Embo laJohannes 6:1-71

  • Jesus ta palula ovalumenhu 5 000 (1-15)

  • Jesus ta ende kombada yomeva (16-21)

  • Jesus “omungome womwenyo” (22-59)

  • Eendjovo daJesus da udifa nai vahapu (60-71)

6  Ndele Jesus okwa taulula efuta laGalilea olo hali ifanwa yo Tiberias.  Opo nee ongudu inene yovanhu oya li ye mu shikula molwaashi oya mona oikumwifilonga oyo a li a longa eshi a velula ovanaudu.  Jesus okwa ya komhunda ndele ta kala omutumba novahongwa vaye.  Oshivilo shOvajuda osho hashi ifanwa Opaasa osha li popepi.  Eshi Jesus a yelula omesho, okwa mona ongudu inene yovanhu tai uya kuye, ndele ta ti kuFilippus: “Openi hatu ka landa omingome tu pe ovanhu ava va lye?”  Molwaashi Jesus okwa li e shii osho a li ta ka ninga po, okwa li ashike e mu pula nelalakano e mu tale po.  Filippus okwa ti: “Nonande otu lande omingome deedenari 200 itadi wana okukutifa ovanhu ava nandenande.”  Opo nee umwe womovahongwa vaye Andreas, omumwaina waSimon Petrus, okwa tya kuye:  “Apa ope na okamati ke na omingome nhano noushi vavali. Ndele mbela otai wana ngoo ovanhu vahapu ve fike opo?” 10  Jesus okwa ti: “Lombweleni ovanhu va kale omutumba.” Ponhele oyo opa li omwiidi muhapu. Onghee ova kala omutumba, nomongudu yovanhu ovo omwa li ovalumenhu 5 000 lwaapo. 11  Konima eshi Jesus a ilikana, okwa kufa omungome ndele te u tukulile ovanhu ovo va li omutumba, nokwa ninga yo sha faafana shi na sha noushi, novanhu ova li va kuta. 12  Ndele eshi ovanhu va lya va kuta, okwa tya kovahongwa vaye: “Toolei po oundjaumukile ovo va xupa po, opo paha hepe sha.” 13  Onghee ova ongela oundjaumukile va yada oimbale 12 ovo va xupifwa po kovanhu ovo va lya omingome nhano. 14  Eshi ovanhu va mona oshikumwifilonga osho a longa, ova ti: “Oshili, ou oye Omuprofeti ou a li e na okuuya mounyuni.” 15  Ndele eshi Jesus a didilika kutya ovanhu ova li va hala oku mu fininika a ninge ohamba, okwa shuna komhunda oye aeke. 16  Eshi kwa toka, ovahongwa vaye ova ya kefuta, 17  nova londa mowato ndele tava i va finda kuKapernaum. Ndele okwa li kwa laula, ashike Jesus ka li e uya kuvo natango. 18  Kakele kaasho, efuta ola li la pindjala neenghono molwaashi okwa li ku na omhepo inene. 19  Ndele eshi va ya oshinano sheekilometa nhano ile hamano lwaapo,* ova mona Jesus ta ende kombada yomeva ta ehene popepi nowato, nova li va kwatwa koumbada. 20  Opo nee okwa tya kuvo: “Aame; inamu tila!” 21  Ndele ova li va halelela a londe mowato; nokonima yefimbo lixupi ova ka fika oko va li va finda. 22  Efiku la shikula ko, ongudu yovanhu oyo ya li kombinga ikwao yefuta oya li ya didilika kutya eewato dimwe kadi po ndele opa li ashike okawato kamwe, nonokutya Jesus ina londa mowato pamwe novahongwa vaye, ndele ovahongwa ova ya ovo aveke. 23  Ndele popepi nonhele opo va lila omingome konima eshi Omwene a ilikana ope uya eewato da dja kuTiberias. 24  Eshi ongudu yovanhu ya mona kutya Jesus nosho yo ovahongwa vaye kave po, ova londa meewato ndele tava i kuKapernaum va ka konge Jesus. 25  Eshi ovanhu ve mu hanga kombinga ikwao yefuta, ove mu pula tava ti: “Muhongi,* owe uya ko naini oku?” 26  Jesus okwe va nyamukula ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, otamu kongo nge ashike omolwomingome odo mwa lile ndele tamu kuta, ashike hamolwaashi mwa mona oikumwifilonga. 27  Inamu longela oikulya oyo tai xulu po, ndele longeleni oyo tai mu pefa omwenyo waalushe, oyo tamu pewa kOmona womunhu; osheshi Kalunga okwa tula Omona edidiliko olo tali ulike kutya okwe mu hokwa.” 28  Opo nee ove mu pula tava ti: “Otu na okuninga shike opo tu kale twa hokiwa kuKalunga?” 29  Jesus okwe va nyamukula ta ti: “Kalunga ote mu hokwa ngeenge omwa kala mu na eitavelo* mwaau a tuma.” 30  Ova tya kuye: “Oto tu longele po oshikumwifilonga shilipi opo tu shi mone fye tu dule oku ku itavela? Owa hala oku tu longela po oshikumwifilonga shilipi? 31  Ootatekulululwa ova lile omana mombuwa, ngaashi ashike pa shangwa: ‘Ye okwe va pa omungome wa dja meulu va lye.’” 32  Jesus okwa tya kuvo: “Oshili ohandi mu lombwele, Moses ine mu pa omungome wa dja meulu, ndele Tate okwe mu pa omungome washili wa dja meulu. 33  Osheshi omungome waKalunga oye ou a dja meulu opo a yandje omwenyo kovanhu.” 34  Opo nee ova tya kuye: “Omwene, tu pa alushe omungome oo.” 35  Ndele Jesus okwa tya kuvo: “Aame omungome womwenyo. Keshe ou te uya kwaame ita fi vali ondjala nandenande, naau e na eitavelo* mwaame ita fi vali enota nandenande. 36  Ngaashi nde mu lombwela, omwa mona nge, ashike inamu itavela natango. 37  Aveshe ovo Tate ta pe nge otave uya kwaame, naavo tave uya kwaame itandi va taataa; 38  osheshi onda dja meulu ndi uye okulonga ehalo laau a tuma nge, ndele hahalo lange. 39  Ou a tuma nge ina hala ndi kanife nande oumwe womwaava a pa nge, ndele okwa hala ndi va nyumune mefiku laxuuninwa. 40  Tate okwa hala keshe ou ta tambula Omona noku na eitavelo* muye a mone omwenyo waalushe, nohandi ke mu nyumuna mefiku laxuuninwa.” 41  Opo nee Ovajuda ova hovela okungongota kombinga yaashi Jesus a ti: “Aame omungome wa dja meulu.” 42  Ova ti: “Ou ke fi hano Jesus omona waJosef, ou xe naina tu shii? Omolwashike ta ti, ‘Onda dja meulu’?” 43  Jesus okwa tya kuvo: “Inamu ngongota vali. 44  Kape na ou te uya kwaame okuninga Tate ou a tuma nge te mu nane, nohandi ke mu nyumuna mefiku laxuuninwa. 45  Ovaprofeti ova tile: ‘Aveshe otava ka hongwa kuJehova.’ Ndele keshe ou ta pwilikine nokutambula ko eendjovo daTate ote uya kwaame. 46  Kape na nande omunhu a mona Tate, kakele kaau a dja kuKalunga; ou oye a mona Tate. 47  Oshili ohandi mu lombwele, keshe ou ta itavele oku na omwenyo waalushe. 48  “Aame omungome womwenyo. 49  Ooxokulululwa ova lile omana mombuwa ndele nande ongaho ova fya. 50  Ou omungome wa dja meulu, nakeshe ou te u li ita fi. 51  Aame omungome u na omwenyo oo wa dja meulu. Keshe ou ta li omungome ou ota kala fiyo alushe, osheshi omungome ou handi yandje oo olutu lange omolweemwenyo dovanhu.”* 52  Opo nee Ovajuda ova hovela okungongota tava ti: “Omulumenhu ou ota dulu ngahelipi oku tu pa olutu laye tu li lye?” 53  Ndele Jesus okwa tya kuvo: “Oshili ohandi mu lombwele, ngeenge itamu li olutu lOmona womunhu nokunwa ohonde yaye, itamu kala nomwenyo. 54  Keshe ou ta li olutu lange nokunwa ohonde yange oku na omwenyo waalushe, nohandi ke mu nyumuna mefiku laxuuninwa; 55  osheshi olutu lange olo oikulya yashili, nohonde yange oyo oshikunwa shashili. 56  Keshe ou ta li olutu lange nota nu ohonde yange ohandi ka kala ndi na ekwatafano la kola naye. 57  Ngaashi ashike Tate omunamwenyo a tuma nge nondi li po omolwaye, keshe ou ta li olutu lange ota kala yo nomwenyo omolwange. 58  Ou omungome wa dja meulu. Inau fa oo ooxokulululwa va lile ashike ova ka fya. Keshe ou ta li omungome ou ota ka kala nomwenyo fiyo alushe.” 59  Oinima oyo okwe i popya eshi a li ta hongo moshinagoga* muKapernaum. 60  Ovahongwa vaye eshi ve shi uda, vahapu vomuvo ova ti: “Eendjovo odo inadi wapala, inatu hala oku di pwilikina.” 61  Ndele eshi Jesus a didilika kutya ovahongwa vaye ova li tava ngongota kombinga yasho, okwa tya kuvo: “Hano eendjovo odo ode mu udifa nai? 62  Ongahelipi ngeenge omwa mono Omona womunhu ta shuna oku a dile? 63  Omhepo oyo hai yandje omwenyo; olutu kali na ekwafo lasha. Eendjovo odo nde mu lombwela oda dja momhepo iyapuki notadi yandje omwenyo. 64  Ndele ope na vamwe vomunye ovo inava itavela.” Jesus okwa kala nale e shi shii kutya oolyelye inava itavela nonokutya olyelye te ke mu kengelela. 65  Opo nee okwa ti: “Nomolwaasho nde mu lombwela kutya kape na ou ta dulu okuuya kwaame okuninga Tate oye a hala oku mu eta kwaame.” 66  Omolwoshinima osho, vahapu vomovahongwa vaye ova efa po oku mu shikula ndele tava shuna koinima oyo va li va fiya po. 67  Ndele Jesus okwa tya kovayapostoli vaye 12: “Nye inamu hala okuya?” 68  Opo nee Simon Petrus okwa tya kuye: “Omwene, otu ye vali kulyelye? Oove u na eendjovo domwenyo waalushe. 69  Otwa itavela notu shi shii kutya oove Omuyapuki waKalunga.” 70  Jesus okwa tya kuvo: “Hano haame nde mu hoolola nye omulongo navavali? Ndele umwe womunye omunaipupulu.”* 71  Jesus okwa li ta popi kombinga yaJudas omona waSimon Iskariot, molwaashi oye a li te ke mu kengelela nonande okwa li umwe womovayapostoli 12.

Eshangelo lopedu

Eln., “sheestadia 25 ile 30 lwaapo.”
Ile “Rabbi.”
Ile “eitavelo li na oilonga.”
Ile “eitavelo li na oilonga.”
Ile “eitavelo li na oilonga.”
Eln., “dounyuni.”
Ile “monhele yokwoongalela yaaveshe.”
Ile “ondiaboli.”