Embo laLukas 17:1-37

  • Omahongaulo, ediminepo neitavelo (1-6)

  • Ovapiya vongaho (7-10)

  • Ovanashilundu omulongo va velulwa (11-19)

  • Okuuya kwOuhamba waKalunga (20-37)

    • Ouhamba waKalunga “ou li mokati keni” (21)

    • “Dimbulukeni omukulukadi waLot” (32)

17  Jesus okwa tya kovahongwa vaye: “Otapa ka kala alushe omahongaulo,* ndele woo omunhu ou te a etifa!  Oshiwa komunhu a tya ngaho a mangelwe emanya loshini mofingo ndele ta ekelwa mefuta opo aha hongaule nande oumwe womwaavo vanini.  Lipashukileni nye vene. Ngeenge omumwaxo okwa nyono kwoove, mu pukulula, ndele ngeenge okwe livele ombedi, mu dimina po.  Nonande okwa nyono kwoove lwoikando iheyali mefiku, ndele te uya kwoove lwoikando iheyali, ta ti, ‘Dimine nge po,’ mu dimina po.”  Ndele ovayapostoli ova tya kOmwene: “Tu wedela eitavelo.”  Omwene okwa ti: “Ngeno okwa li mu na eitavelo li fike pombuto yoshinapi, ngeno otamu dulu okulombwela omuti* ou, ‘Liduda mo ndele to litwike mefuta!’ Opo nee otau dulika kunye.  “Olyelye womunye e na omupiya ta pulula ile ta lifa ndele eshi e uya meumbo ta ti kuye, ‘Ila oku diva ndele to kala omutumba poshitaafula u lye’?  Ponhele yaasho, ota ka tya kuye, ‘Djala okatetahema nokulongekidila nge oikulya, ndele to yakula nge fiyo nda mana okulya nokunwa, opo nee naave to dulu okulya nokunwa.’  Onghee ita ka pandula omupiya oo, molwaashi okwa wanifa po ashike oilonga yaye. 10  Sha faafana, ngeenge mwa wanifa po ashishe osho mwa lombwelwa, tyeni: ‘Fye ovapiya vongaho. Otwa longa ashike osho twa li tu na okulonga.’” 11  Eshi Jesus a li ta i kuJerusalem, okwa enda peengaba daSamaria naGalilea. 12  Ndele eshi e uya momukunda wonhumba, okwa shakenekwa kovalumenhu omulongo ve na oudu woshilundu, ashike ova li kokule naye. 13  Opo nee ova ingida mokule tava ti: “Jesus, Omuhongi, tu fila onghenda!” 14  Eshi e va mona, okwa tya kuvo: “Indeni mu ke liulike kovapristeri.” Ndele ova veluka fimbo ve li mondjila. 15  Umwe womuvo eshi a mona kutya okwa veluka, okwa aluka ndele ta tange Kalunga newi lopombada. 16  Okwe linyongamena peemhadi daJesus, ndele te mu pandula. Omulumenhu oo okwa li Omusamaria. 17  Jesus okwa ti: “Ovo va velulwa kave li omulongo hano? Vakwao omuwoi ove li peni? 18  Kape na vali oo a aluka a tange Kalunga kakele komulumenhu ou womoiwana imwe.” 19  Jesus okwa tya kuye: “Fikama ndele to i; eitavelo loye ole ku velula.” 20  Eshi Ovafarisai ve mu pula kutya Ouhamba waKalunga otau uya naini, okwe va nyamukula a ti: “Itau ka didilikwa mo kwaaveshe eshi tau uya, 21  novanhu itava ka tya, ‘Tala oye ou!’ Ile, ‘Oye winya!’ Osheshi taleni, Ouhamba waKalunga ou li mokati keni.” 22  Ndele Jesus okwa tya kovahongwa: “Efimbo otali ke uya eshi tamu ka kala mwa halelela okumona limwe lomomafiku Omona womunhu, ashike itamu ke li mona. 23  Opo nee ovanhu otava ka tya kunye, ‘Tala kwinya!’ Ile, ‘Tala oku!’ Inamu va itavela ile mu va shikule. 24  Ngaashi oluvadi hali shela okudja kombinga imwe yeulu fiyo okuikwao, osho tashi ka kala yo mefiku lOmona womunhu. 25  Ndele tete ota ka pita momahepeko mahapu noita ka tambulwa ko kepupi eli. 26  Ngaashi ashike sha li pefimbo laNoa, osho tashi ka kala yo pomafiku Omona womunhu. 27  Osheshi pefimbo olo, ovanhu ova li hava li nokunwa, ovalumenhu tava hombola, novakainhu tava hombolwa, fiyo efiku olo Noa a ya monguluwato, ndele Eyelu ole uya nole va hanauna po aveshe. 28  Sha faafana, ngaashi ashike sha li pefimbo laLot: ovanhu ova li hava li, hava nu, hava lande nokulandifa, hava twike oimeno nohava tungu. 29  Ndele eshi Lot a dja muSodom, omundilo nosulfuri oya loka ya dja meulu ndele tai va hanauna po aveshe. 30  Osho tashi ka kala ngaho mefiku olo Omona womunhu te ke liholola. 31  “Mefiku olo, ou ta hangika kombada yeumbo ndele oinima yaye oi li meumbo ina londoloka ko e ke i pitule mo, naau ta hangika mepya ina shuna meumbo a ka pitule mo oinima yaye. 32  Dimbulukeni omukulukadi waLot. 33  Keshe ou a hala okuxupifa omwenyo waye ote u kanifa, nakeshe ou ta kanifa omwenyo waye ote u xupifa. 34  Ndele ohandi mu lombwele, moufiku oo ovanhu vavali va nangala pombete imwe; umwe ota kufwa po, namukwao ota fiwa po. 35  Otapa ka kala ovakainhu vavali tava tu poshini; umwe ota kufwa po, ndele umwe ota fiwa po.” 36 ⁠ —— 37  Opo nee ovahongwa ova tya kuye: “Omwene, osho otashi ka ningilwa peni?” Okwa tya kuvo: “Oko ku na oshimhu, oko yo taku ka ongala eenhwa.”

Eshangelo lopedu

Eln., “oinima oyo tai pundukifa.”
Omuti oo ohau ifanwa mOshiingilisha mulberry.