Embo laJohannes 15:1-27

  • Efaneko li na sha nomundjebele washili (1-10)

  • Oshipango shokuulika ohole ya fa yaKristus (11-17)

    • ‘Kape na ohole i dule ei’ (13)

  • Ounyuni ou tonde ovahongwa vaJesus (18-27)

15  “Ame omundjebele washili, na Tate omulongi womoshikunino.  Oitai aishe oyo ihai ima ote i tete ko kwaame, ndele oyo hai ima ote i totola opo i ime oiimati ihapu.  Nye omwa yela nale omolweendjovo odo nde mu lombwela.  Kaleni mu na ekwatafano naame opo nee naame ohandi kala ndi na ekwatafano nanye. Ngaashi ashike oshitai ihashi dulu okwiima oiimati shihe li komuti, nanye itamu dulu okwiimika oiimati* okuninga mu na ekwatafano naame.  Ame omundjebele, ofimbo nye oitai yao. Keshe ou ta kala e na ekwatafano naame nondi nekwatafano naye, ota imike oiimati ihapu, ndele ngeenge kamu na ekwatafano naame itamu dulu okuninga sha nandenande.  Keshe ou ehe na ekwatafano naame ota kala ngaashi oshitai sha ekelwashi ndele tashi kukuta. Ovanhu ohava ongele oitai oyo mediko, ndele tave i xwike po.  Ngeenge omu na ekwatafano naame nohamu tuvikile eendjovo dange momitima deni, puleni keshe eshi mwa hala opo nee otamu ke shi pewa.  Tate ota ka fimanekwa ngeenge omwa kala hamu imike oiimati ihapu nokuulika kutya nye ovahongwa vange.  Ngaashi Tate a kala e hole nge, naame osho nda kala ndi mu hole; onghee kaleni mohole yange. 10  Ngeenge omwa kala hamu diinine oipango yange, ohandi kala ndi mu hole, ngaashi ashike naame handi diinine oipango yaTate noku hole nge. 11  “Oinima oyo onde i mu lombwela opo mu kale mu na ehafo ngaashi ame ndi li na. 12  Oshipango shange osho eshi, kaleni mu holafane ngaashi ame nda kala ndi mu hole. 13  Kape na ou e na ohole i dule yaau ta yandjele ookaume kaye omwenyo waye. 14  Ngeenge omwa ningi osho handi mu lombwele, onye ookaume kange. 15  Itandi mu ifana vali ovapiya molwaashi omupiya iha kala e shii osho omwene waye ta ningi. Ndele ohandi mu ifana ookaume molwaashi onde mu shiivifila oinima aishe oyo nda uda kuTate. 16  Hanye mwa hoolola nge, ndele aame nde mu hoolola opo mu twikile okwiimika oiimati oyo tai kalelele. Ndele keshe eshi tamu indile kuTate medina lange, ote shi mu pe. 17  “Onde mu lombwela oinima oyo opo mu kale mu holafane. 18  Ngeenge ounyuni ou mu tonde, kaleni mu shii kutya aame wa tonda tete. 19  Ngeno omwa li oshitukulwa shounyuni, ngeno ounyuni ou mu hole. Ndele molwaashi onde mu hoolola mo mounyuni muha kale oshitukulwa shao, ounyuni ou mu tonde. 20  Dimbulukeni eendjovo odo nde mu lombwela, nda ti: Omupiya ke dule omwene waye. Ngaashi va hepeka nge, nanye otave ke mu hepeka yo; ngeno ova li va diinina eendjovo dange, ngeno otava diinine yo eendjovo deni. 21  Ndele oinima aishe oyo otave i mu ningile omolwedina lange, molwaashi kave shii ou a tuma nge. 22  Ngeno kandi uyile ndele handi popi navo, ngeno kave na etimba. Ndele paife kave na elipopilo lasha. 23  Keshe oo e tonde nge oku tonde yo Tate. 24  Ngeno nghi longele oilonga oyo inai longwa nande okuumwe mokati kavo, ngeno kave na etimba; ashike paife ova mona nge ndele ove tonde nge nove tonde yo Tate. 25  Eshi osha ningwa opo ku wanifwe osho sha shangwa mOmhango yavo, kwa ti: ‘Ove tonde nge ongaho.’ 26  Ngeenge omukwafeli oo handi tumu okudja kuTate okwe uya, omhepo iyapuki yaTate oyo tai holola oshili, ota ka hepaulula kombinga yange. 27  Nanye otamu ka hepaulula yo kombinga yange molwaashi onda kala pamwe nanye okudja pehovelo.

Eshangelo lopedu

Oiimati otashi dulika tai ulike koilonga iwa.