Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Omafatululo oitya yOmbiibeli

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y Z

A

 • Alamot.

  Outumbulilo oo hau longifwa momusika otau ti “Oukadona; Ovakainhu ovanyasha,” tashi dulika tau ulike ketivali lovakainhu ovanyasha. Owa li hau longifwa unene okuulika koshitukulwa shomusika, ile ombinga imwe oyo i na okwiimbwa newi li li pombada. — 1Om 15:20; Ep 46:Oship.

E

 • Eeskepa dokuTarsis.

  Outumbulilo oo owa li hau longifwa tau ulike keeskepa, odo da li hadi i momalweendo kuTarsis shonale (kunena oSpain). Osha fa shi li ngaha kutya outumbulilo oo ou lile po eeskepa da kula, odo hadi dulu okuya momalweendo malemale. Salomo naJosafat ova li hava longifa eeskepa da tya ngaho moinima i na sha nongeshefa. — 1Ee 9:26; 10:22; 22:48.

 • Efilu.

  Otali ulike kefilu, ile kokamomolonga oko haka pwiinine, kakele pefimbo lodula; oshitya osho otashi dulu yo okuyukifwa kokamulonga ko vene. Moumomolonga vamwe omwa li hamu kunguluka omeva taa di meefifiya, nova li hava kala nomeva efimbo keshe. — Gen 26:19; Num 34:5; Deu 8:7; 1Ee 18:5; Job 6:15.

G

 • Gehenna.

  Edina lOshigreka lefilu laHinnom, olo la li kouningininolukadi waJerusalem shonale. (Jer 7:31) Ola li la popiwa paxunganeko li li onhele omo tamu ka umbilwa oimhu. (Jer 7:32; 19:6) Kape na oumbangi oo tau ulike kutya ovanhu, ile oinamwenyo oya li hai umbilwa muGehenna i xwikwe po i na omwenyo, ile i hepekwe. Onghee onhele oyo itai ulike konhele ihai monika omo hamu hepekelwa eemwenyo dovanhu fiyo alushe momundilo wo venevene. Mepingafano naasho, Gehenna osha popiwa pafaneko kuJesus nokovahongwa vaye tashi ulike kehandukilo laalushe ‘lefyo etivali,’ sha hala okutya, ehanauno laalushe. — Eh 20:14; Mat 5:22; 10:28.

O

 • Okorali.

  Oshinima shikukutu sha fa emanya osho she uya po okudja momakipa ounamwenyo vanininini vomefuta. Ohashi hangwa mefuta momaluvala a yoolokafana, mwa kwatelwa litilyana, litoka nalilaula. Eekorali oda li hadi kala dihapu unene mEfuta Litilyana. Pefimbo lOmbiibeli, okorali itilyana oya li hai kala i na ongushu neenghono noya li hai ningwa oumanya nosho yo oinima imwe yokufeweka. — Omy 8:11.

 • Oluvinga.

  Otali ulike koluvinga loshinamwenyo, olo la li hali longifwa li li eholo lokunwina, oshanga yomaadi, oshikwatelwa shohinga, ile shoidimba yokuvava nosho yo oishikomwa, ile omanghuma okulondwela. (1Sa 16:1, 13; 1Ee 1:39; Hes 9:2) Luhapu “oluvinga” ohali longifwa pafaneko tashi ulike keenghono nosho yo kefindano. — Deu 33:17; Mik 4:13; Sak 1:19.

 • Ombila.

  Ngeenge ya shangwa nondada inini, otai ulike kombila yomunhu pauhandimwe, omo a pakwa; ofimbo ngeenge ya shangwa nondada ya kula, otai ulike koufi, osho mOshiheberi tashi ti “Sheol,” nomOshigreka “Hades.” Oya popiwa paMbiibeli i li onhele yopafaneko, ile onghalo omo ihamu longwa sha nandenande nokamu na omaliudo asha. — Gen 47:30; Omu 9:10; Mat 27:61; Oil 2:31.

 • Omwenyo.

  Outumbulilo tau ulike koshitya nephesh shOshiheberi nosho yo psykhe shOshigreka. Eshi kwa ningwa omakonakono e na sha nanghee oshitya osho sha longifwa mOmbiibeli, okwa monika kutya otashi ulike (1) kovanhu, (2) koinamwenyo, ile (3) konghalamwenyo yomunhu noyoshinamwenyo. (Gen 1:20; 2:7; Num 31:28; 1Pe 3:20; nomashangelo opedu.) Mepingafano nanghee oshitya “omwenyo” hashi longifwa momalongelokalunga mahapu, Ombiibeli otai ulike kutya oshitya nephesh nosho yo psykhe, ngeenge ya yukifwa koishitwa yokombada yedu, otai ulike koinima oyo hai dulu okukumwa, hai monika nohai fi. MOmbiibeli ei, oitya yomomalaka omo Ombiibeli ya li ya shangwa pehovelo luhapu oya tolokwa she likolelela kwaasho tashi kundafanwa; oitya oyo ya longifwa ongaashi “onghalamwenyo,” “oshishitwa,” “omunhu,” “okukalamwenyo kwomunhu,” ile oshityaponhele (ngaashi, “ame” shi lile po “omwenyo wange”). Peemhito dihapu, omashangelo opedu okwa yelifa eityo loshitya “omwenyo.” Ngeenge kwa longifwa oshitya “omwenyo,” kutya nee omovelishe, ile omeshangelo lopedu, oshi na okutalikila meyelifo olo. Ngeenge taku tiwa kutya omunhu oku na okuninga oshinima nomwenyo waye aushe, osha hala okutya oku na oku shi ninga nounhu waye aushe, nomutima aushe, ile nokukalamwenyo kwaye akushe. (Deu 6:5; Mat 22:37) Moikundafanwa imwe, oitya oyo yomalaka omo Ombiibeli ya li ya shangwa pehovelo otai dulu okuyukifwa komahalo oishitwa. Otai dulu yo okuyukifwa komunhu a fya, ile koshimhu. — Num 6:6; Omy 23:2; Jes 56:11; Hag 2:13.

 • Opala iyapuki.

  Oshitya shOshiheberi (ashe·rah) tashi ulike (1) kopala iyapuki i lile po Ashera, oshikalungakainhu sholudalo shOvakaanan, ile (2) oshihongwafano shoshikalungakainhu Ashera ye mwene. Eepala odo oda li da yukilila noda li da longwa moiti ombinga imwe. Otashi dulika eepala, ile omiti da hongwa. — Deu 16:21; Ovt 6:​26; 1Ee 15:13.

 • Ovatongolume.

  Ovalumenhu ovakolokoshi, ovana vovaengeli, ovo va li ve lilundululila momalutu opanhu, ve va dala novakainhu vokombada yedu ofimbo Eelu inali uya. — Gen 6:4.

S

 • Sela.

  Oshitya shopamusika, ile sheendululo tashi hangwa mOmapsalme nosho yo muHabakuk. Otashi dulika tashi ti okukanghama po, ngeenge to imbi, ile momusika, ile mwaaishe, nelalakano lokudilonga, ile lokuholola omaliudo e likalekelwa. O-Septuagint yOshigreka oya longifa oshitya diapsalma, osho tashi ti, “okukanghama po momusika.” — Ep 3:4; Hab 3:3.

 • Sheminit.

  Patoloko loshitya noshitya outumbulilo oo hau longifwa momusika otau ti “oshitihetatu,” osho tashi dulika tashi ulike kewi lomusika li li pedu, ile onghedi omo tai imbwa. Koishikomwa, outumbulilo oo otau dulu okuyukifwa kwaayo i na omukwelengedjo wombaafa, ngeenge tashi uya pomadengo omusika. Komaimbilo, ohau yukifwa unene kombinga imwe oyo i na okwiimbwa newi li li pedu notali imbwa ngaashi li na okwiimbwa. — 1Om 15:21; Ep 6:Oship; 12:Oship.

U

 • Urim naTummim.

  Oilongifo oyo ya li hai longifwa komupristeri munene monghedi ya faafana naayo yoihololifo, opo ku talike kutya ehalo laKalunga olilipi, ngeenge pa holoka omapulo onhumba a fimana e na sha noshiwana nopa pumbiwa enyamukulo tali di kuJehova. Oumanya vo-Urim naTummim ova li hava tulwa mokapapa koponhulo komupristeri munene, ngeenge ta i metwalihangano. Elongifo lavo ola xula, eshi Ovababilon va hanauna po Jerusalem. — Ex 28:30; Neh 7:65.