Inda koshikalimo

Inda kelandulafano etivali

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama

Ouvidio ve nasha nomatwalemo omambo Ombiibeli

Etwalemo lembo lOmuudifi

Etwalemo lembo lOmuudifi

Embo lomuudifi ola ulika nghee hatu dulu okukala nonghalamwenyo i na eityo noku i hafela.