Embo laJohannes 20:1-31

  • Ombila ihe na sha (1-10)

  • Jesus te lihololele Maria Magdalena (11-18)

  • Jesus te lihololele ovahongwa vaye (19-23)

  • Tomas a limbililwa, ndele lwanima okwa ka tomhwa (24-29)

  • Elalakano lomushangwatonywa ou (30, 31)

20  Ndele mefiku lotete koshivike, Maria Magdalena okwa ya kombila* ongula inene fimbo inaku sha, nokwa hanga nale emanya la kufwa ko.  Onghee okwa tondoka ndele ta i kuSimon Petrus nokomuhongwa oo a li e holike unene kuJesus, ndele ta ti kuvo: “Omwene ove mu kufa mo mombila, ashike katu shi shii kutya ove mu paka peni.”  Ndele Petrus nomuhongwa mukwao ova li va tokola okuya kombila.  Opo nee aveshe ova hovela okutondoka, nomuhongwa mukwao okwa pitilila Petrus nokwa fika tete kombila.  Eshi a vandamena mo, okwa mona mo omalapi oliina, ashike ina ya mo.  Simon Petrus naye okwa fika, nokwa ya mo mombila. Ndele okwa mona mo omalapi oliina.  Elapi olo la li komutwe waJesus kala li pamwe namakwao, ndele ola li le litulilwa la tonywa.  Omuhongwa oo a fika tete kombila naye okwa ya mo ndele ta mono osho va lombwelwa noku shi itavela.  Ashike kava li ve udite ko natango omushangwa ou tau ti kutya ota ka nyumuka koufi. 10  Onghee ovahongwa ovo ova shuna komaumbo avo. 11  Ndele Maria okwa kala e li ofika popepi nombila ta lili. Fimbo a li ta lili, okwa vandamena mombila, 12  nokwa mona mo ovaengeli vavali va djala oikutu itoka ve li omutumba apa pa li oshimhu shaJesus, umwe okwa ama apa pa li omutwe naumwe okeemhadi. 13  Opo nee ovaengeli ovo ova tya kuye: “Oto lili shike?” Okwa tya kuvo: “Ova kufa mo Omwene wange, ndele kandi shi shii kutya ove mu paka peni.” 14  Eshi a popya ngaho, okwa punguluka nokwa mona omunhu e li ofika, ashike ka li a didilika kutya oJesus. 15  Jesus okwa tya kuye: “Oto lili shike? Olyelye to kongo?” Molwaashi Maria okwa li ta diladila kutya omulongi womoshikunino, okwa tya kuye: “Omufimanekwa, ngeenge oove we mu kufa mo, lombwele nge kutya owe mu paka peni opo ndi ke mu kufe po.” 16  Jesus okwe mu ifana ta ti: “Maria!” Opo nee Maria okwa punguluka ndele ta ti kuye mOshiheberi: “Rabboni!” (tashi ti “Omuhongi!”) 17  Jesus okwa tya kuye: “Efe nge, osheshi inandi ya natango kuTate. Ndele inda kovamwatate u ke va lombwele kutya, ‘Ohandi i kuTate, oo e li Xo yeni nokuKalunga kange, oo e li yo Kalunga keni.’” 18  Maria Magdalena okwa ya ndele ta lombwele ovahongwa ta ti: “Onda mona Omwene!” Opo nee okwe va lombwela osho Jesus e mu lombwela. 19  Ndele mefiku lotete koshivike eshi kwa toka, ovahongwa ova li va ongala meumbo limwe nova li ve lipatela mo molwaashi ova li va tila Ovajuda. Opo nee Jesus okwe va holokela nokwa kala ofika mokati kavo ndele ta ti kuvo: “Ombili nai kale nanye.” 20  Eshi a popya ngaho, okwe va ulikila omake aye nolupati laye. Ndele ovahongwa ova li va hafa unene eshi va mona Omwene. 21  Jesus okwa tya vali kuvo: “Ombili nai kale nanye. Naame ohandi mu tumu mounyuni ngaashi ashike Tate a tuma nge.” 22  Konima eshi a popya ngaho, okwe va fudila ndele ta ti kuvo: “Tambuleni omhepo iyapuki. 23  Ngeenge omwa dimine po umwe omanyono aye, Kalunga naye okwe mu dimina po, ndele ngeenge inamu mu dimina po, Kalunga naye ine mu dimina po.” 24  Ndele Tomas, umwe womovayapostoli 12, oo a li ha ifanwa Omukwanambwiyu, ka li po eshi Jesus a li e va holokela. 25  Onghee ovahongwa vakwao ove mu lombwela tava ti: “Otwa mona Omwene!” Tomas okwa tya kuvo: “Itandi shi itavele nandenande fimbo inandi mona oivadi yeembosha oyo i li momake aye nofimbo inandi kwata oshivadi osho shi li molupati laye.” 26  Ndele konima yomafiku ahetatu, ovahongwa vaye ova li va ongala natango meumbo, na Tomas okwa li pamwe navo. Nonande omivelo oda li da pata, Jesus okwe va holokela nokwa kala ofika mokati kavo ndele ta ti: “Ombili nai kale nanye.” 27  Opo nee okwa tya kuTomas: “Omake ange oyaa, kuma oivadi ei i li po, kwata yo oshivadi osho shi li molupati lange; ino kala vali wa limbililwa,* ndele itavela.” 28  Tomas okwa tya kuye: “Omwene wange naKalunga kange!” 29  Jesus okwa tya kuye: “Paife owa itavela nee eshi wa mona nge? Ava tava itavele nande inava mona otava kala va hafa.” 30  Jesus okwa longa yo oikumwifilonga ikwao ihapu moipafi yovahongwa vaye, oyo inai shangwa mo momushangwatonywa ou. 31  Ndele oinima oyo oya shangwa opo mu itavele kutya Jesus oye Kristus, Omona waKalunga, nongeenge omwa itavele, otamu kala nomwenyo omolwedina laye.

Eshangelo lopedu

Ile “kombiladimbuluko.”
Eln., “ino kala vali nakuhaitavela.”