Embo laJohannes 13:1-38

  • Jesus ta kosho eemhadi dovahongwa vaye (1-20)

  • Jesus ta holola kutya Judas omukengeleledi (21-30)

  • Oshipango shipe (31-35)

    • “Ngeenge omu holafane” (35)

  • Okulidimbika kwaPetrus taku xunganekwa (36-38)

13  Ndele fimbo oshivilo shOpaasa inashi fika, Jesus okwa li e shi shii kutya efimbo laye lokudja mo mounyuni ou a shune kuXe ola fika. Okwa li e hole ovashikuli vaye ovo a li pamwe navo, nokwa kala e va hole fiyo exulilo longhalamwenyo yaye.  Fimbo va li tava li ouvalelo, Ondiaboli oya li ya nwefa mo* Judas Iskariot, omona waSimon a kengelele Jesus.  Molwaashi Jesus okwa li e shi shii kutya okwa pewa oinima aishe kuXe nonokutya okwa dja kuye nota shuna kuye,  okwa fikama po pouvalelo, ndele ta dula mo oshikutu shaye shokombada. Opo nee okwa kufa oshihaduku, ndele te shi likambeke moshiya.  Konima yaasho, okwa tula omeva moshiyaxa, ndele ta hovele okukosha eemhadi dovahongwa vaye nokwe di pushula noshihaduku osho a li e likambeka.  Opo nee okwe uya kuSimon Petrus, ndele Simon Petrus ta ti kuye: “Omwene, oto kosho eemhadi dange?”  Jesus okwe mu nyamukula ta ti: “Eshi handi ningi ito shi udu ko paife, ashike oto ke shi uda ko nale.”  Petrus okwa tya kuye: “Ku na okukosha eemhadi dange nandenande.” Jesus okwa ti: “Ngeenge itandi kosho eemhadi doye, ito kala vali naame.”  Simon Petrus okwa tya kuye: “Omwene, ino kosha ashike eemhadi dange, ndele koshe nge yo keenyala nomomutwe.” 10  Jesus okwa tya kuye: “Keshe ou a koshwa olutu alishe okwa pumbwa ashike okukoshwa keemhadi opo a kale a yela filufilu. Ndele nye omwa yela, ashike haamushe.” 11  Jesus okwa li e shii oo a li te ke mu kengelela, nomolwaasho a ti: “Haamushe mwa yela.” 12  Konima eshi a kosha eemhadi davo, okwa djala oshikutu shaye shokombada ndele ta kala vali omutumba poshitaafula nokwe va pula ta ti: “Mbela omu shi shii kutya omolwashike nda kosha eemhadi deni? 13  Omu li mondjila eshi hamu ifana nge ‘Omuhongi’ nosho yo ‘Omwene,’ osheshi ame Omuhongi nOmwene. 14  Onghee hano, ngeenge ame, Omwene nOmuhongi onda kosha eemhadi deni, nanye kaleni yo* hamu koshafana keemhadi. 15  Osheshi onde mu tulila po oshihopaenenwa mu ninge ngaashi naanaa nde mu ningila. 16  Oshili ohandi mu lombwele, omupiya ke dule omwene waye, nomutumwa ke dule oo e mu tuma. 17  Ngeenge omu shii oinima oyo notamu i tula moilonga, otamu kala mwa hafa. 18  Ame itandi popi kombinga yeni amushe; ovo nda hoolola ondi va shii. Osho osha ningwa opo omushangwa u wanifwe, ou tau ti: ‘Ou a lya omungome wange okwa ninga omutondi wange.’* 19  Ohandi mu lombwele paife fimbo inashi ningwa, opo ngeenge sha ningwa, mu itavele kutya omushangwa oo aame tau popi. 20  Oshili ohandi mu lombwele, keshe ou ta tambula ou nda tuma, aame yo a tambula, nakeshe ou a tambula nge, okwa tambula yo Ou a tuma nge.” 21  Konima eshi Jesus a popya oinima oyo, okwa nyika oluhodi, ndele ta popi ta ti: “Oshili ohandi mu lombwele, umwe womunye ota ka kengelela nge.” 22  Opo nee ovahongwa ova talafana va limbililwa tave lipula kutya ota popi kombinga yalyelye. 23  Ndele omuhongwa umwe oo a li e holike kuJesus okwa li omutumba popepi naye.* 24  Opo nee Simon Petrus okwa komonena komutwe omuhongwa oo ndele te mu pula ta ti: “Ota popi kombinga yalyelye?” 25  Omuhongwa oo okwa yaamena ponhulo yaJesus ndele te mu pula ta ti: “Omwene, olyelye hano?” 26  Jesus okwa nyamukula ta ti: “Oye ou handi ka pa omungome nde u velela.” Konima eshi a velela omungome okwe u pa Judas, omona waSimon Iskariot. 27  Eshi Judas a tambula omungome oo, Satana okwa nwefa mo omutima waye. Opo nee Jesus okwa tya kuJudas: “Osho wa hala okuninga, shi ninga diva.” 28  Ndele aveshe ovo va li omutumba poshitaafula kava li ve shii kutya omolwashike Jesus a lombwelela Judas eendjovo odo. 29  Molwaashi Judas oye a li ha kala nokakutu koimaliwa, vamwe ova li tava diladila kutya Jesus okwa li te mu lombwele kutya, “Ka lande osho twa pumbwa poshivilo,” ile a yandje sha keehepele. 30  Eshi Judas a tambula omungome oo, okwa ya diva pondje a finda momilaulu. 31  Konima eshi Judas a ya pondje, Jesus okwa ti: “Omona womunhu paife ota fimanekwa, na Kalunga ota fimanekwa okupitila muye. 32  Kalunga mwene ote ke mu fimanekifa, note ke shi ninga diva. 33  Ookaume,* ohandi kala nanye okafimbo kaxupi. Opo nee otamu ka konga nge, ndele ngaashi nda lombwela Ovajuda, nanye ohandi shi mu lombwele yo kutya, ‘Oku handi i itamu dulu okuuya ko.’ 34  Ohandi mu pe oshipango shipe kutya kaleni mu holafane, ndele kaleni mu holafane ngaashi ame nda kala ndi mu hole. 35  Kungaho, ovanhu aveshe otava ka shiiva kutya nye ovahongwa vange ngeenge omu holafane.” 36  Simon Petrus okwa tya kuye: “Omwene, oto i peni?” Jesus okwa ti: “Oku handi i ito dulu okuya ko paife, ndele oto ke uya ko nale.” 37  Opo nee Petrus okwa tya kuye: “Omwene, omolwashike itandi dulu okuya ko paife? Onde lilongekida okufya ponhele yoye.” 38  Jesus okwa ti: “Owe lilongekida ngoo shili okufya ponhele yange? Oshili ohandi ku lombwele, fimbo ekondobolo inali kwena, oto ke lidimbika nge lutatu.”

Eshangelo lopedu

Eln., “ya tula omadiladilo momutima.”
Ile “omu na oshinakuwanifwa shokukala.”
Ile “okwa pilukila nge po.”
Eln., “mekolo laJesus.”
Eln., “Ounona.”