Embo laLukas 4:1-44

  • Ondiaboli tai hongaula Jesus (1-13)

  • Jesus ta hovele okuudifila muGalilea (14, 15)

  • Jesus ina tambulwa muNasaret (16-30)

  • Jesus e li moshinagoga muKapernaum (31-37)

  • Inamweno yaSimon navakwao va velulwa (38-41)

  • Eengudu dovanhu da hanga Jesus konhele ye likalela (42-44)

4  Eshi Jesus a dja pomulonga waJordan, okwa yadifwa omhepo iyapuki ndele tai mu twala mombuwa,  nokwa kala mo omafiku 40. Molwaashi ka li a lya sha moule womafiku oo, okwa li a fya ondjala neenghono. Opo nee Ondiaboli oye mu hongaula,  tai ti: “Ove ngeenge omona waKalunga, lombwela emanya eli li shituke omungome.”  Jesus okwe i nyamukula ta ti: “Omishangwa oda ti: ‘Omunhu ita kala nomwenyo komungome auke.’”  Opo nee oye mu twala komhunda ndele tai mu ulikile omauhamba aeshe okombada yedu mepakumo leisho.  Ndele Ondiaboli oya tya kuye: “Ohandi ku pe omauhamba aeshe oo nefimano lao, osheshi onde a pewa, nohandi a pe keshe ou nda hala oku a pa.  Onghee hano, ngeenge owe linyongamene nge, aishe otai ningi yoye.”  Jesus okwa tya kuyo: “Omishangwa oda ti: ‘Jehova Kalunga koye oye aeke u na okulinyongamena noye aeke u na okulongela oilonga iyapuki.’”  Opo nee oye mu twala kuJerusalem noku mu londeka pombada yekuma lotembeli, ndele tai ti: “Ove ngeenge omona waKalunga, nhukila pedu, 10  molwaashi Omishangwa oda ti: ‘Ote ku tumine ovaengeli vaye, notave ke ku amena. 11  Otave ke ku yakela opo uha pume omhadi yoye kemanya.’” 12  Jesus okwa ti: “Okwa tiwa: ‘Ino yeleka Jehova Kalunga koye.’” 13  Eshi Ondiaboli ya mana oku mu hongaula, oya dja po puye ndele tai teelele i mone omhito imwe vali tai wapalele. 14  Opo nee Jesus okwa shuna kuGalilea a yadifwa omhepo iyapuki. Ndele ehokololo li na sha noilonga yaye iwa ola li la tandavela moitukulwa aishe yopoushiinda. 15  Okwa li yo a hovela okuhonga meeshinagoga davo, novanhu aveshe ova li tave mu tange. 16  Ndele okwa ya kuNasaret, oko a kulila, nokwa ya moshinagoga ngaashi ha ningi shito mefiku lEshabata, ndele ta fikama a ka leshe Omishangwa. 17  Opo nee okwa pewa omushangwatonywa womuprofeti Jesaja ndele te u tonyununa, nokwa ya opo pa shangwa: 18  “Omhepo yaJehova oi li kombada yange, osheshi okwa vaeka nge ndi udifile eehepele onghundana iwa. Okwa tuma nge ndi udifile eenghwate emanguluko novapofi etwikuluko, okumangulula ovafininikwa, 19  nokuudifa kutya efimbo laJehova lokufila ovanhu onghenda ola fika.” 20  Konima eshi e u lesha, okwe u tonya nokwe u pa omuyakuli ndele ta kala omutumba; novanhu aveshe moshinagoga ova li va tala kuye. 21  Opo nee okwa tya kuvo: “Paife omushangwa oo opo mwa udu owa wanifwa.” 22  Ndele ovanhu aveshe ova li va hovela okuyandja oundombwedi muwa kombinga yaye nova li va kuminwa eendjovo daye diwa tadi kumu omutima, nove lipula tava ti: “Hano ou ke fi omonamati waJosef?” 23  Opo nee Jesus okwa tya kuvo: “Ondi wete kutya omwa hala okuula nge eendjovo edi, ‘Omuhakuli, lihakula ove mwene. Longa yo moshitukulwa sheni oilonga oyo twa uda wa longa muKapernaum.’” 24  Okwa tya vali kuvo: “Oshili ohandi mu lombwele kutya kape na omuprofeti ha tambulwa ko moshitukulwa shavo. 25  Ndele ohandi mu lombwele oshili, muIsrael omwa li ovafiyekadi vahapu pefimbo laElia eshi odula ya li inai loka oule womido nhatu neemwedi hamano; nomoshilongo ashishe omwa li ondjala. 26  Ashike Elia ka li a tumwa nande a ye kuumwe womovakainhu ovo, ndele okwa li a tumwa a ye komufiyekadi wokuSarefat, muSidon. 27  Natango, muIsrael omwa li ovanashilundu vahapu pefimbo lomuprofeti Elisa; ashike kape na nande oumwe womuvo a li a velulwa,* ndele oNaeman aeke Omusiria.” 28  Aveshe ovo va li moshinagoga ova li va handuka unene eshi va uda oinima oyo, 29  nova fikama ndele tave mu taataa mo moshilando shavo. Ova li ve mu twala koxulo yomhunda oko kwa li kwa tungilwa oshilando shavo opo ngeno ve mu undulile pedu. 30  Ashike Jesus okwa pita mokati kavo, ndele ta i. 31  Opo nee okwa ya kuKapernaum, oshilando shomuGalilea. Ndele okwa li ta hongo ovanhu mefiku lEshabata, 32  nova li va kuminwa onghedi yaye yokuhonga, osheshi okwa popya ngaashi ou e na eenghonopangelo. 33  Ndele moshinagoga omwa li mu na omulumenhu e na omhepo ya nyata, noya ingida mokule tai ti: 34  “Wuu! Owe tu halela shike Jesus Omunasaret? Owe uya oku tu hanauna po? Ondi shi shii lela kutya oove lyelye, oove Omuyapuki waKalunga.” 35  Jesus okwe i hanyena, ta ti: “Mwena, ndele to di mo muye.” Konima eshi ya undulila pedu omulumenhu oo mokati kavo, oya dja mo muye, ashike inai mu yahameka. 36  Ovanhu aveshe ova li va kumwa nova hovela okulombwelafana tava ti: “Eendjovo odo kadi na tuu eenghono, eshi a popya ashike kutya eemhepo da nyata nadi dje mo, ndele tadi di mo!” 37  Onghee ehokololo kombinga yaye ola li la tandavela moshilongo ashishe. 38  Eshi a dja moshinagoga, okwa ya meumbo laSimon, nokwa hanga inamweno yaSimon a etwa mo koshidu, nova pula Jesus a kwafele omukainhu oo. 39  Opo nee okwa ya puye ndele te mu velula. Diva omukainhu oo okwa fikama, nokwa hovela oku va yakula. 40  Ndele etango eshi la li pokuningina, aveshe ovo va li ve na ovanaudu tava vele omikifi di lili noku lili ove va eta kuye. Opo nee okwa tenheka keshe umwe womuvo omake ndele tava veluka. 41  Okwa li yo a ta mo eendemoni movanhu vahapu, noda li tadi ingida tadi ti: “Ove Omona waKalunga!” Ndele okwe di hanyena, noina efa nande di popye kombinga yaye, osheshi odi mu shii kutya oye Kristus. 42  Okwa dja po puvo ongula inene nokwa ya konhele ye likalela. Ndele eengudu dovanhu oda li tadi mu kongo noda ya konhele oko a li, ndele kada li da hala a dje po pudo. 43  Okwa tya kudo: “Ondi na yo okuudifila oilando imwe onghundana iwa yOuhamba waKalunga, molwaashi eshi osho nda tuminwa.” 44  Opo nee okwa ya, ndele ta udifa meeshinagoga daJudea.

Eshangelo lopedu

Ile “yelifwa.”