Embo laJohannes 17:1-26

  • Eilikano laJesus laxuuninwa pamwe novayapostoli vaye (1-26)

    • Okushiiva Kalunga otashi ti omwenyo waalushe (3)

    • Ovakriste kave fi oshitukulwa shounyuni (14-16)

    • “Eendjovo doye odo oshili” (17)

    • “Onde va shiivifila edina loye” (26)

17  Eshi Jesus a popya oinima oyo, okwa tala keulu ndele ta ti: “Tate, efimbo ola fika. Fimanekifa omona woye opo naye e ku fimanekife,  ngaashi ashike we mu pa eenghonopangelo dokupangela ovanhu aveshe. Ndele aveshe ovo we mu pa ote ke va pa omwenyo waalushe.  Opo ovanhu va ka mone omwenyo waalushe, ove na okushiiva kutya oove auke Kalunga kashili naau wa tuma, Jesus Kristus.  Onde ku fimanekifa kombada yedu, nonda mana oilonga oyo wa li wa pa nge.  Ndele paife Tate fimanekife nge yo nefimano olo nda li ndi na eshi nda li pwoove fimbo ounyuni inau shitwa.  “Ovanhu ava wa pa nge mounyuni onde va hololela* edina loye. Ova li voye, ndele owe va pa nge nova diinina* eendjovo doye.  Ndele paife ove shi shii kutya oinima aishe oyo ndi na oya dja kwoove  molwaashi onde va lombwela oinima oyo wa lombwela nge nove i tambula ko. Ova shiiva kutya ondi li omukalelipo woye nova itavela kutya oove wa tuma nge.  Onda ilikanena ava wa pa nge molwaashi ovoye, ndele inandi ilikanena ounyuni; 10  oinima aishe oyo ndi na oyoye naai yoye oyange, nonde ku fimanekifa mokati kavo. 11  “Ame kandi li vali mounyuni shaashi ohandi uya kwoove, ndele vo ove li mounyuni. Tate Omuyapuki, va amena omolwedina loye olo wa pa nge opo va kale va hangana ngaashi fye naave twa hangana. 12  Eshi nda li navo onda kala handi va amene omolwedina loye olo wa pa nge; onde va amena nokape na nande oumwe womuvo a hanaunwa po kakele komona wehanauno opo omushangwa u wanifwe. 13  Ndele ohandi uya kwoove, noinima ei ohandi i popi mounyuni opo va kale ve na ehafo olo ndi na. 14  Onde va lombwela eendjovo doye, ndele ounyuni ou va tonde molwaashi kave fi oshitukulwa shounyuni, ngaashi ashike ame ndihe fi oshitukulwa shao. 15  “Itandi indile u va kufe mo mounyuni, ndele ou va amene komunawii. 16  Kave fi oshitukulwa shounyuni, ngaashi ashike ame ndihe fi oshitukulwa shao. 17  Va yapula noshili yoye; eendjovo doye odo oshili. 18  Ngaashi ashike wa tuma nge mounyuni, naame onde va tuma yo mounyuni. 19  Ohandi liyapula molwavo opo navo va yapulwe noshili yoye. 20  “Itandi ilikanene ashike ava, ndele naaveshe yo ovo tava ka itavela nge omolweendjovo davo, 21  opo aveshe va kale va hangana, ngaashi fye naave Tate tu na ekwatafano. Navo nava kale yo ve na ekwatafano nafye opo ounyuni u itavele kutya oove wa tuma nge. 22  Onde va pa efimano olo wa pa nge opo va kale va hangana ngaashi fye naave twa hangana. 23  Ngaashi u na ekwatafano naame, naame ondi na ekwatafano navo opo va kale va hangana filufilu, nounyuni u shiive kutya oove wa tuma nge nonokutya ou va hole ngaashi u hole nge. 24  Tate, onda hala ava wa pa nge va ka kale apa handi ka kala opo va ka mone efimano olo wa pa nge molwaashi owa kala u hole nge fimbo ounyuni inau shitwa. 25  Tate Omuyuki, ounyuni kau ku shii, ndele ame ondi ku shii, naava ova shiiva kutya oove wa tuma nge. 26  Onde va shiivifila edina loye nohandi ke li shiivifa natango opo u kale u va hole ngaashi u hole nge, nondi kale nekwatafano navo.”

Eshangelo lopedu

Ile “shiivifila.”
Ile “dulika.”