noihai mu efa diva fimbo inai mu yahameka. 40  Onda indila ovahongwa voye ve i te mo, ashike ova nyengwa.” 41  Jesus okwa nyamukula a ti: “Epupi eli lihe na eitavelo nola nyonauka, fiyo onaini ndi na okukala nanye? Ondi na oku mu lididimikila fiyo onaini? Eta omonamati woye oku.” 42  Fimbo omumati oo e li pokufika, ondemoni oye mu denga pedu noku mu kama neenghono. Opo nee Jesus okwa hanyena omhepo oyo ya nyata, ndele ta velula omumati noku mu shunifa kuxe. 43  Ndele aveshe ova li va kuminwa eenghono dinene daKalunga. Fimbo aveshe va li va kuminwa oinima aishe oyo a li ta longo, Jesus okwa tya kovahongwa vaye: 44  “Pwilikineni nawa nokudiinina eendjovo edi, osheshi Omona womunhu ota ka yandjwa momake ovanhu.”* 45  Ashike kava li ve udite ko eityo leendjovo odo molwaashi kava li va pitikilwa oku di uda ko. Onghee ova li va tila oku mu pula kombinga yeityo lado. 46  Ndele mokati kavo omwa tukuluka eemhata kutya olyelye munene e dule vakwao. 47  Eshi Jesus a shiiva osho va li tava diladila momitima davo, okwa kufa okaana nokwe ka kaleka ofika puye, 48  ndele ta ti kuvo: “Keshe ou ta tambula okaana ngaashi aka medina lange, okwa tambula nge yo; nakeshe ou ta tambula nge, okwa tambula yo Ou a tuma nge. Osheshi keshe ou munini mokati keni oye munene e mu dule.” 49  Johannes okwa tya kuye: “Omuhongi, otwa mona umwe ta te mo eendemoni ta longifa edina loye, ndele otwa kendabala oku mu kelela molwaashi iha ende nafye.” 50  Ndele Jesus okwa tya kuye: “Inamu mu kelela, osheshi keshe ou ehe li omhinge nanye oku li kombinga yeni.” 51  Eshi omafiku a li taa ehene popepi* Jesus a ye meulu, okwa li a tokola okuya kuJerusalem. 52  Ndele okwa tuma ovahongwa vaye ve mu tetekele komesho, opo nee ova ya momukunda wOvasamaria ve ke mu longekidile onhele. 53  Ashike Ovasamaria kava li ve mu tambula, molwaashi okwa li a tokola okuya* kuJerusalem. 54  Eshi ovahongwa vaye Jakob naJohannes ve shi mona, ova tya kuye: “Omwene, natu ifane omundilo meulu u va lungwinife po?” 55  Jesus okwa punguluka ndele te va hanyene. 56  Opo nee ova ya komukunda umwe u lili. 57  Fimbo ve li mondjila, umwe okwa tya kuye: “Ohandi ke ku shikula keshe apa to i.” 58  Jesus okwa tya kuye: “Ookavandje ove na omikwena, needila dokeulu odi na oihadi, ndele Omona womunhu ke na apa ta tenheke omutwe waye.” 59  Ndele Jesus okwa lombwela vali umwe: “Ninga omushikuli wange.” Omulumenhu oo okwa tya: “Omwene, pitike nge manga ndi ye ndi ka pake tate.” 60  Opo nee Jesus okwa tya kuye: “Efa ovafi va pake ovafi vavo, ndele ove inda u ka udife Ouhamba waKalunga keshe pamwe.” 61  Ndele mukwao vali okwa tya: “Omwene, ohandi ku shikula, ashike pitike nge tete ndi ye ndi ka lekele vambuletu.” 62  Jesus okwa tya kuye: “Kape na omunhu ha kwata oshipululo, ndele ta tale konima, ta wapalele Ouhamba waKalunga.”

Eshangelo lopedu

Eln., “oisilveri.”
Ile “oshikutu sha wedwa po.”
Sha hala okutya, Herodes Antipas. Tala omafatululo oitya.
Eln., “omupangeli woshitine shoshilongo.”
Tala omafatululo oitya.
Eln., “u tale.”
Ile “ota ka kengelelwa.”
Ile “a li pokufika.”
Eln., “a taalela.”