Ehololo laJohannes 8:1-13

  • Oshipatifo oshitiheyali sha kufwa ko (1-6)

  • Omanghuma ane otete taa shikwa (7-12)

  • Omaingido opatatu eewoo (13)

8  Eshi Odjona ya kufa ko oshipatifo oshitiheyali, meulu omwa li mwa mwena oule wetata lovili lwaapo.  Opo nee onda mona ovaengeli vaheyali ve li ofika koshipala shaKalunga nova li va pewa omanghuma aheyali.  Ndele ope uya omweengeli umwe vali e kwete oshikwatelwa shoshingoli shoitwimifo nokwa li a pewa oitwimifo ihapu e i twimine koaltari yoshingoli oyo ya li kolukalwapangelo pefimbo opo ovayapuki aveshe va li tava ilikana.  Omwifi woitwimifo oyo ya li meke lomweengeli nosho yo omailikano ovayapuki okwa ya kuKalunga.  Ndele omweengeli okwa kufa diva oshikwatelwa shoitwimifo nokwe shi yada omakala* a dja koaltari, ndele te shi ekele kombada yedu. Opa li pa udika eendaka nomingungumo, pa monika omaluvadi nopa li pa ningwa ekakamo ledu.  Ovaengeli vaheyali ova li ve lilongekida okushika omanghuma avo aheyali.  Eshi omweengeli wotete a shika enghuma laye, opa li eemhawe nomundilo ya lumbakanifwa mumwe nohonde noya li ya ekelwa kombada yedu; oshititatu shedu, oshititatu shomiti nosho yo oimeno aishe oya li ya pya po.  Eshi omweengeli omutivali a shika enghuma laye, oshinima sha fa omhunda inene ya tema omundilo osha ekelwa mefuta. Opo nee oshititatu shefuta osha li sha shituka ohonde;  oshititatu shoinamwenyo yomefuta osha fya noshititatu sheeshikepa osha li sha teka. 10  Eshi omweengeli omutitatu a shika enghuma laye, onyofi ya kula ya tema ya fa olamba oya wa meulu noya wila moshititatu shomilonga nosheefifiya domeva. 11  Onyofi oyo ohai ifanwa Oululu,* noshititatu shomeva osha lula, novanhu vahapu ova fya komeva oo molwaashi okwa li malula. 12  Eshi omweengeli omutine a shika enghuma laye, oshititatu shetango, shomwedi nosheenyofi osha li sha laula nokapa li ouyelele moshititatu shomutenya noshoufiku. 13  Onda mona onhwa tai tuka pokati keulu nedu nonda uda ondaka ya ingida pombada tai ti: “Woo, woo, woo nye ovo mu li kombada yedu osheshi ovaengeli vatatu ovo va fyaala ko ove li pokushika omanghuma avo!”

Eshangelo lopedu

Eln., “omundilo.”
Osho otashi ulike koshimeno shilula noshi na oudiyo.