Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Hoolola elaka Oshikwanyama

Etwalemo lembo laMalakia

Etwalemo lembo laMalakia

Engongo pauxupi lembo laxuuninwa lOmishangwa dOshihebeli, ola popya shi na sha neemhango daJehova ihadi lunduluka, ongheda nosho yo ohole yaye.