Embo laJohannes 12:1-50

  • Maria ta vaeke eemhadi daJesus omaadi (1-11)

  • Jesus ta i muJerusalem e li omufindani (12-19)

  • Jesus ta xunganeke kombinga yefyo laye (20-37)

  • Exunganeko li na sha nokuheneitavelo kwOvajuda tali wanifwa (38-43)

  • Jesus okwe uya okuxupifa ounyuni (44-50)

12  Ofimbo ku na omafiku ahamano opo Opaasa i fike, Jesus okwa fika kuBetania oko kwa li Lasarus oo a nyumuna koufi.  Opo nee ove mu longekidila ouvalelo. Marta oye a li te va yakula, na Lasarus okwa li umwe womwaavo va li tava li* pamwe naJesus.  Ndele Maria okwa kufa okakende komaadi edimba liwa ketata lolitela,* onarde yo venevene i na ondilo, nokwe a tila keemhadi daJesus, ndele te a pushula ko neexwiki daye. Opo nee eumbo alishe ola kala tali nyika omaadi edimba liwa.  Ndele Judas Iskariot, umwe womovahongwa vaJesus, oo a li poku mu kengelela, okwa ti:  “Omolwashike omaadi oo edimba liwa inaa landifwa po keedenari 300, ndele tadi pewa eehepele?”  Osho ine shi popya shaashi e na ko nasha neehepele, ashike omolwaashi ye ombudi nokwa li ha kala nokakutu koimaliwa noha vake mo oimaliwa oyo tai tulwa mo.  Opo nee Jesus okwa ti: “Efeni Maria opo a longekidile olutu lange efiku lepako.  Eehepele odi li punye alushe, ndele ame itandi ka kala alushe punye.”  Ndele eshi ongudu inene yOvajuda ya uda kutya Jesus oku li kuBetania, oya ya kuye noku ka tala yo Lasarus oo a nyumuna koufi. 10  Ovapristeri ovakulunhu ova li va pangela omhangela va dipae yo Lasarus, 11  molwaashi Ovajuda vahapu ova ya kuBetania nova itavela Jesus omolwaye. 12  Efiku la landula ko, ongudu inene yovanhu ovo va li ve uya koshivilo ova uda kutya Jesus ote uya kuJerusalem. 13  Opo nee ova kufa oivale yomilunga ndele tava i ve ke mu shakeneke, nova hovela okwiingida tava ti: “Ohatu ku indile, mu xupifa! Na nangekwe noupuna ou te uya medina laJehova, Ohamba yaIsrael!” 14  Eshi Jesus a mona okandongi okwa londa kuko ngaashi pa shangwa, taku ti: 15  “Ino tila omonakadona waSion. Tala, ohamba yoye otai uya ya londa kokandongi.” 16  Ovahongwa vaye kava li ve udite ko tete oinima oyo, ndele eshi Jesus a tumbalekwa, ova dimbuluka kutya oinima aishe oyo ve mu ningila oya li ya shangwa nale shi na sha naye. 17  Ndele ovanhu ovo va li pamwe naJesus eshi a nyumuna Lasarus koufi noku mu ifana mo mombila* ova kala tava hepaulula kombinga yaye. 18  Eshi ongudu yovanhu ya uda kutya okwa longa oshikumwifilonga osho, oya ya i ke mu shakeneke. 19  Onghee Ovafarisai ova hovela okukundafana tava ti: “Taleni, eemhangela detu itadi kwafa sha. Ounyuni aushe otau mu shikula.” 20  Ndele mokati kaavo va li ve uya okulongela Kalunga koshivilo osho omwa li Ovagreka. 21  Onghee ova ya kuFilippus oo a dja kuBetsaida shaGalilea, ndele tave mu indile tava ti: “Omufimanekwa, otwa hala okumona Jesus.” 22  Filippus okwa lombwela Andreas. Opo nee Andreas naFilippus ova ya ndele tava ka lombwela Jesus. 23  Jesus okwa tya kuvo: “Efimbo ola fika opo Omona womunhu a tumbalekwe. 24  Oshili ohandi mu lombwele, omuma yoshilya ngeenge inai wila medu ndele tai file mo, otai kala oyo aike, ashike ngeenge oya file mo ndele tai mene, otai dala oilya ihapu. 25  Keshe ou e hole omwenyo waye ote u kanifa, ndele ou e tonde omwenyo waye mounyuni ou ote u xupifa opo a ka mone omwenyo waalushe. 26  Keshe ou a hala okuninga omupiya wange na shikule nge, nakeshe apa ndi li opo ta ka kala yo. Ngeenge ope na ou a hala okuninga omupiya wange, Tate ote ke mu fimaneka. 27  Paife onda* nyika oluhodi, oshike vali ndi na okutya? Tate, xupife nge mwaasho shi li pokuningilwa nge.* Kakele kaasho, eshi osho nda endela. 28  Tate, fimanekifa edina loye.” Opo nee meulu omwa dja ondaka tai ti: “Onde li fimanekifa nale, nohandi ke li fimanekifa vali.” 29  Eshi ongudu oyo ya li po ofika ya uda ondaka oyo, oya ti kutya odula ya ngunguma. Vamwe vali ova ti: “Omweengeli a popya naye.” 30  Jesus okwa ti: “Ondaka oyo inai popya molwange, ndele omolweni. 31  Ounyuni ou otau tokolwa, nomupangeli wao ota ekelwashi. 32  Ndele ame ngeenge onda endjelelifwa, ohandi ka nanena kwaame ovanhu vomaludi aeshe.” 33  Oinima oyo okwe i popya opo a holole kutya oku li poku ka fya efyo la tya ngahelipi. 34  Opo nee ongudu yovanhu oya tya kuJesus: “Omhango oya ti kutya Kristus ota kala fiyo alushe. Ndele omolwashike to ti kutya Omona womunhu ota endjelelifwa? Omona womunhu oo olyelye hano?” 35  Ndele Jesus okwa tya kuvo: “Ouyelele otau ka kala mokati keni okafimbo kanini. Onghee endeni fimbo mu li mouyelele opo omilaulu dihe mu finde; keshe ou ta ende momilaulu ita shiiva kutya okwa finda peni. 36  Ofimbo mu na ouyelele, kaleni mu na eitavelo* muo opo mu ninge ovana vouyelele.” Eshi Jesus a mana okupopya oinima oyo, okwa ya ndele te va hondama. 37  Nonande okwa longa oikumwifilonga ihapu moipafi yavo, kava li ve mu itavela, 38  opo eendjovo domuprofeti Jesaja di wanifwe odo tadi ti: “Jehova, olyelye a itavela osho a uda kufye? Ndele olyelye a hololelwa eenghono dokwooko kwaJehova?” 39  Jesaja okwa popya vali etomheno limwe kutya omolwashike va li inava dula okwiitavela a ti: 40  “Okwa twikifa omesho avo nokwa kukutika omitima davo opo vaha mone ko novaha ude ko, ndele tave lidilulula opo ndi va velule.” 41  Jesaja okwa popya oinima oyo molwaashi okwa mona etumbalo laKristus, nokwa popya kombinga yaye. 42  Kakele kaasho, ovanhu vahapu ova li ve mu itavela, mwa kwatelwa novapangeli, ashike kava li va dula okuhepaulula eitavelo lavo omolwOvafarisai, shaashi ngeenge ova ningi ngaho, otava kondwa mo moinagoga. 43  Ova li ve hole okupandika kovanhu ponhele yokukala va hokiwa kuKalunga. 44  Ndele Jesus okwa popya mokule ta ti: “Keshe ou ta itavele nge ota itavele yo ou a tuma nge, 45  nakeshe ou a mona nge okwa mona yo ou a tuma nge. 46  Onde uya mounyuni ngaashi ouyelele, opo keshe ou ta itavele nge aha kale momilaulu. 47  Keshe ou ta udu eendjovo dange ndele ite di diinine, itandi mu tokola, osheshi inandi uya okutokola ounyuni, ashike onde uya oku u xupifa. 48  Keshe ou ita pwilikine kwaame noita tambula eendjovo dange, ope na ou te mu tokola. Eendjovo odo nda popya odo tadi ke mu tokola mefiku laxuuninwa. 49  Osheshi inandi popya kwaame mwene, ndele Tate ou a tuma nge okwa lombwela nge osho ndi na okupopya naasho ndi na okuhonga. 50  Ondi shi shii kutya osho a lombwela nge otashi twala komwenyo waalushe. Onghee keshe osho handi popi, ohandi popi ngaashi naanaa Tate a lombwela nge.”

Eshangelo lopedu

Ile “va li omutumba poshitaafula.”
Sha hala okutya, opaunda yOvaroma yeegrama 327.
Ile “mombiladimbuluko.”
Ile “omwenyo wange owa.”
Eln., “mefimbo eli.”
Ile “eitavelo li na oilonga.”