Embo laLukas 19:1-48

  • 19Jesus ta talele po Sakeus (1-10)

  • Efaneko li na sha noimaliwa yoisilveri omulongo (11-27)

  • Jesus ta i muJerusalem e li omufindani (28-40)

  • Jesus a nyika oluhodi omolwaJerusalem (41-44)

  • Jesus ta wapaleke otembeli (45-48)

19  Jesus okwa ya muJeriko nokwa pitilila mo.  Ndele muJeriko omwa li omulumenhu wedina Sakeus, oo a li umwe womovakulunhu vovafendelifi nokwa li oshipuna.  Sakeus okwa li ta kendabala okumona Jesus, ashike ka li ta dulu molwaashi okwa li muxupi nokwa li a viikililwa kongudu yovanhu.  Onghee okwa tondoka a ye komesho ndele ta londo komukwiyu opo a dule oku mu mona, osheshi Jesus opo a li ta pitile.  Eshi Jesus a fika pomuti oo, okwa tala pombada ndele ta ti kuye: “Sakeus, londoloka diva, ohandi i keumbo loye nena.”  Opo nee okwa londoloka ko meendelelo ndele te mu tambula meumbo laye nehafo.  Eshi ovanhu ve shi mona, aveshe ova hovela okungongota tava ti: “Okwa ka talela po meumbo lomulunde.”  Opo nee Sakeus okwa fikama ndele ta ti: “Omwene, tala, etata loinima yange ohandi li yandje keehepele, noinima aishe ei nda nyokoma ovanhu* ohandi i va shunifile lwomapa ane.”  Ndele Jesus okwa tya kuye: “Nena eli Kalunga okwa xupifa omulumenhu ou novaneumbo laye, molwaashi naye omona waAbraham. 10  Osheshi Omona womunhu okwe uya okukonga nokuxupifa ovo va li va kana.” 11  Ofimbo va li tava pwilikine koinima oyo a li ta popi, okwe va lombwela efaneko, osheshi okwa li popepi naJerusalem, novanhu ova li tava diladila kutya Ouhamba waKalunga otau uya pefimbo opo. 12  Okwa ti: “Opa li omulumenhu a dalwa kohamba, nokwa li a ya koshilongo shokokule opo a ka ninge ohamba ndele ta aluka ko. 13  Okwa ifana ovapiya vaye omulongo nokwe va pa oimaliwa oisilveri omulongo,* ndele ta ti kuvo, ‘Ka landakanifeni oimaliwa ei fiyo ohandi aluka.’ 14  Ndele ovanhu vomoshilongo shavo ova li ve mu tonde, nova li va tuma ovatumwa ve ke mu lombwele tava ti, ‘Fye inatu hala omulumenhu ou a ninge ohamba yetu.’ 15  “Eshi a aluka a ninga ohamba, okwa ifana ovapiya vaye ovo a li a pa oimaliwa* opo a tale kutya ova likola shi fike peni. 16  Omupiya wotete okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, moshimaliwa shoye shoshisilveri onda likola mo oisilveri omulongo.’ 17  Okwa tya kuye, ‘Owa ninga nawa omupiya ove muwa. Molwaashi owa ulika oudiinini moinima inininini, oto ningi omupangeli woilando omulongo.’ 18  Omutivali okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, moshimaliwa shoye shoshisilveri onda likola mo oisilveri itano.’ 19  Naao okwe mu lombwela ta ti, ‘Naave pangela oilando itano.’ 20  Umwe vali okwe uya ndele ta ti, ‘Omwene, oshimaliwa shoye osho ngaha, onda kala nde shi tonyena moshilapi nonde shi holeka. 21  Onda li nde ku tila molwaashi ove omukwanyanya; oho kufa oinima opo ino tuvikila noho teya apa ino kuna.’ 22  Okwa tya kuye, ‘Ohandi ku tokola omolweendjovo doye omupiya ove mwii. Mbela ino kala u shi shii kutya ame omukwanyanya, handi kufa oinima opo inandi tuvikila nohandi teya apa inandi kuna? 23  Omolwashike oshimaliwa shange* ino shi yandja kovalandakanifi opo eshi handi aluka ndi hange kwa wedwa oishoshela?’ 24  “Opo nee okwa tya kwaavo va li po, ‘Mu kufeni oshimaliwa shoshisilveri ndele tamu shi yandje kwaao e na oisilveri omulongo.’ 25  Ndele ova tya kuye, ‘Omwene, winya oku na nale oisilveri omulongo.’ 26  Okwa tya kuvo: ‘Ohandi mu lombwele, keshe ou e na, ota pewa shihapu, ndele ou ehe na sha, nokuli naasho e na ote shi kufwa. 27  Eteni nokuli ovatondi vange ovo inava hala ndi ninge ohamba yavo ndele tamu va dipaa moipafi yange.’” 28  Eshi Jesus a mana okupopya eendjovo odo, okwa twikila nolweendo laye a finda kuJerusalem. 29  Ndele eshi a ehena popepi naBetfage naBetania pomhunda hai ifanwa Omhunda yEemono, okwa tuma ovahongwa vaye vavali, 30  ta ti: “Indeni komukunda oo u li komesho yeni. Shimha mwa i mo, otamu ka hanga mo okandongi ka mangwa, oko inaka londwa nande onale komunhu. Ka mangululeni ndele tamu ka eta kwaame. 31  Ndele ngeenge umwe okwe mu pula kutya, ‘Otamu ka mangululile shike?’ tyeni, ‘Omwene okwe ka pumbwa.’” 32  Ovo va tumwa ova ya nove ka hanga ngaashi ashike va lombwelwa. 33  Ndele ofimbo va li tave ka mangulula, oovene vako ova tya kuvo: “Omolwashike tamu mangululile okandongi?” 34  Ova ti: “Omwene okwe ka pumbwa.” 35  Opo nee ove ka twala kuJesus, nova yala ko oikutu yavo yokombada, ndele Jesus ta kala ko omutumba. 36  Eshi Jesus a londa kokandongi, ovanhu ova enda tava yale oikutu yavo yokombada mondjila. 37  Ndele diva eshi va fika popepi nondjila oyo ya enda pedu lOmhunda yEemono, ongudu aishe yovahongwa oya li ya hafa nokutanga Kalunga newi lopombada omolwoikumwifilonga oyo ya mona, 38  tai ti: “Na nangekwe noupuna ou te uya e li Ohamba medina laJehova! Meulu namu kale ombili, nefimano kuKalunga omukombadambada!” 39  Ndele Ovafarisai vamwe va dja mongudu oyo ova tya kuJesus: “Omuhongi, hanyena ovahongwa voye.” 40  Okwe va nyamukula a ti: “Ohandi mu lombwele, ngeenge ova mwena, omamanya otaa ka ingida pombada.” 41  Eshi a ehena popepi naJerusalem, okwe shi tala nokwe shi nyikila oluhodi, 42  ndele ta ti: “Owa li u na okukala wa uda ko nale oinima oyo tai eta ombili, ashike paife owe i holekwa. 43  Osheshi efimbo otali uya eshi ovatondi voye tave ke ku dingilila noiti ya honga notave ke ku fininika okudilila keembinga adishe. 44  Oto ka hanaunwa po pamwe novana voye, nomwoove itamu ka fyaala emanya la londa kulikwao, osheshi Kalunga okwa li e uya oku ku tokola, ndele ino shi didilika.” 45  Opo nee Jesus okwa ya motembeli, ndele ta taataa mo ovo va li tava landifile mo, 46  ta ti: “Opa shangwa, ‘Eumbo lange otali ka ifanwa eumbo lokwiilikanena,’ ndele nye omwe li ninga ekololo lovanyeki.” 47  Ndele Jesus okwa twikila okuhonga efiku nefiku motembeli. Ashike ovapristeri ovakulunhu, ovanongo vomishangwa novawiliki voshiwana ova li tava kongo omhito ve mu dipae; 48  ndele inava dula oku shi ninga molwaashi ovanhu ova kala tave mu shikula efimbo alishe nokupwilikina kuye.

Eshangelo lopedu

Ile “nde va nyokoma mokupopya oipupulu.”
Eln., “eemina. Omina imwe oya li i fike pofuto yeemwedi nhatu.”
Eln., “oisilveri.”
Eln., “oshisilveri shange.”