Embo laJohannes 2:1-25

  • Oshivilohombolo muKana; omeva a shitukifwa omaviinyu (1-12)

  • Jesus ta koshola otembeli (13-22)

  • Jesus oku shii osho shi li momitima dovanhu (23-25)

2  Ndele mefiku etitatu muKana shaGalilea omwa li oshivilohombolo, naina yaJesus oko a li.  Jesus novahongwa vaye navo ova li va shivwa koshivilohombolo osho.  Ndele eshi omaviinyu a li pokupwa po, ina yaJesus okwa tya kuye: “Omaviinyu avo okwa pwa po.”  Opo nee Jesus okwa tya kuye: “Osho kashi fi oshinakuwanifwa shetu naave.* Efimbo lange inali fika natango.”  Ina okwa lombwela ovayakuli ta ti: “Ningeni keshe osho te mu lombwele.”  Ndele opa li oitoo ihamano yomamanya yokukwatela omeva oyo ya li ya pumbiwa omolweenghulunghedi dOshijuda dokulikosha, oshitoo keshe osha li hashi wana omeva eelitela 44 fiyo 66 lwaapo.  Jesus okwa tya kuvo: “Yadekeni oitoo omeva.” Opo nee ove i yadeka.  Okwa tya vali kuvo: “Kufei mo amwe ndele tamu a twala komuwiliki woshivilo.” Ndele osho va ninga.  Eshi omuwiliki woshivilo a makela omeva oo a li a shitukifwa omaviinyu, nonande ka li e shii kutya okwa dja peni (ashike ovayakuli ovo ve a eta ove shi shii), okwa ifana omuhomboli, 10  ndele ta ti kuye: “Ovanhu ohava yandje tete omaviinyu aa mawa, opo nee ngeenge ovanhu va kolwa, ohave va pe aa mai. Ashike ove owa tuvikila omaviinyu aa mawa fiyo opaife.” 11  Jesus okwa longa oshikumwifilonga shaye shotete muKana shaGalilea, naasho osha holola oshinge shaye, opo nee ovahongwa vaye ove mu itavela. 12  Konima yaasho, Jesus, ina, ovamwainamati nosho yo ovahongwa vaye ova ya kuKapernaum, ashike inava kala ko omafiku mahapu. 13  Ndele eshi Opaasa yOvajuda ya li popepi, Jesus okwa ya kuJerusalem. 14  Eshi a ya motembeli, okwa hanga ovanhu tava landifa eengobe, eedi neenghuti. Okwa hanga mo yo ovakumaani voimaliwa ve li omutumba. 15  Konima eshi a ninga ongola yeengodi, okwa ta mo eedi neengobe motembeli naavo va li tave di landifa, ndele ta undulile pedu oitaafula yovakumaani nokutilashi oimaliwa yavo. 16  Opo nee okwa tya kwaavo va li tava landifa eenghuti: “Kufei mo oinima ei omu! Inamu ninga eumbo laTate onhele yomalandifilo!” 17  Ovahongwa vaye ova dimbuluka kutya opa shangwa: “Ouladi omolweumbo loye otau twaalele nge.” 18  Opo nee Ovajuda ova tya kuye: “Tu ulikila edidiliko olo tali ulike kutya ou na oufemba wokuninga oinima oyo.” 19  Jesus okwa tya kuvo: “Ngumaunei po otembeli ei, nohandi ke i tungulula moule womafiku atatu.” 20  Opo nee Ovajuda ova ti: “Otembeli ei oya tungwa oule womido 46, ongahelipi to ke i tungulula moule womafiku atatu?” 21  Ashike Jesus eshi a popya otembeli okwa li ta popi kombinga yolutu laye. 22  Ndele eshi Jesus a nyumunwa koufi, ovahongwa vaye ova li va dimbuluka kutya okwa li ha popi ngaho, nova li va itavela omishangwa naasho a li ha popi. 23  Eshi a li muJerusalem koshivilo shOpaasa, ovanhu vahapu ova li ve mu itavela eshi va mona oikumwifilonga oyo a li a longa. 24  Ndele Jesus ka li e ve lineekela filufilu molwaashi okwa li e shii osho shi li momitima dovanhu, 25  noka li a pumbwa umwe e mu lombwele kombinga yovanhu shaashi oku va shii nawa.

Eshangelo lopedu

Eln., “osho otashi ti shike kwaame nokwoove?” Omupopyofano ou otau ulike okwaanya.