Embo laLukas 21:1-38

 • Oumaliwa vavali vomufiyekadi ohepele (1-4)

 • EDIDILIKO LAASHO TASHI UYA (5-36)

  • Oita, omakakamo edu manene, omikifi dolutapo, ondjala (10, 11)

  • Jerusalem sha kondekwa komatangakwaita (20)

  • Eufwafimbo loiwana (24)

  • Okuuya kwOmona womunhu (27)

  • Efaneko li na sha nomukwiyu (29-33)

  • Kaleni oupafi (34-36)

 • Jesus ta hongo motembeli (37, 38)

21  Ndele Jesus okwa li ta tale eshi oipuna tai tula oimaliwa moshikefa shomayambidido.  Opo nee okwa mona omufiyekadi ohepele ta tula mo oumaliwa vavali vongushu inininini,*  ndele ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, omufiyekadi oo ohepele okwa tula mo shihapu e va dule aveshe.  Osheshi aveshe ovo ova tula mo oixupe yeliko lavo, ndele omufiyekadi oo, nonande okwa li ohepele, okwa tula mo ashishe osho a li e na.”  Lwanima, eshi ovanhu vamwe va li tava popi kombinga yanghee otembeli ya wapekwa nomamanya mawa noneeshali odo da yandjelwa Kalunga,  okwa tya kuvo: “Efimbo otali uya eshi oinima aishe oyo mu wete tai ka hanaunwa po, nokape na nande emanya tali ka fiwa la londa kulikwao inali ngumaunwa po.”  Opo nee ove mu pula tava ti: “Omuhongi, oinima oyo otai ka ningwa naini, noshike tashi ka kala edidiliko olo tali ulike kutya oi li pokuningwa?”  Jesus okwe va nyamukula, ta ti: “Taleni, inamu pukifwa, osheshi vahapu otave ke uya medina lange, tava ti, ‘Aame Kristus,’ nosho yo kutya ‘Efimbo ola fika.’ Ndele inamu va landula.  Onghee hano, ngeenge omwa udu eenghundana di na sha noita nomapiyaano, inamu mbadapala. Osheshi oinima oyo oi na okuningwa tete, ashike exulilo inali fika natango.” 10  Okwa ti yo kuvo: “Oiwana otai ka lwifafana, nomauhamba otaa ka kondjifafana. 11  Otaku ka kala omakakamo edu manene, ondjala nomikifi dolutapo keembinga neembinga nosho yo omamoniko matilifi nomadidiliko manene keulu. 12  “Ndele fimbo oinima aishe oyo inai ningwa, ovanhu otave ke mu kwata po noku mu hepeka, notave ke mu yandja meeshinagoga noku mu tula meedolongo. Otamu ka twalwa yo komesho yeehamba noyovapangeli omolwedina lange. 13  Osho otashi ke mu pa omhito yokuyandja oundombwedi. 14  Onghee hano, kaleni mwa tokola toko momitima deni muhe lihonge momutwe kutya otamu ke lipopila ngahelipi, 15  osheshi ohandi ke mu pa eendjovo nounongo opo ovapataneki veni aveshe vaha dule oku mu twifa eemhata ile oku mu hokololifa. 16  Kakele kaasho, otamu ka kengelelwa* nokuli nokovadali veni, kovamwanyoko, kovapambele nokookaume keni, notava ka dipaa vamwe vomunye, 17  notamu ka tondwa kovanhu aveshe omolwedina lange. 18  Ndele kape na nokuli nande oxwiki imwe yokomitwe deni tai ka kana. 19  Ngeenge omwe lididimike, otamu ke lixupifila eemwenyo deni. 20  “Ndele ngeenge omwa mono Jerusalem sha kondekwa ketangakwaita, opo nee shiiveni kutya ehanauno lasho ola ehena popepi. 21  Opo nee ovo ve li muJudea nava ye onhapo keemhunda, naavo ve li mokati kasho nava dje mo nosho yo ovo ve li komikunda inava ya mo, 22  osheshi efimbo lasho lokuhandukilwa* ola fika, opo oinima aishe oyo ya shangwa i wanifwe. 23  Woo ovo tava ka hangika ovafimba novamwali pefimbo olo! Osheshi moshilando otamu ka kala oudjuu munene, novanhu otava ka hangwa kehandu. 24  Ovanhu otava ka fya keongamukonda, navamwe otava ka twalwa moukwatwa moiwana aishe; na Jerusalem otashi ka lyataulwa koiwana* fiyo eufwafimbo loiwana* la wanifwa. 25  “Natango, otaku ka kala omadidiliko ketango, komwedi nokeenyofi, noiwana kombada yedu otai ka kala ya tila eshi ihe shii kutya nai ninge shike omolwepopomo lefuta nosho yo ehandu lalo. 26  Ovanhu otava ka haluka* omolwoumbada nomolwokuteelela oinima oyo tai ka hanga ovanhu kombada yedu, molwaashi oikwaulu otai ka kakama. 27  Opo nee otava ka mona Omona womunhu te uya moilemo e na eenghono noshinge shinene. 28  Ndele shimha oinima oyo ya hovele okuningwa, kaleni ofika mwa yukilila nokuyelula omitwe deni pombada, molwaashi exupifo leni ola ehena popepi.” 29  Opo nee okwe va lombwela efaneko ta ti: “Taleni komukwiyu nosho yo komiti dikwao adishe. 30  Ngeenge tadi twiyuka omafo, ohamu kala mu shi liwetele nomu shii kutya okwenye oku li popepi. 31  Sha faafana, nanye ngeenge omwa mono oinima oyo tai ningwa, shiiveni kutya Ouhamba waKalunga ou li popepi. 32  Oshili ohandi mu lombwele kutya epupi eli itali xulu po nandenande fiyo oinima aishe oyo ya ningwa. 33  Eulu nedu otali ka xula po, ashike eendjovo dange kadi na nande efiku di xule po. 34  “Ndele lipashukileni opo muha pwile mokulya nokunwa sha pitilila nomuha wililwe po koisho yonghalamwenyo, opo efiku olo lihe mu hange ombadilila 35  ngaashi omwiyo hau kwata oinamwenyo, osheshi otali ka hanga ovanhu aveshe kombada yedu alishe. 36  Onghee hano, kaleni oupafi nokwiilikana mwa mana mo efimbo keshe opo mu dule oku ka xupa eshi oinima aishe oyo tai ka ningwa, nomu ka kale ofika koshipala shOmona womunhu.” 37  Ndele Jesus okwa kala ha hongo ovanhu motembeli omutenya, ashike konguloshi okwa li ha ka nangala komukunda u li kOmhunda yEemono. 38  Novanhu aveshe ova kala have uya ongula inene motembeli opo va pwilikine kuye.

Eshangelo lopedu

Eln., “ouhaulapa vavali ve fike poquadran imwe.”
Ile “yandjwa.”
Ile “efiku lasho lokutokolwa.”
Ile “kovanhu ovo vehe fi Ovajuda.”
Ile “lovanhu ovo vehe fi Ovajuda.”
Ile “otava ka fya ombabanghukuta.”