Ehololo laJohannes 19:1-21

  • Tangeni Jah omolwomatokolo aye (1-10)

    • Ehombolo lOdjona (7-9)

  • Omulondi wonghambe itoka (11-16)

  • Oitendele inene yaKalunga (17, 18)

  • Oshilyani sha findwa (19-21)

19  Onda uda oshinima meulu sha ingida sha fa eendaka dongudu inene, tadi ti: “Tangeni Jah!* Exupifo, efimano neenghono odaKalunga ketu,  molwaashi omatokolo aye oku shii okulineekelwa noku li pauyuki. Okwa tokola ombwada inene oyo ya nyateka edu noluhaelo* layo, nokwe i handukila eshi ya tilashi nomake ayo ohonde yovapiya vaye.”  Eendaka odo oda popya vali oshikando oshitivali da ti: “Tangeni Jah!* Omwifi wombwada oyo eshi tai xwikwa, otau kala tau twimaana fiyo alushe.”  Opo nee oinamwenyo ine nosho yo ovakulunhu 24 ova twa eengolo, ndele tava tange Kalunga oo e li kolukalwapangelo, tava ti: “Amen! Tangeni Jah!”*  Natango onda uda ondaka kolukalwapangelo tai ti: “Tangeni Kalunga ketu, ovapiya vaye amushe ovo hamu mu tila, eehepele noipuna.”  Ndele onda uda vali eendaka da fa dongudu inene, da fa epopomo lomeva mahapu noda fa omingungumo dinene, tadi ti: “Tangeni Jah,* molwaashi Jehova Kalunga ketu, Omunaenghono adishe, okwa hovela okupangela e li ohamba.  Natu mu fimanekeni nokunyakukwa unene molwaashi ehombolo lOdjona ola fika, nomuhombolwa okwe lilongekidila oshivilohombolo.  Omuhombolwa wOdjona okwa djalekwa oshikutu shiwa sholiina, shitoka tashi vema noshiyela. Oshikutu shiwa sholiina otashi faneke oilonga youyuki yovayapuki.”  Omweengeli okwa lombwela nge ta ti: “Shanga to ti: Ovo va shivwa koshivilohombolo shOdjona otava kala va hafa.” Okwa ti yo: “Eendjovo odo daKalunga odi shii okulineekelwa.” 10  Opo nee onda twa eengolo peemhadi daye ndi mu linyongamene. Ndele okwa tya kwaame: “Oto ningi ngahelipi? Ino linyongamena nge. Linyongamena Kalunga! Ame naame omupiya ngaashi ove nongaashi ovamwaxo ovo hava udifa kombinga yaJesus. Osheshi ovaprofeti ova nwefwa mo va hepaulule kombinga yaJesus.” 11  Onda li nda mona eulu la yeuluka nomwa li onghambe itoka. Omulondi wonghambe oyo oha ifanwa Omudiinini nOmulineekelwa. Omatokolo aye nolwoodi laye oli li pauyuki. 12  Oku na omesho a fa omalaka omundilo, nokwa djala oishani ihapu komutwe. Okwa shangwa edina olo lihe shiivike nande okomunhu, ndele oye aeke e li shii, 13  nokwa djala oshikutu shokombada shi na ohonde,* nedina laye oye Ondjovo yaKalunga. 14  Okwa li yo a shikulwa keengudu dovakwaita vomeulu va londa keenghambe ditoka nova djala oikutu iwa yoliina itoka noiyela. 15  Mokanya kaye omwa dja eongamukonda lile li na eememo lokuhanauna po oiwana, note ke i lifa nodibo yoshivela. Ota ka tyanghaula yo omandjebele moshikolelo shomaviinyu ehandu linene laKalunga Omunaenghono adishe. 16  Koshikutu shaye shokombada, ponho yaye, okwa shangwa edina tali ti, Ohamba yeehamba nOmwene woovene. 17  Onda mona vali omweengeli e li pokati ketango ta ingida pombada, ta lombwele eedila adishe hadi tuka pokati keulu nedu ta ti: “Ileni oku mu ongale koitendele inene yaKalunga, 18  opo mu lye ombelela yeehamba, yovakulunhu vomatangakwaita, yovanaenghono, yeenghambe, yovalondinghambe, yaaveshe, yovamangululwa, yovapika, yeehepele noyoipuna.” 19  Onda mona yo oshilyani neehamba dokombada yedu nomatangakwaita ado va ongala va ka lwife oo a londa konghambe pamwe netangakwaita laye. 20  Oshilyani osha kwatwa po pamwe nomuprofeti omunaipupulu oo a li a longa oikumwifilonga moipafi yasho nokwa pukifa ovo ve na edidiliko loshilyani naavo have linyongamene oshihongwafano shasho. Opo nee oshilyani nomuprofeti oo ova ekelwa nomwenyo mefuta lomundilo omo mu na omundilo wosulfuri wa hanya. 21  Ndele eehamba nomatangakwaita ado ova dipawa neongamukonda lile olo la dja mokanya kaao a londa konghambe, needila adishe oda li da kuta kombelela yavo.

Eshangelo lopedu

Ile “Haleluya!” “Jah” exupipiko ledina Jehova.
MOshigreka, porneia. Tala omafatululo oitya.
Ile “Haleluya!” “Jah” exupipiko ledina Jehova.
Ile “Haleluya!” “Jah” exupipiko ledina Jehova.
Ile “Haleluya!” “Jah” exupipiko ledina Jehova.
Ile tashi dulika, “sha shaminwa ohonde.”